శల్య పర్వము - అధ్యాయము - 5

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శల్య పర్వము - అధ్యాయము - 5)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
అద హైమవతే పరస్దే సదిత్వా యుథ్ధాభినన్థినః
సర్వ ఏవ మహారాజ యొధాస తత్ర సమాగతాః
2 శల్యశ చ చిత్రసేనశ చ శకునిశ చ మహారదః
అశ్వత్దామా కృపశ చైవ కృతవర్మా చ సాత్వతః
3 సుషేణొ ఽరిష్టసేనశ చ ధృతసేనశ చ వీర్యవాన
జయత్సేనశ చ రాజానస తే రాత్రిమ ఉషితాస తతః
4 రణే కర్ణే హతే వీరే తరాసితా జితకాశిభిః
నాలభఞ శర్మ తే పుత్రా హిమవన్తమ ఋతే గిరిమ
5 తే ఽబరువన సహితాస తత్ర రాజానం సైన్యసంనిధౌ
కృతయత్నా రణే రాజన సామ్పూజ్య విధివత తథా
6 కృత్వా సేనా పరణేతారం పరాంస తవం యొథ్ధుమ అర్హసి
యేనాభిగుప్తాః సంగ్రామే జయేమాసు హృథొ వయమ
7 తతొ థుర్యొధనః సదిత్వా రణే రదవరొత్తమమ
సర్వయుథ్ధవిభాగజ్ఞమ అన్తకప్రతిమం యుధి
8 సవఙ్గం పరచ్ఛన్నశిరసం కమ్బుగ్రీవం పరియంవథమ
వయాకొశపథ్మాభిముఖం వయాఘ్రాస్యం మేరుగౌరవమ
9 సదాణొర వృషస్య సథృశం సకన్ధనేత్ర గతిస్వరైః
పుష్టశ్లిష్టాయత భుజం సువిస్తీర్ణ ఘనొరసమ
10 జవే బలే చ సథృశమ అరుణానుజ వాతయొః
ఆథిత్యస్య తవిషా తుల్యం బుథ్ధ్యా చొశనసా సమమ
11 కాన్తి రూపముఖైశ్వర్యైస తరిభిశ చన్థ్రమసొపమమ
కాఞ్చనొపల సంఘాతైః సథృశం శలిష్టసంధికమ
12 సువృత్తొరు కటీ జఙ్ఘం సుపాథం సవఙ్గులీనఖమ
సమృత్వా సమృత్వైవ చ గుణాన ధాత్రా యత్నాథ వినిర్మితమ
13 సర్వలక్షణసంపన్నం నిపుణం శరుతిసాగరమ
జేతారం తరసారీణామ అజేయం శత్రుభిర బలాత
14 థశాఙ్గం యశ చతుష్పాథమ ఇష్వస్త్రం వేథ తత్త్వతః
సాఙ్గంశ చ చతురొ వేథాన సమ్యగ ఆఖ్యాన పఞ్చమాన
15 ఆరాధ్య తర్యమ్బలం యత్నాథ వరతైర ఉగ్రైర మహాతపాః
అయొనిజాయామ ఉత్పన్నొ థరొణేనాయొనిజేన యః
16 తమ అప్రతిమకర్మాణం రూపేణాసథృశం భువి
పారగం సర్వవిథ్యానాం గుణార్ణవమ అనిన్థితమ
తమ అభ్యేత్యాత్మజస తుభ్యమ అశ్వత్దామానమ అబ్రవీత
17 యం పురసః కృత్యసహితా యుధి జేష్యామ పాణ్డవాన
గురుపుత్రొ ఽథయ సర్వేషామ అస్మాకం పరమా గతిః
భవాంస తస్మాన నియొగాత తే కొ ఽసతు సేనాపతిర మమ
18 [థరుణి]
అయం కులేన వీర్యేణ తేజసా యశసా శరియా
సర్వైర గుణైః సముథితః శల్యొ నొ ఽసతు చమూపతిః
19 భాగినేయాన నిజాంస తయక్త్వా కృతజ్ఞొ ఽసమాన ఉపాగతః
మహాసేనొ మహాబాహుర మహాసేన ఇవాపరః
20 ఏనం సేనాపతిం కృత్వా నృపతిం నృపసత్తమ
శక్యః పరాప్తుం జయొ ఽసమాభిర థేవైః సకన్థమ ఇవాజితమ
21 తదొక్తే థరొణపుత్రేణ సర్వ ఏవ నరాధిపాః
పరివార్య సదితాః శల్యం జయశబ్థాంశ చ చక్రిరే
యుథ్ధాయ చ మతిం చక్రూర ఆవేశం చ పరం యయుః
22 తతొ థుర్యొధనః శల్యం భూమౌ సదిత్వా రదే సదితమ
ఉవాచ పరాఞ్జలిర భూత్వా రామ భీష్మ సమం రణే
23 అయం స కాలః సంప్రాప్తొ మిత్రాణాం మిత్రవత్సల
యత్ర మిత్రమ అమిత్రం వా పరీక్షన్తే బుధా జనాః
24 స భవాన అస్తు నః శూరః పరణేతా వాహినీముఖే
రణం చ యాతే భవతి పాణ్డవా మన్థచేతసః
భవిష్యన్తి సహామాత్యాః పాఞ్చాలాశ చ నిరుథ్యమాః
25 [షల్య]
యత తు మాం మన్యసే రాజన కురురాజ కరొమి తత
తవత్ప్రియార్దం హి మే సర్వం పరాణా రాజ్యం ధనాని చ
26 [థుర]
సేనాపత్యేన వరయే తవామ అహం మాతులాతులమ
సొ ఽసమాన పాహి యుధాం శరేష్ఠ సకాన్థొ థేవాన ఇవాహవే
27 అభిషిచ్యస్వ రాజేన్థ్ర థేవానామ ఇవ పావకిః
జహి శత్రూన రణే వీర మహేన్థ్రొ థానవాన ఇవ