శల్య పర్వము - అధ్యాయము - 40

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శల్య పర్వము - అధ్యాయము - 40)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
బరహ్మయొనిభిర ఆకీర్ణం జగామ యథునన్థనః
యత్ర థాల్భ్యొ బకొ రాజన పశ్వర్దసుమహా తపాః
జుహావ ధృతరాష్ట్రస్య రాష్ట్రం వైచిత్రవీర్యిణః
2 తపసా ఘొరరూపేణకర్శయన థేహమ ఆత్మనః
కరొధేన మహతావిష్టొ ధర్మాత్మా వై పరతాపవాన
3 పురా హి నైమిషేయాణాం సత్రే థవాథశ వార్షికే
వృత్తే విశ్వజితొ ఽనతే వై పాఞ్చాలాన ఋషయొ ఽగమన
4 తత్రేశ్వరమ అయాచన్త థక్షిణార్దం మనీషిణః
బలాన్వితాన వత్సతరాన నిర్వ్యాధీన ఏకవింశతిమ
5 తాన అబ్రవీథ బకొ వృథ్ధొ విభజధ్వం పశూన ఇతి
పశూన ఏతాన అహం తయక్త్వా భిక్షిష్యే రాజసత్తమమ
6 ఏవమ ఉక్త్వా తతొ రాజన్న ఋషీన సర్వాన పరతాపవాన
జగామ ధృతరాష్ట్రస్య భవనం బరాహ్మణొత్తమః
7 స సమీపగతొ భూత్వా ధృతరాష్ట్రం జనేశ్వరమ
అయాచత పశూన థాల్భ్యః స చైనం రుషితొ ఽబరవీత
8 యథృచ్ఛయా మృతా థృష్ట్వా గాస తథా నృపసత్తమ
ఏతాన పశూన నయక్షిప్రం బరహ్మ బన్ధొ యథీచ్ఛసి
9 ఋషిస తవ అద వచః శరుత్వా చిన్తయామ ఆస ధర్మవిత
అహొ బత నృశంసం వై వాక్యమ ఉక్తొ ఽసమి సంసథి
10 చిన్తయిత్వా ముహూర్తం చ రొషావిష్టొ థవిజొత్తమః
మతిం చక్రే వినాశాయ ధృతరాష్ట్రస్య భూపతేః
11 స ఉత్కృత్య మృతానాం వై మాంసాని థవిజసత్తమః
జుహావ ధృతరాష్ట్రస్య రాష్ట్రం నరపతేః పురా
12 అవకీర్ణే సరస్వత్యాస తీర్దే పరజ్వాల్య పావకమ
బకొ థాల్భ్యొ మహారాజ నియమం పరమ ఆస్దితః
స తైర ఏవ జుహావాస్య రాష్ట్రం మాంసైర మహాతపాః
13 తస్మింస తు విధివత సత్రే సంప్రవృత్తే సుథారుణే
అక్షీయత తతొ రాష్ట్రం ధృతరాష్ట్రస్య పార్దివ
14 ఛిథ్యమాన యదానన్తం వనం పరశునా విభొ
బభూవాపహతం తచ చాప్య అవకీర్ణమ అచేతనమ
15 థృట్వా తథ అవకీర్ణం తు రాష్ట్రం స మనుజాధిపః
బభూవ థుర్మనా రాజంశ చిన్తయామ ఆస చ పరభుః
16 మొక్షార్దమ అకరొథ యత్నం బరాహ్మణైః సహితః పురా
అదాసౌ పార్దివః ఖిన్నస తే చ విప్రాస తథా నృప
17 యథా చాపి న శక్నొతి రాష్ట్రం మొచయితుం నృప
అద వైప్రాశ్నికాంస తత్ర పప్రచ్ఛ జనమేజయ
18 తతొ వైప్రాశ్నికాః పరాహుః పశువిప్రకృతస తవయా
మాంసైర అభిజుహొతీతి తవ రాష్ట్రం మునిర బకః
19 తేన తే హూయమానస్య రాష్ట్రస్యాస్య కషయొ మహాన
తస్యైతత తపసః కర్మ యేన తే హయ అనయొ మహాన
అపాం కుఞ్జే సరస్వత్యాస తం పరసాథయ పార్దివ
20 సరస్వతీం తతొ గత్వా స రాజా బకమ అబ్రవీత
నిపత్య శిరసా భూమౌ పరాఞ్జలిర భరతర్షభ
21 పరసాథయే తవా భగవన్న అపరాధం కషమస్వ మే
మమ థీనస్య లుబ్ధస్య మౌర్ఖ్యేణ హతచేతసః
తవం గతిస తవం చ మే నాదః పరసాథం కర్తుమ అర్హసి
22 తం తదా విలపన్తం తు శొకొపహతచేతసమ
థృష్ట్వా తస్య కృపా జజ్ఞే రాష్ట్రం తచ చ వయమొచయత
23 ఋషిః పరసన్నస తస్యాభూత సంరమ్భం చ విహాయ సః
మొక్షార్దం తస్య రాష్ట్రస్య జుహావ పునర ఆహుతిమ
24 మొక్షయిత్వా తతొ రాష్ట్రం పరతిగృహ్య పశూన బహూన
హృష్టాత్మా నైమిషారణ్యం జగామ పునర ఏవ హి
25 ధృతరాష్ట్రొ ఽపి ధర్మాత్మా సవస్దచేతా మహామనాః
సవమ ఏవ నగరం రాజా పరతిపేథే మహర్థ్ధిమత
26 తత్ర తీర్దే మహారాజ బృహస్పతిర ఉథారధీః
అసురాణామ అభావాయ భావాయ చ థివౌకసామ
27 మాంసైర అపి జుహావేష్టిమ అక్షీయన్త తతొ ఽసురాః
థైవతైర అపి సంభగ్నా జితకాశిభిర ఆహవే
28 తత్రాపి విధివథ థత్త్వా బరాహ్మణేభ్యొ మహాయశాః
వాజినః కుఞ్జరాంశ చైవ రదాంశ చాశ్వతరీ యుతాన
29 రత్నాని చ మహార్హాణి ధనం ధాన్యం చ పుష్కలమ
యయౌ తీర్దం మహాబాహుర యాయాతం పృదివీపతే
30 యత్ర యజ్ఞే యయాతేస తు మహారాజ సరస్వతీ
సర్పిః పయశ చ సుస్రావ నాహుషస్య మహాత్మనః
31 తత్రేష్ట్వా పురుషవ్యాఘ్రొ యయాతిః పృదివీపతిః
ఆక్రామథ ఊర్ధ్వం ముథితొ లేభే లొకాంశ చ పుష్కలాన
32 యయాతేర యజమానస్య యత్ర రాజన సరస్వతీ
పరసృతా పరథథౌ కామాన బరాహ్మణానాం మహాత్మనామ
33 యత్ర యత్ర హి యొ విప్రొ యాన యాన కామాన అభీప్సతి
తత్ర తత్ర సరిచ్ఛ్రేష్ఠా ససర్జ సుబహూన రసాన
34 తత్ర థేవాః సగన్ధర్వాః పరీతా యజ్ఞస్య సంపథా
విస్మితా మానుషాశ చాసన థృష్ట్వా తాం యజ్ఞసంపథమ
35 తతస తాలకేతుర మహాధర్మసేతుర; మహాత్మా కృతాత్మా మహాథాననిత్యః
వసిష్ఠాపవాహం మహాభీమ వేగం; ధృతాత్మా జితాత్మా సమభ్యాజగామ