శల్య పర్వము - అధ్యాయము - 52

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శల్య పర్వము - అధ్యాయము - 52)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [రసయహ]
పరజాపతేర ఉత్తమవేథిర ఉచ్యతే; సనాతనా రామ సమన్తపఞ్చకమ
సమిజిరే యత్ర పురా థివౌకసొ; వరేణ సత్రేణ మహావరప్రథాః
2 పురా చ రాజర్షివరేణ ధీమతా; బహూని వర్షాణ్య అమితేన తేజసా
పరకృష్టమ ఏతత కురుణా మహాత్మనా; తతః కురుక్షేత్రమ ఇతీహ పప్రదే
3 [రామ]
కిమర్దం కురుణా కృష్టం కషేత్రమ ఏతన మహాత్మనా
ఏతథ ఇచ్ఛామ్య అహం శరొతుం కద్యమానం తపొధనాః
4 [రసయహ]
పురా కిల కురుం నామ కృషన్తం సతతొత్దితమ
అభ్యేత్య శక్రస తరిథివాత పర్యపృచ్ఛత కారణమ
5 కిమ ఇథం వర్తతే రాజన పరయత్నేన పరేణ చ
రాజర్షే కిమ అభిప్రేతం యేనేయం కృష్యతే కషితిః
6 [కురు]
ఇహ యే పురుషాః కషేత్రే మరిష్యన్తి శతక్రతొ
తే గమిష్యన్తి సుకృతాఁల లొకాన పాపవివర్జితాన
7 అవహస్య తతః శక్రొ జగామ తరిథివం పరభుః
రాజర్షిర అప్య అనిర్విణ్ణః కర్షత్య ఏవ వసుంధరామ
8 ఆగమ్యాగమ్య చైవైనం భూయొ భూయొ ఽవహస్య చ
శతక్రతుర అనిర్విణ్ణం పృష్ట్వా పృష్ట్వా జగామ హ
9 యథా తు తపసొగ్రేణ చకర్ష వసుధాం నృప
తతః శక్రొ ఽబరవీథ థేవాన రాజర్షేర యచ చికీర్షితమ
10 తచ ఛరుత్వా చాబ్రువన థేవాః సహస్రాక్షమ ఇథం వచః
వరేణ చఛన్థ్యతాం శక్ర రాజర్షిర యథి శక్యతే
11 యథి హయ అత్ర పరమీతా వై సవర్గం గచ్ఛన్తి మానవాః
అసాన అనిష్ట్వా కరతుభిర భాగొ నొ న భవిష్యతి
12 ఆగమ్య చ తతః శక్రస తథా రాజర్షిమ అబ్రవీత
అలం ఖేథేన భవతః కరియతాం వచనం మమ
13 మానవా యే నిరాహారా థేహం తయక్ష్యన్త్య అతన్థ్రితాః
యుధి వా నిహతాః సమ్యగ అపి తిర్యగ్గతా నృప
14 తే సవర్గభాజొ రాజేన్థ్ర భవన్త్వ అతి మహామతే
తదాస్త్వ ఇతి తతొ రాజా కురుః శక్రమ ఉవాచ హ
15 తతస తమ అభ్యనుజ్ఞాప్య పరహృష్టేనాన్తరాత్మనా
జగామ తరిథివం భూయః కషిప్రం బలనిషూథనః
16 ఏవమ ఏతథ యథుశ్రేష్ఠ కృష్టం రాజర్షిణా పురా
శక్రేణ చాప్య అనుజ్ఞాతం పుణ్యం పరాణాన విముఞ్చతామ
17 అపి చాత్ర సవయం శక్రొ జగౌ గాదాం సురాధిపః
కురుక్షేత్రం నిబథ్ధాం వై తాం శృణుష్వ హలాయుధ
18 పాంసవొ ఽపి కురుక్షేత్రాథ వాయునా సముథీరితాః
అపి థుష్కృతకర్మాణం నయన్తి పరమాం గతిమ
19 సురర్షాభా బరాహ్మణసత్తమాశ చ; తదా నృగాథ్యా నరథేవముఖ్యాః
ఇష్ట్వా మహార్హైః కరతుభిర నృసింహ; సంన్యస్య థేహాన సుగతిం పరపన్నాః
20 తరన్తుకారన్తుకయొర యథ అన్తరం; రామహ్రథానాం చ మచక్రుకస్య
ఏతత కురుక్షేత్రసమన్తపఞ్చకం; పరజాపతేర ఉత్తరవేథిర ఉచ్యతే
21 శివం మహత పుణ్యమ ఇథం థివౌకసాం; సుసంమతం సవర్గగుణైః సమన్వితమ
అతశ చ సర్వే ఽపి వసుంధరాధిపా; హతా గమిష్యన్తి మహత్మనాం గతిమ