శల్య పర్వము - అధ్యాయము - 7

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శల్య పర్వము - అధ్యాయము - 7)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
వయతీతాయాం రజన్యాం తు రాజా థుర్యొధనస తథా
అబ్రవీత తావకాన సర్వాన సంనహ్యన్తాం మహారదాః
2 రాజ్ఞస తు మతమ ఆజ్ఞాయ సామనహ్యత సా చమూః
అయొజయన రదాంస తూర్ణం పర్యధావంస తదాపరే
3 అకల్ప్యన్త చ మాతఙ్గాః సమనహ్యన్త పత్తయః
హయాన ఆస్తరణొపేతాంశ చక్రుర అన్యే సహాస్రశః
4 వాథిత్రాణాం చ నినథః పరాథురాసీథ విశాం పతే
బొధనార్దం హి యొధానాం సైన్యానాం చాప్య ఉథీర్యతామ
5 తతొ బలాని సర్వాణి సేనా శిష్టాని భారత
సంనథ్ధాన్య ఏవ థథృశుర మృత్యుం కృత్వా నివర్తనమ
6 శల్యం సేనాపతిం కృత్వా మథ్రరాజం మహారదాః
పరవిభజ్య బలం సర్వమ అనీకేషు వయవస్దితాః
7 తతః సర్వే సమాగమ్య పుత్రేణ తవ సైనికాః
కృపశ చ కృతవర్మా చ థరౌణిః శల్యొ ఽద సౌబలః
8 అన్యే చ పార్దివాః శేషాః సమయం చక్రిరే తథా
న న ఏకేన యొథ్ధవ్యం కదం చిథ అపి పాణ్డవైః
9 యొ హయ ఏకః పాణ్డవైర యుధ్యేథ యొ వా యుధ్యన్తమ ఉత్సృజేత
స పఞ్చభిర భవేథ యుక్తః పాతకైః సొపపాతకైః
అన్యొన్యం పరిరక్షథ్భిర యొథ్ధవ్యం సహితైశ చ నః
10 ఏవం తే సమయం కృత్వా సర్వే తత్ర మహారదాః
మథ్రరాజం పురస్కృత్య తూర్ణమ అభ్యథ్రవన పరాన
11 తదైవ పాణ్డవా రాజన వయూహ్య సైన్యం మహారణే
అభ్యయుః కౌరవాన సర్వాన యొత్స్యమానాః సమన్తతః
12 తథ బలం భరతశ్రేష్ఠ కషుబ్బ్ధార్ణవ సమస్వనమ
సముథ్ధూతార్ణవాకారమ ఉథ్ధూత రదకుఞ్జరమ
13 [ధృ]
థరొణస్య భీష్మస్య చ వై రాధేయస్య చ మే శరుతమ
పాతనం శంస మే భూయః శల్యస్యాద సుతస్య మే
14 కదం రణే హతః శల్యొ ధర్మరాజేన సంజయ
భీమేన చ మహాబాహుః పుత్రొ థుర్యొధనొ మమ
15 [స]
కషయం మనుష్యథేహానాం రదనాగాశ్వసంక్షయమ
శృణు రాజన సదిరొ భూత్వా సంగ్రామం శంసతొ మమ
16 ఆశా బలవతీ రాజన పుత్రాణాం తే ఽభవత తథా
హతే భీష్మే చ థరొణే చ సూతపుత్రే చ పాతితే
శల్యః పార్దాన రణే సర్వాన నిహనిష్యతి మారిష
17 తామ ఆశాం హృథయే కృత్వా సమాశ్వాస్య చ భారత
మథ్రరాజం చ సమరే సమాశ్రిత్య మహారదమ
నాదవన్తమ అదాత్మానమ అమన్యత సుతస తవ
18 యథా కర్ణే హతే పార్దాః సింహనాథం పరచక్రిరే
తథా రాజన ధార్తరాష్ట్రాన ఆవివేశ మహథ భయమ
19 తాన సమాశ్వాస్యతు తథా మథ్రరాజః పరతాపవాన
వయూహ్య వయూహం మహారాజ సర్వతొభథ్రమ ఋథ్ధిమత
20 పరత్యుథ్యాతొ రణే పార్దాన మథ్రరాజః పరతాపవాన
విధున్వన కార్ముకం చిత్రం భారఘ్నం వేగవత్తరమ
21 రదప్రవరమ ఆస్దాయ సైన్ధవాశ్వం మహారదః
తస్య సీతా మహారాజ రదస్దాశొభయథ రదమ
22 స తేన సంవృతొ వీరొ రదేనామిత్రకర్శనః
తస్దౌ శూరొ మహారాజ పుత్రాణాం తే భయప్రణుత
23 పరయాణే మథ్రరాజొ ఽభూన ముఖం వయూహస్య థంశితః
మథ్రకైః సహితొ వీరైః కర్ణ పుత్రైశ చ థుర్జయైః
24 సవ్యే ఽభూత కృతవర్మా చ తరిగర్తైః పరివారితః
గౌతమొ థక్షిణే పార్శ్వే శకైశ చ యవనైః సహ
25 అశ్వత్దామా పృష్ఠతొ ఽభూత కామ్బొజైః పరివారితః
థుర్యొధనొ ఽభవన మధ్యే రక్షితః కురుపుంగవైః
26 హయానీకేన మహతా సౌబలశ చాపి సంవృతః
పరయయౌ సర్వసైన్యేన కైతవ్యశ చ మహారదః
27 పాణ్డవాశ చ మహేష్వాసా వయూహ్య సైన్యమ అరింథమాః
తరిధా భూత్వా మహారాజ తవ సైన్యమ ఉపాథ్రవన
28 ధృష్టథ్యుమ్నః శిఖణ్డీ చ సత్యకిశ చ మహారదః
శలయస్య వాహినీం తూర్ణమ అభిథుథ్రువుర ఆహవే
29 తతొ యుధిష్ఠిరొ రాజా సవేనానీకేన సంవృతః
శల్యమ ఏవాభిథుథ్రావ జిఘాంసుర భరతర్షభ
30 హార్థిక్యం తు మహేష్వాసమ అర్జునః శత్రుపూగహా
సంశప్తక గణాంశ చైవ వేగతొ ఽభివిథుథ్రువే
31 గౌతమం భీమసేనొ వై సొమకాశ చ మహారదాః
అభ్యథ్రవన్త రాజేన్థ్ర జిఘాంసన్తః పరాన యుధి
32 మాథ్రీపుత్రౌ తు శకునిమ ఉలూకం చ మహారదౌ
ససైన్యౌ సహసేనౌ తావ ఉపతస్దతుర ఆహవే
33 తదైవాయుతశొ యొధాస తావకాః పాణ్డవాన రణే
అభ్యథ్రవన్త సంక్రుథ్ధా వివిధాయుధపాణయః
34 [ధృ]
హతే భీష్మే మహేష్వాసే థరొణే కర్ణే మహారదే
కురు షవల్పావశిష్టేషు పాణ్డవేషు చ సంయుగే
35 సుసంరబ్ధేషు పార్దేషు పరాక్రాన్తేషు సంజయ
మామకానాం పరేషాం చ కిం శిష్టమ అభవథ బలమ
36 [స]
యదా వయం పరే రాజన యుథ్ధాయ సమవస్దితాః
యావచ చాసీథ బలం శిష్టం సంగ్రామే తన నిబొధ మే
37 ఏకాథశ సహస్రాణి రదానాం భరతర్షభ
థశ థన్తి సహస్రాణి సప్త చైవ శతాని చ
38 పూర్ణే శతసహస్రే థవే హయానాం భరతర్షభ
నరకొట్యస తదా తిస్రొ బలమ ఏతత తవాభవత
39 రదానాం షట సహస్రాణి షట సహస్రాశ చ కుఞ్జరాః
థశ చాశ్వసహస్రాణి పత్తికొటీ చ భారత
40 ఏతథ బలం పాణ్డవానామ అభవచ ఛేషమ ఆహవే
ఏత ఏవ సమాజగ్ముర యుథ్ధాయ భరతర్షభ
41 ఏవం విభజ్య రాజేన్థ్ర మథ్రరాజమతే సదితాః
పాణ్డవాన పరత్యుథీయామ జయ గృథ్ధాః పరమన్యవః
42 తదైవ పాణ్డవాః శూరాః సమరే జితకాశినః
ఉపయాతా నరవ్యాఘ్రాః పాఞ్చాలాశ చ యశస్వినః
43 ఏవమ ఏతే బలౌఘేన పరస్పరవధైషిణః
ఉపయాతా నరవ్యాఘ్రాః పూర్వాం సంధ్యాం పరతి పరభొ
44 తతః పరవవృతే యుథ్ధం ఘొరరూపం భయానకమ
తావకానాం పరేషాం చ నిఘ్నతామ ఇతరేతరమ