శల్య పర్వము - అధ్యాయము - 4

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శల్య పర్వము - అధ్యాయము - 4)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
ఏవమ ఉక్తొ ఽతొ రాజా గౌతమేన యశస్వినా
నిఃశ్వస్య థీర్ఘమ ఉష్ణం చ తూష్ణీమ ఆసీథ విశాం పతే
2 తతొ ముహూర్తం స ధయాత్వా ధార్తరాష్ట్రొ మహామనాః
కృపం శారథ్వతం వాక్యమ ఇత్య ఉవాచ పరంతపః
3 యత కిం చిత సుహృథా వాచ్యం తత సర్వం శరావితొ హయ అహమ
కృతం చ భవతా సర్వం పరాణాన సంత్యజ్య యుధ్యతా
4 గాహమానమ అనీకాని యుధ్యమానం మహారదైః
పాణ్డవైర అతితేజొభిర లొకస తవామ అనుథృష్టవాన
5 సుహృథా యథ ఇథం వాచ్యం భవతా శరావితొ హయ అహమ
న మాం పరీణాతి తత సర్వం ముమూర్షొర ఇవ భేషజమ
6 హేతుకారణ సంయుక్తం హితం వచనమ ఉత్తమమ
ఉచ్యమానం మహాబాహొ న మే విప్రాగ్ర్య రొచ్చతే
7 రాజ్యాథ వినికృతొ ఽసమాభిః కదం సొ ఽసమాసు విశ్వసేత
అక్షథ్యూతే చ నృపతిర జితొ ఽసమాభిర మహాధనః
స కదం మమ వాక్యాని శరథ్థధ్యాథ భూయ ఏవ తు
8 తదా థౌత్యేన సంప్రాప్తః కృష్ణః పార్ద హితే రతః
పరలబ్ధశ చ హృషీకేశస తచ చ కర్మ విరొధితమ
స చ మే వచనం బరహ్మన కదమ ఏవాభిమంస్యతే
9 విలలాప హి యత కృష్ణా సభామధ్యే సమేయుషీ
న తన మర్షయతే కృష్ణొ న రాజ్యహరణం తదా
10 ఏకప్రాణావ ఉభౌ కృష్ణావ అన్యొన్యం పరతి సంహతౌ
పురా యచ ఛరుతమ ఏవాసీథ అథ్య పశ్యామితత పరభొ
11 సవస్రీయం చ హతం శరుత్వా థుఃఖస్వపితి కేశవః
కృతాగసొ వయం తస్య స మథర్దం కదం కషమేత
12 అభిమన్యొర వినాశేన న శర్మ లభతే ఽరజునః
స కదం మథ ధితే యత్నం పరకరిష్యతి యాచితః
13 మధ్యమః పాణ్డవస తీక్ష్ణొ భీమసేనొ మహాబలః
పరతిజ్ఞాత్మ చ తేనొగ్రం స భాజ్యేత న సంనమేత
14 ఉభౌ తౌ బథ్ధనిస్త్రింశావ ఉభౌ చాబథ్ధ కఙ్కటౌ
కృతవైరావ ఉభౌ వీరౌ యమావ అపి యమొపమౌ
15 ధృష్టథ్యుమ్నః శిఖణ్డీ చ కృతవైరౌ మయా సహ
తౌ కదం మథ ధితే యత్నం పరకుర్యాతాం థవిజొత్తమ
16 థుఃశాసనేన యత కృష్ణా ఏకవస్త్రా రజస్వలా
పరిక్లిష్టా సభామధ్యే సర్వలొకస్య పశ్యతః
17 తదా వివసనాం థీనాం సమరన్త్య అథ్యాపి పాణ్డవాః
న నివారయితుం శక్యాః సంగ్రామాత తే పరంతపాః
18 యథా చ థరౌపథీ కృష్ణా మథ వినాశాయ థుఃఖితా
ఉగ్రం తేపే తపః కృష్ణా భర్తౄణామ అర్దసిథ్ధయే
సదణ్డిలే నిత్యథా శేతే యావథ వైరస్య యాతనా
19 నిక్షిప్య మానం థర్పం చ వాసుథేవ సహొథరా
కృష్ణాయాః పరేక్ష్యవథ భూత్వా శుశ్రూషాం కురుతే సథా
20 ఇతి సర్వం సమున్నథ్ధం న నిర్వాతి కదం చన
అభిమన్యొర వినాశేన స సంధేయః కదం మయా
21 కదం చ నామ భుక్త్వేమాం పృదివీం సాగరామ్బరామ
పాణ్డవానాం పరసాథేన భుఞ్జీయాం రాజ్యమ అల్పకమ
22 ఉపర్య ఉపరి రాజ్ఞాం వై జవలితొ భాస్కరొ యదా
యుధిష్ఠిరం కదం పశ్చాథ అనుయాస్యామి థాసవత
23 కదం భుక్త్వా సవయం భొగాన థత్త్వా థాయాంశ చ పుష్కలాన
కృపణం వర్తయిష్యామి కృపణైః సహ జీవికామ
24 నాభ్యసూయామి తే వాక్యమ ఉక్తం సనిగ్ధం హితం తవయా
న తు సంధిమ అహం మన్యే పరాప్తకాలం కదం చన
25 సునీతమ అనుపశ్యామి సుయుథ్ధేన పరంతప
నాయం కలీబయితుం కాలః సంయొథ్ధుం కాల ఏవ నః
26 ఇష్టం మే బహుభిర యజ్ఞైర థత్తా విప్రేషు థక్ష్ణిణాః
పరాప్తాః కరమశ్రుతా వేథాః శత్రూణాం మూర్ధ్ని చ సదితమ
27 భృత్యమే సుభృతాస తాత థీనశ చాభ్యుథ్ధృతొ జనః
యాతాని పరరాష్ట్రాణి సవరాష్ట్రమ అనుపాలితమ
28 భుక్తాశ చ వివిధా భొగాస తరివర్గః సేవితొ మయా
పితౄణాం గతమ ఆనృణ్యం కషత్రధర్మస్య చొభయొః
29 న ధరువం సుఖమ అస్తీహ కుతొ రాజ్యం కుతొ యశః
ఇహ కీర్తిర విధాతవ్యా సా చ యుథ్ధేన నాన్యదా
30 గృహే యత కషత్రియస్యాపి నిధనం తథ విగర్హితమ
అధర్మః సుమహాన ఏష యచ ఛయ్యా మరణం గృహే
31 అరణ్యే యొ విముఞ్చేత సంగ్రామే వా తనుం నరః
కరతూన ఆహృత్య మహతొ మహిమానం స గచ్ఛతి
32 కృపణం విపలన్న ఆర్తొ జరయాభిపరిప్లుతః
మరియతే రుథతాం మధ్యే జఞాతీనాం న స పూరుషః
33 తయక్త్వా తు వివిధాన భొగాన పరాప్తానాం మరమాం గతిమ
అపీథానీం సుయుథ్ధేన గచ్ఛేయం సత సలొకతామ
34 శూరాణామ ఆర్య వృత్తానాం సంగ్రమేష్వ అనివర్తినామ
ధీమతాం సత్యసంధానాం సర్వేషాం కరతుయాజినామ
35 శస్త్రావభృదమ ఆప్తానాం ధరువం వాసస తరివిష్టపే
ముథా నూనం పరపశ్యన్తి శుభ్రా హయ అప్సరసాం గణాః
36 పశ్యన్తి నూనం పితరః పూజితాఞ శక్ర సంసథి
అప్సరొభిః పరివృతాన మొథమానాంస తరివిష్టపే
37 పన్దానమ అమరైర యాతం శూరైశ చైవానివర్తిభిః
అపి తైః సంగతం మార్గం వయమ అప్య ఆరుహేమహి
38 పితామహేన వృథ్ధేన తదాచర్యేణ ధీమతా
జయథ్రదేన కర్ణేన తదా థుఃశాసనేన చ
39 ఘటమానా మథర్దే ఽసమిన హతాః శూరా జనాధిపాః
శేరతే లొహితాక్తాఙ్గాః పృదివ్యాం శరవిక్షతాః
40 ఉత్తమాస్త్రవిథః శూరా యదొక్తక్రతుయాజినః
తయక్త్వా పరాణాన యదాన్యాయమ ఇన్థ్ర సథ్మసు ధిష్ఠితాః
41 తైస తవ అయం రచితః పన్దా థుర్గమొ హి పునర భవేత
సంపతథ్భిర మహావేగైర ఇతొ యాథ్భిశ చ సథ గతిమ
42 యే మథర్దే హతాః శూరాస తేషాం కృతమ అనుస్మరన
ఋణం తత పరతిముఞ్చానొ న రాజ్యే మన ఆథధే
43 పాతయిత్వా వయస్యాంశ చ భరాతౄన అద పితామహాన
జీవితం యథి రక్షేయం లొకొ మాం గర్హయేథ ధరువమ
44 కీథృశం చ భవేథ రాజ్యం మమ హీనస్య బన్ధుభిః
సఖిభిశ చ సుహృథ్భిశ చ పరణిపత్య చ పాణ్డవమ
45 సొ ఽహమ ఏతాథృశం కృత్వా జగతొ ఽసయ పరాభవమ
సుయుథ్ధేన తతః సవర్గం పరాప్స్యామి న తథ అన్యదా
46 ఏవం థుర్యొధనేనొక్తం సర్వే సంపూజ్య తథ వచః
సాధు సాధ్వ ఇతి రాజానం కషత్రియాః సంబభాషిరే
47 పరాజయమ అశొచన్తః కృతచిత్తాశ చ విక్రమే
సర్వే సునిశ్చితా యొథ్ధుమ ఉథగ్రమనసొ ఽభవన
48 తతొ వాహాన సమాశ్వాస్య సర్వే యుథ్ధాభినన్థినః
ఊనే థవియొజనే గత్వా పరత్యతిష్ఠన్త కౌరవాః
49 ఆకాశే విథ్రుమే పుణ్యే పరస్దే హిమవతః శుభే
అరుణాం సరస్వతీం పరాప్య పపుః సస్నుశ చ తజ జలమ
50 తవ పుత్రాః కృతొత్సాహాః పర్యవర్తన్త తే తతః
పర్యవస్దాప్య చాత్మానమ అన్యొన్యేన పునస తథా
సర్వే రాజన నయవర్తన్త కషత్రియాః కాలచొథితాః