శల్య పర్వము - అధ్యాయము - 54

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శల్య పర్వము - అధ్యాయము - 54)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
ఏవం తథ అభవథ యుథ్ధం తుములం జనమేజయ
యత్ర థుఃఖాన్వితొ రాజా ధృతరాష్ట్రొ ఽబరవీథ ఇథమ
2 రామం సంనిహితం థృష్ట్వా గథాయుథ్ధ ఉపస్దితే
మమ పుత్రః కదం భీమాం పరత్యయుధ్యత సంజయ
3 [స]
రామ సాంనిధ్యమ ఆసాథ్య పుత్రొ థుర్యొధనస తవ
యుథ్ధకామొ మహాబాహుః సమహృష్యత వీర్యవాన
4 థృష్ట్వా లాఙ్గలినం రాజా పరత్యుత్దాయ చ భారత
పరీత్యా పరమయా యుక్తొ యుధిష్ఠిరమ అదాబ్రవీత
5 సమన్త పఞ్చకం కషిప్రమ ఇతొ యామవిశాం పతే
పరదితొత్తర వేథీ సా థేవలొకే పరజాపతేః
6 తస్మిన మహాపుణ్యతమే తరైలొక్యస్య సనాతనే
సంగ్రామే నిధనం పరాప్య ధరువం సవర్గొ భవిష్యతి
7 తదేత్య ఉక్త్వా మహారాజ కున్తీపుత్రొ యుధిష్ఠిరః
సమన్తపఞ్చకం వీరః పరాయాథ అభిముఖః పరభుః
8 తతొ థుర్యొధనొ రాజా పరగృహ్య మహతీం గథామ
పథ్భ్యామ అమర్షాథ థయుతిమాన అగచ్ఛత పాణ్డవైః సహ
9 తదా యాన్తం గథాహస్తం వర్మణా చాపి థంశితమ
అన్తరిక్షగతా థేవాః సాధు సాధ్వ ఇత్య అపూజయన
వాతికాశ చ నరా యే ఽతర థృష్ట్వా తే హర్షమ ఆగతాః
10 స పాణ్డవైః పరివృతః కురురాజస తవాత్మజః
మత్తస్యేవ గజేన్థ్రస్య గతిమ ఆస్దాయ సొ ఽవరజత
11 తతః శఙ్ఖనినాథేన భేరీణాం చ మహాస్వనైః
సింహనాథైశ చ శూరాణాం థిశః సర్వాః పరపూరితాః
12 పరతీచ్య అభిముఖం థేశం యదొథ్థిష్టం సుతేన తే
గత్వా చ తైః పరిక్షిప్తం సమన్తాత సర్వతొథిశమ
13 థక్షిణేన సరస్వత్యాః సవయనం తీర్దమ ఉత్తమమ
తస్మిన థేశే తవ అనిరిణే తత్ర యుథ్ధమ అరొచయన
14 తతొ భీమొ మహాకొటిం గథాం గృహ్యాద వర్మ భృత
బిభ్రథ రూపం మహారాజ సథృశం హి గరుత్మతః
15 అవబథ్ధ శిరస తరాణాః సంఖ్యే కాఞ్చనవర్మ భృత
రరాజ రాజన పుత్రస తే కాఞ్చనః శైలరాడ ఇవ
16 వర్మభ్యాం సంవృతౌ వీరౌ భీమ థుర్యొధనావ ఉభౌ
సంయుగే చ పరకాశేతే సంరబ్ధావ ఇవ కుఞ్జరౌ
17 రణమణ్డలమధ్యస్దౌ భరతరౌ తౌ నరర్షభౌ
అశొభేతాం మహారాజ చన్థ్రసూర్యావ ఇవొథితౌ
18 తావ అన్యొన్యం నిరీక్షేతాం కరుథ్ధావ ఇవ మహాథ్విపౌ
థహన్తౌ లొచనై రాజన పరస్పరవధైషిణౌ
19 సంప్రహృష్టమనా రాజన గథామ ఆథాయ కౌరవః
సృక్కిణీ సంలిహన రాజన కరొధరక్తేక్షణః శవసన
20 తతొ థుర్యొధనొ రాజా గథామ ఆథాయ వీర్యవాన
భీమసేనమ అభిప్రేక్ష్య గజొ గజమ ఇవాహ్వయత
21 అథ్రిసారమయీం భీమస తదైవాథాయ వీర్యవాన
ఆహ్వయామ ఆస నృపతిం సింహః సింహం యదా వనే
22 తావ ఉథ్యతగథాపాణీ థుర్యొధన వృకొథరౌ
సంయుగే సమ పరకాశేతే గిరీ సశిఖరావ ఇవ
23 తావ ఉభావ అభిసంక్రుథ్ధావ ఉభౌ భీమపరాక్రమౌ
ఉభౌ శిష్యౌ గథాయుథ్ధే రౌహిణేయస్య ధీమతః
24 ఉభౌ సథృశకర్మాణౌ యమ వాసవయొర ఇవ
తదా సథృశకర్మాణౌ వరుణస్య మహాబలౌ
25 వాసుథేవస్య రామస్య తదా వైశ్రవణస్య చ
సథృశౌ తౌ మహారాజ మధుకైటభయొర యుధి
26 ఉభౌ సథృశకర్మాణౌ రణే సున్థొపసున్థయొః
తదైవ కాలస్య సమౌ మృత్యొశ చైవ పరంతపౌ
27 అన్యొన్యమ అభిధావన్తౌ మత్తావ ఇవ మహాథ్విపౌ
వాశితా సంగమే థృప్తౌ శరథీవ మథొత్కటౌ
28 మత్తావ ఇవ జిగీషన్తౌ మాతఙ్గౌ భరతర్షభౌ
ఉభౌ కరొధవిషం థీప్తం వమన్తావ ఉరగావ ఇవ
29 అన్యొన్యమ అభిసంరబ్ధౌ పరేక్షమాణావ అరింథమౌ
ఉభౌ భరతశార్థూలౌ విక్రమేణ సమన్వితౌ
30 సింహావ ఇవ థురాధర్షౌ గథాయుథ్ధే పరంతపౌ
నఖథంష్ట్రాయుధౌ వీరౌ వయాఘ్రావ ఇవ థురుత్సహౌ
31 పరజాసంహరణే కషుబ్ధౌ సముథ్రావ ఇవ థుస్తరౌ
లొహితాఙ్గావ ఇవ కరుథ్ధౌ పరతపన్తౌ మహారదౌ
32 రశ్మిమన్తౌ మహాత్మానౌ థీప్తిమన్తౌ మహాబలౌ
థథృశాతే కురుశ్రేష్ఠౌ కాలసూర్యావ ఇవొథ్థితౌ
33 వయాఘ్రావ ఇవ సుసంరబ్ధౌ గర్జన్తావ ఇవ తొయథౌ
జహృషాతే మహాబాహూ సింహౌ కేసరిణావ ఇవ
34 గజావ ఇవ సుసంరబ్ధౌ జవలితావ ఇవ పావకౌ
థథృశుస తౌ మహాత్మానౌ సశృఙ్గావ ఇవ పర్వతౌ
35 రొషాత పరస్ఫురమాణౌష్ఠౌ నిరీక్షన్తౌ పరస్పరమ
తౌ సమేతౌ మహాత్మానౌ గథాహస్తౌ నరొత్తమౌ
36 ఉభౌ పరమసంహృష్టావ ఉభౌ పరమసంమతౌ
సథశ్వావ ఇవ హేషన్తౌ బృంహన్తావ ఇవ కుఞ్జరౌ
37 వృషభావ ఇవ గర్జన్తౌ థుర్యొధన వృకొథరౌ
థైత్యావ ఇవ బలొన్మత్తౌ రేజతుస తౌ నరొత్తమౌ
38 తతొ థుర్యొధనొ రాజన్న ఇథమ ఆహ యుధిష్ఠిరమ
సృఞ్జయైః సహ తిష్ఠన్తం తపన్తమ ఇవ భాస్కరమ
39 ఇథం వయవసితం యుథ్ధం మమ భీమస్య చొభయొః
ఉపొపవిష్టాః పశ్యధ్వం విమర్థం నృపసత్తమాః
40 తతః సముపవిష్టం తత సుమహథ రాజమణ్డలమ
విరాజమానం థథృశే థివీవాథిత్యమణ్డలమ
41 తేషాం మధ్యే మహాబాహుః శరీమాన కేశవ పూర్వజః
ఉపవిష్టొ మహారాజ పూజ్యమానః సమన్తతః
42 శుశుభే రాజమధ్యస్దొ నీలవాసాః సితప్రభః
నక్షత్రైర ఇవ సంపూర్ణొ వృతొ నిశి నిశాకరః
43 తౌ తదా తు మహారాజ గథాహస్తౌ థురాసథౌ
అన్యొన్యం వాగ్భిర ఉగ్రాభిస తక్షమాణౌ వయవస్దితౌ
44 అప్రియాణి తతొ ఽనయొన్యమ ఉక్త్వా తౌ కురుపుంగవౌ
ఉథీక్షన్తౌ సదితౌ వీరౌ వృత్ర శక్రావ ఇవాహవే