శల్య పర్వము - అధ్యాయము - 47

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శల్య పర్వము - అధ్యాయము - 47)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
తతస తీర్దవరం రామొ యయౌ బథర పాచనమ
తపస్విసిథ్ధచరితం యత్ర కన్యా ధృతవ్రతా
2 భరథ్వాజస్య థుహితా రూపేణాప్రతిమా భువి
సరుచావతీ నామ విభొ కుమారీ బరహ్మచారిణీ
3 తపశ చచార సాత్యుగ్రం నియమైర బహుభిర నృప
భర్తా మే థేవరాజః సయాథ ఇతి నిశ్చిత్య భామినీ
4 సమాస తస్యా వయతిక్రాన్తా బహ్వ్యః కురుకులొథ్వహ
చరన్త్యా నియమాంస తాంస తాన సత్రీభిస తీవ్రాన సుథుశ్చరాన
5 తస్యాస తు తేన వృత్తేన తపసా చ విశాం పతే
భక్త్యా చ భగవాన పరీతః పరయా పాకశాసనః
6 ఆజగామాశ్రమం తస్యాస తరిథశాధిపతిః పరభుః
ఆస్దాయ రూపం విప్రర్షేర వసిష్ఠస్య మహాత్మనః
7 సా తం థృష్ట్వొగ్ర తపసం వసిష్ఠం తపతాం వరమ
ఆచారైర మునిభిర థృష్టైః పూజయామ ఆస భారత
8 ఉవాచ నియమజ్ఞా చ కల్యాణీ సా పరియంవథా
భగవన మునిశార్థూల కిమ ఆజ్ఞాపయసి పరభొ
9 సర్వమ అథ్య యదాశక్తి తవ థాస్యామి సువ్రత
శక్ర భక్త్యా తు తే పాణిం న థాస్యామి కదం చన
10 వరతైశ చ నియమైశ చైవ తపసా చ తపొధన
శక్రస తొషయితవ్యొ వై మయా తరిభువనేశ్వరః
11 ఇత్య ఉక్తొ భగవాన థేవః సమయన్న ఇవ నిరీక్ష్య తామ
ఉవాచ నియమజ్ఞాం తాం సాన్త్వయన్న ఇవ భారత
12 ఉగ్రం తపశ చరసి వై విథితా మే ఽసి సువ్రతే
యథర్దమ అయమ ఆరమ్భస తవ కల్యాణి హృథ్గతః
13 తచ చ సర్వం యదా భూతం భవిష్యతి వరాననే
తపసా లభ్యతే సర్వం సర్వం తపసి తిష్ఠతి
14 యాని సదానాని థివ్యాని విబుధానాం శుభాననే
తపసా తాని పరాప్యాని తపొ మూలం మహత సుఖమ
15 ఇహ కృత్వా తపొ ఘొరం థేహం సంన్యస్య మానవాః
థేవత్వం యాన్తి కల్యాణి శృణు చేథం వచొ మమ
16 పచస్వైతాని సుభగే బథరాణి శుభవ్రతే
పచేత్య ఉక్త్వా స భగవాఞ జగామ బలసూథనః
17 ఆమన్త్ర్య తాం తు కల్యాణీం తతొ జప్యం జజాప సః
అవిథూరే తతస తస్మాథ ఆశ్రమాత తీర్దమ ఉత్తమే
ఇన్థ్ర తీర్దే మహారాజ తరిషు లొకేషు విశ్రుతే
18 తస్యా జిజ్ఞాసనార్దం స భగవాన పాకశాసనః
బథరాణామ అపచనం చకార విబుధాధిపః
19 తతః స పరయతా రాజన వాగ్యతా విగతక్లమా
తత్పరా శుచి సంవీతా పావకే సమధిశ్రయత
అపచథ రాజశార్థూల బథరాణి మహావ్రతా
20 తస్యాః పచన్త్యాః సుమహాన కాలొ ఽగాత పురుషర్షభ
న చ సమ తాన్య అపచ్యన్త థినం చ కషయమ అభ్యగత
21 హుతాశనేన థగ్ధశ చ యస తస్యాః కాష్ఠసంచయః
అకాష్ఠమ అగ్నిం సా థృష్ట్వా సవశరీరమ అదాథహత
22 పాథౌ పరక్షిప్య సా పూర్వం పావకే చారుథర్శనా
థగ్ధౌ థగ్ధౌ పునః పాథావ ఉపావర్తయతానఘా
23 చరణౌ థహ్యమానౌ చ నాచిన్తయథ అనిన్థితా
థుఃఖం కమలపత్రాక్షీ మహర్షేః పరియకామ్యయా
24 అద తత కర్మ థృష్ట్వాస్యాః పరీతస తరిభువనేశ్వరః
తతః సంథర్శయామ ఆస కన్యాయై రూపమ ఆత్మనః
25 ఉవాచ చ సురశ్రేష్ఠస తాం కన్యాం సుథృఢ వరతామ
పరీతొ ఽసమి తే శుభే భక్త్యా తపసా నియమేన చ
26 తస్మాథ యొ ఽభిమతః కామః స తే సంపత్స్యతే శుభే
థేహం తయక్త్వా మహాభాగే తరిథివే మయి వత్స్యసి
27 ఇథం చ తే తీర్దవరం సదిరం లొకే భవిష్యతి
సర్వపాపాపహం సుభ్రు నామ్నా బథర పాచనమ
విఖ్యాతం తరిషు లొకేషు బరహ్మర్షిభిర అభిప్లుతమ
28 అస్మిన ఖలు మహాభాగే శుభే తీర్దవరే పురా
తయక్త్వా సప్తర్షయొ జగ్ముర హిమవన్తమ అరున్ధతీమ
29 తతస తే వై మహాభాగా గత్వా తత్ర సుసంశితాః
వృత్త్యర్దం ఫలమూలాని సమాహర్తుం యయుః కిల
30 తేషాం వృత్త్యర్దినాం తత్ర వసతాం హిమవథ్వనే
అనావృష్టిర అనుప్రాప్తా తథా థవాథశ వార్షికీ
31 తే కృత్వా చాశ్రమం తత్ర నయవసన్త తపస్వినః
అరున్ధత్య అపి కల్యాణీ తపొనిత్యాభవత తథా
32 అరున్ధతీం తతొ థృష్ట్వా తీవ్రం నియమమ ఆస్దితామ
అదాగమత తరినయహః సుప్రీతొ వరథస తథా
33 బరాహ్మం రూపం తతః కృత్వా మహాథేవొ మహాయశాః
తామ అభ్యేత్యాబ్రవీథ థేవొ భిక్షామ ఇచ్ఛామ్య అహం శుభే
34 పరత్యువాచ తతః సా తం బరాహ్మణం చారుథర్శనా
కషీణొ ఽననసంచయొ విప్ర బథరాణీహ భక్షయ
తతొ ఽబరవీన మహాథేవః పచస్వైతాని సువ్రతే
35 ఇత్య ఉక్తా సాపచత తాని బరాహ్మణ పరియకామ్యయా
అధిశ్రిత్య సమిథ్ధే ఽగనౌ బథరాణి యశస్వినీ
36 థివ్యా మనొరమాః పుణ్యాః కదాః శుశ్రావ సా తథా
అతీతా సా తవ అనావృష్టిర ఘొరా థవాథశ వార్షికీ
37 అనశ్నన్త్యాః పచన్త్యాశ చ శృణ్వన్త్యాశ చ కదాః శుభాః
అహః సమః స తస్యాస తు కాలొ ఽతీతః సుథారుణః
38 తతస తే మునయః పరాప్తాః ఫలాన్య ఆథాయ పర్వతాత
తతః స భగవాన పరీతః పరొవాచారున్ధతీం తథా
39 ఉపసర్పస్వ ధర్మజ్ఞే యదాపూర్వమ ఇమాన ఋషీన
పరీతొ ఽసమి తవ ధర్మజ్ఞ తపసా నియమేన చ
40 తతః సంథర్శయామ ఆస సవరూపం భగవాన హరః
తతొ ఽబరవీత తథా తేభ్యస తస్యాస తచ చరితం మహత
41 భవథ్భిర హిమవత్పృష్ఠే యత తపః సముపార్జితమ
అస్యాశ చ యత తపొ విప్రా న సమం తన మతం మమ
42 అనయా హి తపస్విన్యా తపస తప్తం సుథుశ్చరమ
అనశ్నన్త్యా పచన్త్యా చ సమా థవాథశ పారితాః
43 తతః పరొవాచ భగవాంస తామ ఏవారున్ధతీం పునః
వరం వృణీష్వ కల్యాణి యత తే ఽభిలషితం హృథి
44 సాబ్రవీత పృదు తామ్రాక్షీ థేవం సప్తర్షిసంసథి
భగవాన యథి మే పరీతస తీర్దం సయాథ ఇథమ ఉత్తమమ
సిథ్ధథేవర్షిథయితం నామ్నా బథర పాచనమ
45 తదాస్మిన థేవథేవేశ తరిరాత్రమ ఉషితః శుచిః
పరాప్నుయాథ ఉపవాసేన ఫలం థవాథశ వార్షికమ
ఏవమ అస్త్వ ఇతి తాం చొక్త్వా హరొ యాతస తథా థివమ
46 ఋషయొ విస్మయం జగ్ముస తాం థృష్ట్వా చాప్య అరున్ధతీమ
అశ్రాన్తాం చావి వర్ణాం చ కషుత్పిపాసా సహాం సతీమ
47 ఏవం సిథ్ధిః పరా పరాప్తా అరున్ధత్యా విశుథ్ధయా
యదా తవయా మహాభాగే మథర్దం సంశితవ్రతే
48 విశేషొ హి తవయా భథ్రే వరతే హయ అస్మిన సమర్పితః
తదా చేథం థథామ్య అథ్య నియమేన సుతొషితః
49 విశేషం తవ కల్యాణి పరయచ్ఛామి వరం వరే
అరున్ధత్యా వరస తస్యా యొ థత్తొ వై మహాత్మనా
50 తస్య చాహం పరసాథేన తవ కల్యాణి తేజసా
పరవక్ష్యామ్య అపరం భూయొ వరమ అత్ర యదావిధి
51 యస తవ ఏకాం రజనీం తీర్దే వత్స్యతే సుసమాహితః
స సనాత్వా పరాప్స్యతే లొకాన థేహన్యాసాచ చ థుర్లభాన
52 ఇత్య ఉక్త్వా భగవాన థేవః సహస్రాక్షః పరతాపవాన
సరుచావతీం తతః పుణ్యాం జగామ తరిథివం పునః
53 గతే వజ్రధరే రాజంస తత్ర వర్షం పపాత హ
పుష్పాణాం భరతశ్రేష్ఠ థివ్యానాం థివ్యగన్ధినామ
54 నేథుర థున్థుభయశ చాపి సమన్తాత సుమహాస్వనాః
మారుతశ చ వవౌ యుక్త్యా పుణ్యగన్ధొ విశాం పతే
55 ఉత్సృజ్య తు శుభం థేహం జగామేన్థ్రస్య భార్యతామ
తపసొగ్రేణ సా లబ్ధ్వా తేన రేమే సహాచ్యుత
56 [జ]
కా తస్యా భగవన మాతా కవ సంవృథ్ధా చ శొభనా
శరొతుమ ఇచ్ఛామ్య అహం బరహ్మన పరం కౌతూహలం హి మే
57 [వై]
భారథ్వాజస్య విప్రర్షేః సకన్నం రేతొ మహాత్మనః
థృష్ట్వాప్సరసమ ఆయాన్తీం ఘృతాచీం పృదులొచనామ
58 స తు జగ్రాహ తథ రేతః కరేణ జపతాం వరః
తథావపత పర్ణపుటే తత్ర సా సంభవచ ఛుభా
59 తస్యాస తు జత కర్మాథి కృత్వా సర్వం తపొధనః
నామ చాస్యాః స కృతవాన భారథ్వాజొ మహామునిః
60 సరుచావతీతి ధర్మాత్మా తథర్షిగణసంసథి
స చ తామ ఆశ్రమే నయస్య జగామ హిమవథ్వనమ
61 తత్రాప్య ఉపస్పృశ్య మహానుభావొ; వసూని థత్త్వా చ మహాథ్విజేభ్యః
జగామ తీర్దం సుసమాహితాత్మా; శక్రస్య వృష్ణిప్రవరస తథానీమ