శల్య పర్వము - అధ్యాయము - 46

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శల్య పర్వము - అధ్యాయము - 46)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [జ]
అత్యథ్భుతమ ఇథం బరహ్మఞ శరుతవాన అస్మి తత్త్వతః
అభిషేకం కుమారస్య విస్తరేణ యదావిధి
2 యచ ఛరుత్వా పూతమ ఆత్మానం విజానామి తపొధన
పరహృష్టాని చ రొమాణి పరసన్నం చ మనొ మమ
3 అభిషేకం కుమారస్య థైత్యానాం చ వధం తదా
శరుత్వా మే పరమా పరీతిర భూయః కౌతూహలం హి మే
4 అపాం పతిః కదం హయ అస్మిన్న అభిషిక్తః సురాసురైః
తన మే బరూహి మహాప్రాజ్ఞ కుశలొ హయ అసి సత్తమ
5 [వై]
శృణు రాజన్న ఇథం చిత్రం పూర్వకల్పే యదాతదమ
ఆథౌ కృతయుగే తస్మిన వర్తమానే యదావిధి
వరుణం థేవతాః సర్వాః సమేత్యేథమ అదాబ్రువన
6 యదాస్మాన సురరాట శక్రొ భయేభ్యః పాతి సర్వథా
తదా తవమ అపి సర్వాసాం సరితాం వై పతిర భవ
7 వాసశ చ తే సథా థేవసాగరే మకరాలయే
సముథ్రొ ఽయం తవ వశే భవిష్యతి నథీపతిః
8 సొమేన సార్ధం చ తవ హాని వృథ్ధీ భవిష్యతః
ఏవమ అస్త్వ ఇతి తాన థేవాన వరుణొ వాక్యమ అబ్రవీత
9 సమాగమ్య తతః సర్వే వరుణం సాగరాలయమ
అపాం పతిం పరచక్రుర హి విధిథృష్టేన కర్మణా
10 అభిషిచ్య తతొ థేవా వరుణం యాథసాం పతి
జగ్ముః సవాన్య ఏవ సదానాని పూజయిత్వా జలేశ్వరమ
11 అభిషిక్తస తతొ థేవైర వరుణొ ఽపి మహాయశాః
సరితః సాగరాంశ చైవ నథాంశ చైవ సరాంసి చ
పాలయామ ఆస విధినా యదా థేవాఞ శతక్రతుః
12 తతస తత్రాప్య ఉపస్పృశ్య థత్త్వా చ వివిధం వసు
అగ్నితీర్దం మహాప్రాజ్ఞః స జగామ పరలమ్బహా
నష్టొ న థృశ్యతే యత్ర శమీ గర్భే హుతాశనః
13 లొకాలొక వినాశే చ పరాథుర్భూతే తథానఘ
ఉపతస్దుర మహాత్మానం సర్వలొకపితామహమ
14 అగ్నిః పరనష్టొ భగవాన కారణం చ న విథ్మహే
సర్వలొకక్షయొ మా భూత సంపాథయతు నొ ఽనలమ
15 [జ]
కిమర్దం భగవాన అగ్నిః పరనష్టొ లొకభావనః
విజ్ఞాతశ చ కదం థేవైస తన మమాచక్ష్వ తత్త్వతః
16 [వై]
భృగొః శాపాథ భృశం భీతొ జాతవేథాః పరతాపవాన
శమీ గర్భమ అదాసాథ్య ననాశ భగవాంస తతః
17 పరనష్టే తు తథా వహ్నౌ థేవాః సర్వే సవాసవాః
అన్వేషన్త తథా నష్టం జవలనం భృశథుఃఖితాః
18 తతొ ఽగనితీర్దమ ఆసాథ్య శమీ గర్భస్దమ ఏవ హి
థథృశుర జవలనం తత్ర వసమానం యదావిధి
19 థేవాః సర్వే నరవ్యాఘ్ర బృహస్పతిపురొగమాః
జవలనం తం సమాసాథ్య పరీతాభూవన సవాసవాః
పునర యదాగతం జగ్ముః సర్వభక్షశ చ సొ ఽభవత
20 భృగొః శాపాన మహీపాల యథ ఉక్తం బరహ్మవాథినా
తత్రాప్య ఆప్లుత్య మతిమాన బరహ్మయొనిం జగామ హ
21 ససర్జ భగవాన యత్ర సర్వలొకపితామహః
తత్రాప్లుత్య తతొ బరహ్మా సహ థేవైః పరభుః పురా
ససర్జ చాన్నాని తదా థేవతానాం యదావిధి
22 తత్ర సనాత్వా చ థత్త్వా చ వసూని వివిధాని చ
కౌబేరం పరయయౌ తీర్దం తత్ర తప్త్వా మహత తపః
ధనాధిపత్యం సంప్రాప్తొ రాజన్న ఐలబిలః పరభుః
23 తత్రస్దమ ఏవ తం రాజన ధనాని నిధయస తదా
ఉపతస్దుర నరశ్రేష్ఠ తత తీర్దం లాఙ్గలీ తతః
గత్వా సనాత్వా చ విధివథ బరాహ్మణేభ్యొ ధనం థథౌ
24 థథృశే తత్ర తత సదానం కౌబేరే కాననొత్తమే
పురా యత్ర తపస తప్తం విపులం సుమహాత్మనా
25 యత్ర రాజ్ఞా కుబేరేణ వరా లబ్ధాశ చ పుష్కలాః
ధనాధిపత్యం సఖ్యం చ రుథ్రేణామిత తేజసా
26 సురత్వం లొకపాలత్వం పుత్రం చ నలకూబరమ
యత్ర లేభే మహాబాహొ ధనాధిపతిర అఞ్జసా
27 అభిషిక్తశ చ తత్రైవ సమాగమ్య మరుథ్గణైః
వాహనం చాస్య తథ థత్తం హంసయుక్తం మనొరమమ
విమానం పుష్పకం థివ్యం నైరృతైశ్వర్యమ ఏవ చ
28 తత్రాప్లుత్య బలొ రాజన థత్త్వా థాయాంశ చ పుష్కలాన
జగామ తవరితొ రామస తీర్దం శవేతానులేపనః
29 నిషేవితం సర్వసత్త్వైర నామ్నా బథర పాచనమ
నానర్తుక వనొపేతం సథా పుష్పఫలం శుభమ