శల్య పర్వము - అధ్యాయము - 8

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శల్య పర్వము - అధ్యాయము - 8)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
తద పరవవృతే యుథ్ధం కురూణాం భయవర్ధనమ
సృఞ్జయైః సహ రాజేన్థ్ర ఘొరం థేవాసురొపమమ
2 నరా రదా గజౌఘాశ చ సాథినశ చ సహస్రశః
వాజినశ చ పరాక్రాన్తాః సమాజగ్ముః పరస్పరమ
3 నాగానాం భీమరూపాణాం థరవతాం నిస్వనొ మహాన
అశ్రూయత యదాకాలే జలథానాం నభస్తలే
4 నాగైర అభ్యాహతాః కే చిత సరదా రదినొ ఽపతన
వయథ్రవన్త రణే వీరా థరావ్యమాణా మథొత్కటైః
5 హయౌఘాన పాథరక్షాంశ చ రదినస తత్ర శిక్షితాః
శరైః సంప్రేషయామ ఆసుః పరలొకాయ భారత
6 సాథినః శిక్షితా రాజన పరివార్య మహారదాన
విచరన్తొ రణే ఽభయఘ్నన పరాసశక్త్యృష్టిభిస తదా
7 ధన్వినః పురుషాః కే చిత సంనివార్య మహారదాన
ఏకం బహవ ఆసాథ్య పరేషయేయుర యమక్షయమ
8 నాగం రదవరాంశ చాన్యే పరివార్య మహారదాః
సొత్తరాయుధినం జఘ్నుర థరవమాణా మహారవమ
9 తదా చ రదినం కరుథ్ధం వికిరన్తం శరాన బహూన
నాగా జఘ్నుర మహారాజ పరివార్య సమన్తతః
10 నాగొ నాగమ అభిథ్రుత్య రదీ చ రదినం రణే
శక్తొ తొమరనారాచైర నిజఘ్నుస తత్ర తత్ర హ
11 పాథాతాన అవమృథ్నన్తొ రదవారణవాజినః
రణమధ్యే వయథృశ్యన్త కుర్వన్తొ మహథ ఆకులమ
12 హయాశ చ పర్యధావన్త చామరైర ఉపశొభితాః
హంసా హిమవతః పరస్దే పిబన్త ఇవ మేథినీమ
13 తేషాం తు వాజినాం భూమిః ఖురైశ చిత్రా విశాం పతే
అశొభత యదా నారీ కరజ కషతవిక్షతా
14 వాజినాం ఖురశబ్థేన రదే నేమిస్వనేన చ
పత్తీనాం చాపి శబ్థేన నాగానాం బృహ్మితేన చ
15 వాథిత్రాణాం చ ఘొషేణ శఙ్ఖానాం నిస్వనేన చ
అభవన నాథితా భూమిర నిర్ఘాతిర ఇవ భారత
16 ధనుషాం కూజమానానాం నిస్త్రింశానాం చ థీప్యతామ
కవచానాం పరభాభిశ చ న పరాజ్ఞాయత కిం చన
17 బహవొ బాహవశ ఛిన్నా నాగరాజకరొపమాః
ఉథ్వేష్టన్తే వివేష్టన్తే వేగం కుర్వన్తి థారుణమ
18 శిరసాం చ మహారాజ పతతాం వసుధాతలే
చయుతానామ ఇవ తాలేభ్యః ఫలానాం శరూయతే సవనః
19 శిరొభిః పతితైర భాతి రుధిరార్థ్రైర వసుంధరా
తపనీయనిభైః కాలే నలినైర ఇవ భారత
20 ఉథ్వృత్తనయనైస తైస తు గతసత్త్వైః సువిక్షతైః
వయభ్రాజత మహారాజ పుణ్డరీకైర ఇవావృతా
21 బాహుభిశ చన్థనాథిగ్ధైః సకేయూరైర మహాధనైః
పతితైర భాతి రాజేన్థ్ర మహీ శక్రధ్వజైర ఇవ
22 ఊరుభిశ చ నరేన్థ్రాణాం వినికృత్తైర మహాహవే
హస్తిహస్తొపమైర అన్యైః సంవృతం తథ రణాఙ్గణమ
23 కబన్ధ శతసంకీర్ణం ఛత్త్ర చామరశొభితమ
సేనా వనం తచ ఛుశుభే వనం పుష్పాచితం యదా
24 తత్ర యొధా మహారాజ విచరన్తొ హయ అభీతవత
థృశ్యన్తే రుధిరాక్తాఙ్గాః పుష్పితా ఇవ కింశుకాః
25 మాతఙ్గాశ చాప్య అథృశ్యన్త శరతొమర పీడితాః
పతన్తస తత్ర తత్రైవ ఛిన్నాభ్ర సథృశా రణే
26 గజానీకం మహారాజ వధ్యమానం మహాత్మభిః
వయథీర్యత థిశః సర్వా వాతనున్నా ఘనా ఇవ
27 తే గజా ఘనసంకాశాః పేతుర ఉవ్యాం సమన్తతః
వజ్రరుగ్ణా ఇవ బభుః పర్వతా యుగసంక్షయే
28 హయానాం సాథిభిః సార్ధం పతితానాం మహీతలే
రాశయః సంప్రథృశ్యన్తే గిరిమాత్రాస తతస తతః
29 సంజజ్ఞే రణభూమౌ తు పరలొకవహా నథీ
శొణితొథా రదావర్తా ధవజవృక్షాస్ది శర్కరా
30 భుజనక్రా ధనుః సరొతా హస్తిశైలా హయొపలా
మేథొ మజ్జా కర్థమినీ ఛత్త్ర హంసా గథొడుపా
31 కవచొష్ణీష సంఛన్నా పతాకా రుచిరథ్రుమా
చక్రచక్రావలీ జుష్టా తరివేణూ థణ్డకావృతా
32 శూరాణాం హర్షజననీ భీరూణాం భయవర్ధినీ
పరావర్తత నథీ రౌరా కురుసృఞ్జయసంకులా
33 తాం నథీం పితృలొకాయ వహన్తీమ అతిభైరవామ
తేరుర వాహన నౌభిస తే శూరాః పరిఘబాహవః
34 వర్తమానే తదా యుథ్ధే నిర్మర్యాథే విశాం పతే
చతురఙ్గక్షయే ఘొరే పూర్వం థేవాసురొపమే
35 అక్రొశన బాన్ధవాన అన్యే తత్ర తత్ర పరంతప
కరొశథ్భిర బాన్ధవైశ చాన్యే భయార్తా న నివర్తిరే
36 నిర్మర్యాథే తదా యుథ్ధే వర్తమానే భయానకే
అర్జునొ భీమసేనశ చ మొహయాం చక్రతుః పరాన
37 సా వధ్యమానా మహతీ సేనా తవ జనాధిప
అముహ్యత తత్ర తత్రైవ యొషిన మథవశాథ ఇవ
38 మొహయిత్వాచ తాం సేనాం భిమ సేనధనంజయౌ
థధ్మతుర వారిజౌ తత్ర సింహనాథం చ నేథతుః
39 శరుత్వైవ తు మహాశబ్థం ధృష్టథ్యుమ్న శిఖణ్డినౌ
ధర్మరాజం పురస్కృత్య మథ్రరాజమ అభిథ్రుతౌ
40 తత్రాశ్చర్యమ అపశ్యామ ఘొరరూపం విశాం పతే
శల్యేన సంగతాః శూరా యథ అయుధ్యన్త భాగశః
41 మాథ్రీపుత్రౌ సరభసౌ కృతాస్త్రౌ యుథ్ధథుర్మథౌ
అభ్యయాతాం తవరాయుక్తౌ జిగీషన్తౌ బలం తవ
42 తతొ నయవర్తత బలం తావకం భరతర్షభ
శరైః పరణున్నం బహుధా పాణ్డవైర జితకాశిభిః
43 వథ్యమానా చమూః సా తు పుత్రాణాం పరేక్షతాం తవ
భేజే థిశొ మహారాజ పరణున్నా థృఢధన్విభిః
హాహాకారొ మహాఞ జజ్ఞే యొధానాం తవ భారత
44 తిష్ఠ తిష్ఠేతి వాగ ఆసీథ థరావితానాం మహాత్మనామ
కషత్రియాణాం తథాన్యొన్యం సంయుగే జయమ ఇచ్ఛతామ
ఆథ్రవన్న ఏవ భగ్నాస తే పాణ్డవస తవ సైనికాః
45 తయక్త్వా యుథ్ధి పరియాన పుత్రాన భరాతౄన అద పితామహాన
మాతులాన భాగినేయాంశ చ తదా సంబన్ధిబాన్ధవాన
46 హయాన థవిపాంస తవరయన్తొ యొధా జగ్ముః సమన్తతః
ఆత్మత్రాణ కృతొత్సాహాస తావకా భరతర్షభ