శశాంకవిజయము/తృతీయాశ్వాసము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీరస్తు.

శశాంకవిజయము.

తృతీయాశ్వాసము.

పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/55 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/56 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/57 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/58 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/59 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/60 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/61 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/62 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/63 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/64 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/65 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/66 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/67 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/68 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/69 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/70 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/71 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/72 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/73 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/74 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/75

గద్య. ఇది శ్రీజానకీరామచంద్ర చరణారవిందవందనకందళితానందకందాళ రామానుజ గురుచరణ సేవాసమాసాదితసాహితీవైభవ శేషము కృష్ణయార్య తనూభవ సుకవిజనవిధేయ వేంకటపతి నామధేయ ప్రణీతంబైన శశాంకవిజయం బనుమహాప్రబంధమునందు దృతీయాశ్వాసము.

--- ---