శల్య పర్వము - అధ్యాయము - 51

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శల్య పర్వము - అధ్యాయము - 51)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [జ]
కదం కుమారీ భగవంస తపొ యుక్తా హయ అభూత పురా
కిమ అర్తహం చ తపస తేపే కొ వాస్యా నియమొ ఽభవత
2 సుథుష్కరమ ఇథం బరహ్మంస తవత్తః శరుతమ అనుత్తమమ
ఆఖ్యాహి తత్త్వమ అఖిలం యదా తపసి సా సదితా
3 [వై]
ఋషిర ఆసీన మహావీర్యః కుణిర గార్గ్యొ మహాయశాః
స తప్త్వా విపులం రాజంస తపొ వై తపతాం వరః
మానసీం స సుతాం సుభ్రూం సముత్పాథితవాన విభుః
4 తాం చ థృష్ట్వా భృశం పరీతః కుణిర గార్గ్యొ మహాయశాః
జగామ తరిథివం రాజన సంత్యజ్యేహ కలేవరమ
5 సుభ్రూః సా హయ అద కల్యాణీ పుణ్డరీకనిభేక్షణా
మహతా తపసొగ్రేణ కృత్వాశ్రమమ అనిన్థితా
6 ఉపవాసైః పూజయన్తీ పితౄన థేవంశ చ సా పురా
తస్యాస తు తపసొగ్రేణ మహాన కాతొ ఽతయగాన నృప
7 సా పిత్రా థీయమానాపి భర్త్రే నైచ్ఛథ అనిన్థితా
ఆత్మనః సథృశం సా తు భర్తారం నాన్వపశ్యత
8 తతః సా తపసొగ్రేణ పీడయిత్వాత్మనస తనుమ
పితృథేవార్చన పరా బభూవ విజనే వనే
9 సాత్మానం మన్యమానాపి కృతకృత్యం శరమాన్వితా
వార్ధకేన చ రాజేన్థ్ర తపసా చైవ కర్శితా
10 సా నాశకథ యథా గన్తుం పథాత పథమ అపి సవయమ
చకార గమనే బుథ్ధిం పరలొకాయ వై తథా
11 మొక్తు కామాం తు తాం థృష్ట్వా శరీరం నారథొ ఽబరవీత
అసంస్కృతాయాః కన్యాయాః కుతొ లొకాస తవానఘే
12 ఏవం హి శరుతమ అస్మాభిర థేవలొకే మహావ్రతే
తపః పరమకం పరాప్తం న తు లొకాస తవయా జితాః
13 తన నారథ వచః శరుత్వా సాబ్రవీథ ఋషిసంసథి
తపసొ ఽరధం పరయచ్ఛామి పాణిగ్రాహస్య సత్తమాః
14 ఇత్య ఉక్తే చాస్యా జగ్రాహ పాణిం గాలవ సంభవః
ఋషిః పరాక శృఙ్గవాన నామ సమయం చేథమ అబ్రవీత
15 సమయేన తవాథ్యాహం పాణిం సప్రక్ష్యామి శొభనే
యథ్య ఏకరాత్రం వస్తవ్యం తవయా సహ మయేతి హ
16 తదేతి సా పరతిశ్రుత్య తస్మై పాణిం థథౌ తథా
చక్రే చ పాణిగ్రహణం తస్యొథ్వాహం చ గాలవిః
17 సా రాత్రావ అభవథ రాజంస తరుణీ థేవవర్ణినీ
థివ్యాభరణవస్త్రా చ థివ్యస్రగ అనులేపనా
18 తాం థృష్ట్వా గాలవిః పరీతొ థీపయన్తీమ ఇవాత్మనా
ఉవాస చ కషపామ ఏకాం పరబ్భాతే సాబ్రవీచ చ తమ
19 యస తవయా సమయొ విప్ర కృతొ మే తపతాం వర
తేనొషితాస్మి భథ్రం తే సవస్తి తే ఽసతు వరజామ్య అహమ
20 సానుజ్ఞాతాబ్రవీథ భూయొ యొ ఽసమింస తీర్దే సమాహితః
వత్స్యతే రజనీమ ఏకాం తర్పయిత్వా థివౌకసః
21 చత్వారింశతమ అష్టౌ చ థవే చాష్టౌ సమ్యగ ఆచరేత
యొ బరహ్మచర్యం వర్షాణి ఫలం తస్య లభేత సః
ఏవమ ఉక్త్వా తతః సాధ్వీ థేహం తయక్త్వా థివం గతా
22 ఋషిర అప్య అభవథ థీనస తస్యా రూపం విచిన్తయన
సమయేన తపొ ఽరధం చ కృచ్ఛ్రాత పరతిగృహీతవాన
23 సాధయిత్వా తథాత్మానం తస్యాః స గతిమ అన్వయాత
థుఃఖితొ భరతశ్రేష్ఠ తస్యా రూపబలాత కృతః
ఏతత తే వృథ్ధకన్యాయా వయాఖ్యాతం చరితం మహత
24 తత్రస్దశ చాపి శుశ్రావ హతం శల్యం హలాయుధః
తత్రాపి థత్త్వా థానాని థవిజాతిభ్యః పరంతప
శుశొచ శల్యం సంగ్రామే నిహతం పాణ్డవైస తథా
25 సమన్తపఞ్చక థవారాత తతొ నిష్క్రమ్య మాధవః
పప్రచ్ఛర్షిగణాన రామః కురుక్షేత్రస్య యత ఫలమ
26 తే పృష్టా యథుసింహేన కురుక్షేత్రఫలం విభొ
సమాచఖ్యుర మహాత్మానస తస్మై సర్వం యదాతదమ