శశాంకవిజయము/చతుర్థాశ్వాసము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీరస్తు.

శశాంకవిజయము.

చతుర్థాశ్వాసము.

పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/78 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/79 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/80 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/81 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/82 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/83 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/84 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/85 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/86 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/87 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/88 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/89 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/90 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/91 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/92 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/93 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/94 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/95 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/96 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/97 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/98 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/99 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/100 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/101 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/102 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/103 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/104 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/105 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/106 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/107 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/108 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/109 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/110 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/111 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/112

గద్య. ఇది శ్రీజానకీరామచంద్ర చరణారవిందవందనకందళితానందకందాళ రామానుజ గురుచరణ సేవాసమాసాదితసాహితీవైభవ శేషము కృష్ణయార్య తనూభవ సుకవిజనవిధేయ వేంకటపతి నామధేయ ప్రణీతంబైన శశాంకవిజయం బనుమహాప్రబంధమునందు జతుర్థాశ్వాసము.

--- ---