శల్య పర్వము - అధ్యాయము - 48

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శల్య పర్వము - అధ్యాయము - 48)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
ఇన్థ్ర తీర్దం తతొ గత్వా యథూనాం పరవరొ బలీ
విప్రేభ్యొ ధనరత్నాని థథౌ సనాత్వా యదావిధి
2 తత్ర హయ అమర రాజొ ఽసావ ఈజే కరతుశతేన హ
బృహస్పతేశ చ థేవేశః పరథథౌ విపులం ధనమ
3 నిరర్గలాన సజారూద్యాన సర్వాన వివిధథక్షిణాన
ఆజహార కరతూంస తత్ర యదొక్తాన వేథపారగైః
4 తాన కరతూన భరతశ్రేష్ఠ శతకృత్వొ మహాథ్యుతిః
పూరయామ ఆస విధివత తతః ఖయాతః శతక్రతుః
5 తస్య నామ్నా చ తత తీర్దం శివం పుణ్యం సనాతనమ
ఇన్థ్ర తీర్దమ ఇతి ఖయాతం సర్వపాపప్రమొచనమ
6 ఉపస్పృశ్య చ తత్రాపి విధివన ముసలాయుధః
బరాహ్మణాన పూజయిత్వా చ పానాచ్ఛాథన భొజనైః
శుభం తీర్దవరం తస్మాథ రామ తీర్దం జగామ హ
7 యత్ర రామొ మహాభాగొ భార్గవః సుమహాతపాః
అసకృత పృదివీం సర్వాం హతక్షత్రియ పుంగవామ
8 ఉపాధ్యాయం పురస్కృత్య కశ్యపం మునిసత్తమమ
అజయథ వాజపేయేన సొ ఽశవమేధ శతేన చ
పరథథౌ థక్షిణార్దం చ పృదివీం వై ససాగరామ
9 రామొ థత్త్వా ధనం తత్ర థవిజేభ్యొ జనమేజయ
ఉపస్పృశ్య యదాన్యాయం పూజయిత్వా తదా థవిజాన
10 పుణ్యే తీర్దే శుభే థేశే వసు థత్త్వా శుభాననః
మునీంశ చైవాభివాథ్యాద యమునాతీర్దమ ఆగమత
11 యత్రానయామ ఆస తథా రాజసూయం మహీపతే
పుత్రొ ఽథితేర మహాభాగొ వరుణొ వై సితప్రభః
12 తత్ర నిర్జిత్య సంగ్రామే మానుషాన థైవతాంస తదా
వరం కరతుం సమాజహ్రే వరుణః పరవీరహా
13 తస్మిన కరతువరే వృత్తే సంగ్రామః సమజాయత
థేవానాం థానవానాం చ తరైలొక్యస్య కషయావహః
14 రాజసూయే కరతుశ్రేష్ఠే నివృత్తే జనమేజయ
జాయతే సుమహాఘొరః సంగ్రామః కషత్రియాన పరతి
15 సీరాయుధస తథా రామస తస్మింస తీర్దవరే తథా
తత్ర సనాత్వా చ థత్త్వా చ థవిజేభ్యొ వసు మాధవః
16 వనమాలీ తతొ హృష్టః సతూయమానొ థవిజాతిభిః
తస్మాథ ఆథిత్యతీర్దం చ జగామ కమలేక్షణః
17 యత్రేష్ట్వా భగవాఞ జయొతిర భాస్కరొ రాజసత్తమ
జయొతిషామ ఆధిపత్యం చ పరభావం చాభ్యపథ్యత
18 తస్యా నథ్యాస తు తీరే వై సర్వే థేవాః సవాసవాః
విశ్వే థేవాః సమరుతొ గన్ధర్వాప్సరసశ చ హ
19 థవైపాయనః శుకశ చైవ కృష్ణశ చ మధుసూథనః
యక్షాశ చ రాక్షసాశ చైవ పిశాచాశ చ విశాం పతే
20 ఏతే చాన్యే చ బహవొ యొగసిథ్ధాః సహస్రశః
తస్మింస తీర్దే సరస్వత్యాః శివే పుణ్యే పరంతప
21 తత్ర హత్వా పురా విష్ణుర అసురౌ మధు కౌటభౌ
ఆప్లుతొ భరతశ్రేష్ఠ తీర్దప్రవర ఉత్తమే
22 థవైపాయనశ చ ధర్మాత్మా తత్రైవాప్లుత్య భారత
సంప్రాప్తః పరమం యొగం సిథ్ధిం చ పరమాం గతః
23 అసితొ థేవలశ చైవ తస్మిన్న ఏవ మహాతపాః
పరమం యొగమ ఆస్దాయ ఋషిర యొగమ అవాప్తవాన