శల్య పర్వము - అధ్యాయము - 6

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శల్య పర్వము - అధ్యాయము - 6)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
ఏతచ ఛరుత్వా వచొ రాజ్ఞొ మథ్రరాజః పరతాపవాన
థుర్యొధనం తథా రాజన వాక్యమ ఏతథ ఉవాచ హ
2 థుర్యొధన మహాబాహొ శృణు వాక్యవిథాం వర
యావ ఏతౌ మన్యసే కృష్ణౌ రదస్దౌ రదినాం వరౌ
న మే తుల్యావ ఉభావ ఏతౌ బాహువీర్యే కదం చన
3 ఉథ్యతాం పృదివీం సర్వాం ససురాసురమానవామ
యొధయేయం రణముఖే సంక్రుథ్ధః కిమ ఉ పాణ్డవాన
విజేష్యే చ రణే పార్దాన సొమకాంశ చ సమాగతాన
4 అహం సేనా పరణేతా తే భవిష్యామి న సంశయః
తం చ వయూహం విధాస్యామి న తరిష్యన్తి యం పరే
ఇతి సత్యం బరవీమ్య ఏష థుర్యొధన న సంశయః
5 ఏవమ ఉక్తస తతొ రాజా మథ్రాధిపతిమ అఞ్జసా
అభ్యషిఞ్చత సేనాయా మధ్యే భరతసత్తమ
విధినా శస్త్రథృష్టేన హృష్టరూపొ విశాం పతే
6 అభిషిక్తే తతస తస్మిన సింహనాథొ మహాన అభూత
తవ సైన్యేష్వ అవాథ్యన్త వాథిత్రాణి చ భారత
7 హృష్టాశ చాసంస తథా యొధా మథ్రకాశ చ మహారదాః
తుష్టువుశ చైవ రాజానం శల్యమ ఆహవశొభినమ
8 జయ రాజంశ చిరం జీవ జహి శత్రూన సమాగతాన
తవ బాహుబలం పరాప్య ధార్తరాష్ట్రామహా బలాః
నిఖిలాం పృదివీం సర్వాం పరశాసన్తు హతథ్విషః
9 తవం హి శక్తొ రణే జేతుం ససురాసురమానవాన
మర్త్యధర్మాణ ఇహ తు కిమ ఉ సొమక సృఞ్జయాన
10 ఏవం సంస్తూయమానస తు మథ్రాణామ అధిపొ బలీ
హర్షం పరాప తథా వీరొ థురాపమ అకృతాత్మభిః
11 [షల్య]
అథ్యైవాహం రణే సర్వాన పాఞ్చాలాన సహ పాణ్డవైః
నిహనిష్యామి రాజేన్థ్ర సవర్గం యాస్యామి వా హతః
12 అథ్య పశ్యన్తు మాం లొకా విచరన్తమ అభీతవత
అథ్య పాణ్డుసుతాః సర్వే వాసుథేవః ససాత్యకిః
13 పాఞ్చాలాశ చేథయశ చైవ థరౌపథేయాశ చ సర్వశః
ధృష్టథ్యుమ్నః శిఖణ్డీ చ సర్వే చాపి పరభథ్రకాః
14 విక్రమం మమ పశ్యన్తు ధనుషశ చ మహథ బలమ
లాఘవం చాస్త్రవీర్యం చ భుజయొశ చ బలం యుధి
15 అథ్య పశ్యన్తు మే పార్దాః సిథ్ధాశ చ సహచారణైః
యాథృశం మే బలం బాహ్వొః సామ్పథ అస్త్రేషు యా చ మే
16 అథ్య మే విక్రమం థృష్ట్వా పాణ్డవానాం మహారదాః
పరతీకార పరా భూత్వా చేష్టన్తాం వివిధాః కరియాః
17 అథ్య సైన్యాని పాణ్డూనాం థరావయిష్యే సమన్తతః
థరొణ భీష్మావ అతి విభొ సూతపుత్రం చ సంయుగే
విచరిష్యే రణే యుధ్యన పరియార్దం తవ కౌరవ
18 [స]
అభిషిక్తే తథా శల్యే తవ సైన్యేషు మానథ
న కర్ణ వయసనం కిం చిన మేనిరే తత్ర భారత
19 హృష్టాః సుమనసశ చైవ బభూవుస తత్ర సైనికాః
మేనిరే నిహతాన పార్దాన మథ్రరాజవశం గతాన
20 పరహర్షం పరాప్య సేనా తు తావకీ భరతర్షభ
తాం రాత్రిం సుఖినీ సుప్తా సవస్దచిత్తేవ సాభవత
21 సైన్యస్య తవ తం శబ్థం శరుత్వా రాజా యుధిష్ఠిరః
వార్ష్ణేయమ అబ్రవీథ వాక్యం సర్వ కషత్రస్య శృణ్వతః
22 మథ్రరాజః కృతః శల్యొ ధార్తరాష్ట్రేణ మాధవ
సేనాపతిర మహేష్వాసః సర్వసైన్యేషు పూజితః
23 ఏతచ ఛరుత్వా యదా భూతం కురు మాధవ యత కషమమ
భవాన నేతాచ గొప్తా చ విధత్స్వ యథ అనన్తరమ
24 తమ అబ్రవీన మహారాజ వాసుథేవొ జనాధిపమ
ఆర్తాయనిమ అహం జానే యదాతత్త్వేన భారత
25 వీర్యవాంశ చ మహాతేజా మహాత్మా చ విశేషతః
కృతీ చ చిత్రయొధీ చ సమయుక్తొ లాఘవేన చ
26 యాథృగ భీష్మస తదా థరొణొ యాథృక కర్ణశ చ సంయుగే
తాథృశస తథ విశిష్టొ వా మథ్రరాజొ మతొ మమ
27 యుధ్యమానస్య తస్యాజౌ చిన్తయన్న ఏవ భారత
యొథ్ధారం నాధిగచ్ఛామి తుల్యరూపం జనాధిప
28 శిఖణ్డ్యర్జున భీమానాం సాత్వతస్య చ భారత
ధృష్టథ్యుమ్నస్య చ తదా బలేనాభ్యధికొ రణే
29 మథ్రరాజొ మహారాజ సింహథ్విరథవిక్రమః
విచరిష్యత్య అభీః కాలే కాలః కరుథ్ధః పరజాస్వ ఇవ
30 తస్యాథ్య న పరపశ్యామి పరతియొథ్ధారమ ఆహవే
తవామ ఋతే పురుషవ్యాఘ్ర శార్థూలసమవిక్రమమ
31 సథేవలొకే కృత్స్నే ఽసమిన నాన్యస తవత్తః పుమాన భవేత
మథ్రరాజం రణే కరుథ్ధం యొ హన్యాత కురునన్థన
అహన్య అహని యుధ్యన్తం కషొభయన్తం బలం తవ
32 తస్మాజ జహి రణే శల్యం మఘవాన ఇవ శమ్బరమ
అతిపశ్చాథ అసౌ వీరొ ధార్తరాష్ట్రేణ సత్కృతః
33 తవైవ హి జయొ నూనం హతే మథ్రేశ్వరే యుధి
తస్మిన హతే హతం సర్వం ధార్తరాష్ట్ర బలం మహత
34 ఏతచ ఛరుత్వా మహారాజ వచనం మమ సాంప్రతమ
పరత్యుథ్యాహి రణే పార్ద మథ్రరాజం మహాబలమ
జహి చైనం మహాబాహొ వాసవొ నముచిం యదా
35 న చైవ అత్ర థయా కార్యా మాతులొ ఽయం మమేతి వై
కషత్రధర్మం పురస్కృత్య జహి మథ్రజనేశ్వరమ
36 భీష్మథ్రొణార్ణవం తీర్త్వా కర్ణ పాతాలసంభవమ
మా నిమజ్జస్వ సగణః శల్యమ ఆసాథ్య గొష్పథమ
37 యచ చ తే తపసొ వీర్యం యచ చ కషాత్రం బలం తవ
తథ థర్శయ రణే సర్వం జహి చైనం మహారదమ
38 ఏతావథ ఉక్త్వా వచనం కేశవః పరవీరహా
జగామ శిబిరం సాయం పూజ్యమానొ ఽద పాణ్డవైః
39 కేశవే తు తథా యాతే ధర్మరాజొ యుధిష్ఠిరః
విసృజ్య సర్వాన భరాతౄంశ చ పాఞ్చాలాన అద సొమకాన
సుష్వాప రజనీం తాం తు విశల్య ఇవ కుఞ్జరః
40 తే చ సర్వే మహేష్వాసాః పాఞ్చాలాః పాణ్డవాస తదా
కర్ణస్య నిధనే హృష్టాః సుషుపుస తాం నిశాం తథా
41 గతజ్వరం మహేష్వాసం తీర్ణపారం మహారదమ
బభూవ పాణ్డవేయానాం సైన్యం పరముథితం నిశి
సూతపుత్రస్య నిధనే జయం లబ్ధ్వా చ మారిష