శల్య పర్వము - అధ్యాయము - 53

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శల్య పర్వము - అధ్యాయము - 53)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
కురుక్షేత్రం తతొ థృష్ట్వా థత్త్వా థాయాంశ చ సాత్వతః
ఆశ్రమం సుమహథ థివ్యమ అగమజ జనమేజయ
2 మధుకామ్ర వనొపేతం పలక్షన్యగ్రొధ సంకులమ
చిరిబిల్వయుతం పుణ్యం పనసార్జున సంకులమ
3 తం థృష్ట్వా యాథవ శరేష్ఠః పరవరం పుణ్యలక్షణమ
పప్రచ్ఛ తాన ఋషీన సర్వాన కస్యాశ్రమవరస తవ అయమ
4 తే తు సర్వే మహాత్మానమ ఊచూ రాజన హలాయుధమ
శృణు విస్తరతొ రామ యస్యాయం పూర్వమ ఆశ్రమః
5 అత్ర విష్ణుః పురా థేవస తప్తవాంస తప ఉత్తమమ
అత్రాస్య విధివథ యజ్ఞాః సర్వే వృత్తాః సనాతనాః
6 అత్రైవ బరాహ్మణీ సిథ్ధా కౌమార బరహ్మచారిణీ
యొగయుక్తా థివం యాతా తపఃసిథ్ధా తపస్వినీ
7 బభూవ శరీమతీ రాజఞ శాణ్డిల్యస్య మహాత్మనః
సుతా ధృతవ్రతా సాధ్వీ నియతా బరహ్మచారిణీ
8 సా తు పరాప్య పరం యొగం గతా సవర్గమ అనుత్తమమ
భుక్త్వాశ్రమే ఽశవమేధస్య ఫలం ఫలవతాం శుభా
గతా సవర్గం మహాభాగా పూజితా నియతాత్మభిః
9 అభిగమ్యాశ్రమం పుణ్యం థృష్ట్వా చ యథుపుంగవః
ఋషీంస తాన అభివాథ్యాద పార్శ్వే హిమవతొ ఽచయుతః
సకన్ధావారాణి సర్వాణి నివర్త్యారురుహే ఽచలమ
10 నాతిథూరం తతొ గత్వా నగం తాలధ్వజొ బలీ
పుణ్యం తీర్దవరం థృష్ట్వా విస్మయం పరమం గతః
11 పరభవం చ సరస్వత్యాః పలక్షప్రస్రవణం బలః
సంప్రాప్తః కారపచనం తీర్దప్రవరమ ఉత్తమమ
12 హలాయుధస తత్ర చాపి థత్త్వా థానం మహాబలః
ఆప్లుతః సలిలే శీతే తస్మాచ చాపి జగామ హ
ఆశ్రమం పరమప్రీతొ మిత్రస్య వరుణస్య చ
13 ఇన్థ్రొ ఽగనిర అర్యమా చైవ యత్ర పరాక పరీతిమ ఆప్నువన
తం థేశం కారపచనాథ యమునాయాం జగామ హ
14 సనాత్వా తత్రాపి ధర్మాత్మా పరాం తుష్టిమ అవాప్య చ
ఋషిభిశ చైవ సిథ్ధైశ చ సహితొ వై మహాబలః
ఉపవిష్టః కదాః శుభ్రాః శుశ్రావ యథుపుంగవః
15 తదా తు తిష్ఠతాం తేషాం నారథొ భగవాన ఋషిః
ఆజగామాద తం థేశం యత్ర రామొ వయవస్త్దితః
16 జటామణ్డలసంవీతః సవర్ణచీరీ మహాతపాః
హేమథణ్డధరొ రాజన కమణ్డాలు ధరస తదా
17 కచ్ఛపీం సుఖశబ్థాం తాం గృహ్య వీణాం మనొరమామ
నృత్యే గీతే చ కుశలొ థేవ బరాహ్మణ పూజితః
18 పరకర్తా కలహానాం చ నిత్యం చ కలహప్రియః
తం థేశమ ఆగమథ యత్ర శరీమాన రామొ వయవస్దితః
19 పరత్యుత్దాయ తు తే సర్వే పూజయిత్వా యతవ్రతమ
థేవర్షిర పర్యపృచ్ఛన్త యదావృత్తం కురూన పరతి
20 తతొ ఽసయాకదయథ రాజన నారథః సర్వధర్మవిత
సర్వమ ఏవ యదావృత్తమ అతీతం కురు సంక్షయమ
21 తతొ ఽబరవీథ రౌహిణేయొ నారథం థీనయా గిరా
కిమ అవస్ద తు తత కషత్రం యే చ తత్రాభవన నృపాః
22 శరుతమ ఏతన మయా పూర్వం సర్వమ ఏవ తపొధన
విస్తర శరవణే జాతం కౌతూహలమ అతీవ మే
23 [నారథ]
పూర్వమ ఏవ హతొ భీష్మొ థరొణః సిన్ధుపతిస తదా
హతొ వైకర్తనః కర్ణః పుత్రాశ చాస్య మహారదాః
24 భూరిశ్రవా రౌహిణేయ మథ్రరాజశ చ వీర్యవాన
ఏతే చాన్యే చ బహవస తత్ర తత్ర మహాబలాః
25 పరియాన పరాణాన పరిత్యజ్య పరియార్దం కౌరవస్య వై
రాజానొ రాజపుత్రాశ చ సమరేష్వ అనివర్తినః
26 అహతాంస తు మహాబాహొ శృణు మే తత్ర మాధవ
ధార్తరాష్ట్ర బలే శేషాః కృపొ భొజశ చ వీర్యవాన
అశ్వత్దామా చ విక్రాన్తొ భగ్నసైన్యా థిశొ గతాః
27 థుర్యొధనొ హతే సైన్యే పరథ్రుతేషు కృపాథిషు
హరథం థవైపాయనం నామ వివేశ భృశథుఃఖితః
28 శయానం ధార్తరాష్ట్రం తు సతమ్భితే సలిలే తథా
పాణ్డవాః సహ కృష్ణేన వాగ్భిర ఉగ్రాభిర ఆర్థయన
29 స తుథ్యమానొ బలవాన వాగ్భీ రామ సమన్తతః
ఉత్తితః పరాగ ఘరథాథ వీరః పరగృహ్య మహతీం గథామ
30 స చాప్య ఉపగతొ యుథ్ధం భీమేన సహ సాంప్రతమ
భవిష్యతి చ తత సథ్యస తయొ రామ సుథారుణమ
31 యథి కౌతూహలం తే ఽసతి వరజ మాధవ మాచిరమ
పశ్య యుథ్ధం మహాఘొరం శిష్యయొర యథి మన్యసే
32 [వై]
నారథస్య వచః శరుత్వా తాన అబ్భ్యర్చ్య థవిజర్షభాన
సర్వాన విసర్జయామ ఆస యే తేనాభ్యాగతాః సహ
గమ్యతాం థవారకాం చేతి సొ ఽనవశాథ అనుయాయినః
33 సొ ఽవతీర్యాచలశ్రేష్ఠాత పరక్ష పరస్వరణాచ ఛుభాత
తతః పరీతమనా రామః శరుత్వా తీర్దఫలం మహత
విప్రాణాం సంనిధౌ శలొకమ అగాయథ ఇథమ అచ్యుతః
34 సరస్వతీ వాససమా కుతొ రతిః; సరస్వతీ వాససమాః కుతొ గుణాః
సరస్వతీం పరాప్య థివం గతా జనాః; సథా సమరిష్యన్తి నథీం సరస్వతీమ
35 సరస్వతీ సర్వనథీషు పుణ్యా; సరస్వతీ లొకసుఖావహా సథా
సరస్వతీం పరాప్య జనాః సుథుష్కృతాః; సథా న శొచన్తి పరత్ర చేహ చ
36 తతొ ముహుర ముహుః పరీత్యా పరేక్షమాణః సరస్వతీమ
హయైర యుక్తం రదం శుభ్రమ ఆతిష్ఠత పరంతపః
37 స శీఘ్రగామినా తేన రదేన యథుపుంగవః
థిథృక్షుర అభిసంప్రాప్తః శిష్యయుథ్ధమ ఉపస్దితమ