శశాంకవిజయము/పంచమాశ్వాసము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీరస్తు.

శశాంకవిజయము.

పంచమాశ్వాసము.

పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/115 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/116 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/117 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/118 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/119 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/120 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/121 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/122 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/123 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/124 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/125 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/126 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/127 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/128 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/129 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/130 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/131 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/132 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/133 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/134 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/135 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/136 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/137 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/138 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/139 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/140 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/141 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/142 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/143 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/144 పుట:2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf/145

గద్య. ఇది శ్రీజానకీరామచంద్ర చరణారవిందవందనకందళితానందకందాళ రామానుజ గురుచరణ సేవాసమాసాదితసాహితీవైభవ శేషము కృష్ణయార్య తనూభవ సుకవిజనవిధేయ వేంకటపతి నామధేయ ప్రణీతంబైన శశాంకవిజయం బనుమహాప్రబంధమునందు సర్వంబును బంచమాశ్వాసము.


శశాంకవిజయము సంపూర్ణము.

2015.390519.Shashamka-Vijayamu.pdf