శశాంకవిజయము/ద్వితీయాశ్వాసము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీరస్తు.

శశాంకవిజయము.

ద్వితీయాశ్వాసము.

పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/27 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/28 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/29 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/30 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/31 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/32 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/33 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/34 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/35 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/36 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/37 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/38 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/39 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/40 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/41 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/42 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/43 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/44 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/45 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/46 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/47 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/48 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/49 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/50 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/51 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/52

పృధ్వి మంతుకృద్వైరిసామంతమంతిస్మయ
        ధ్వాంతవిధ్యంసనోదగ్రజాగ్రద్రవీ!
        సంతతౌ దేఅర్యసౌజన్యగంభీరతా
        శాంతిసంపన్న రాజద్గనీ భారవీ!

గద్య.ఇదిశ్రీజానకీరామచంద్రచరణారవిందవందనకందళితానందకందాళ రామానుజ గురుచరణ సేవాసమాసాదితసాహితీవైభవ శేషము కృష్ణయార్య తనూభవ సుకవిజనవిధేయ వేంకటపతి నామధేయ ప్రణీతంబైన శశాంకవిజయం బనుమహాప్రబంధమునందు ద్వితీయాశ్వాసము.

--- ---