శల్య పర్వము - అధ్యాయము - 39

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శల్య పర్వము - అధ్యాయము - 39)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [జ]
కదమ ఆర్ష్టిషేణొ భగవాన విపులం తప్తవాంస తపః
సిన్ధుథ్వీపః కదం చాపి బరాహ్మణ్యం లబ్ధవాంస తథా
2 థేవాపిశ చ కదం బరహ్మన విశ్వామిత్రశ చ సత్తమ
తన మమాచక్ష్వ భగవన పరం కౌతూహలం హి మే
3 [వై]
పురా కృతయుగే రాజన్న ఆర్ష్టిషేణొ థవిజొత్తమః
వసన గురు కులే నిత్యం నిత్యమ అధ్యయనే రతః
4 తస్య రాజన గురు కులే వసతొ నిత్యమ ఏవ హ
సమాప్తిం నాగమథ విథ్యా నాపి వేథా విశాం పతే
5 స నిర్విణ్ణస తతొ రాజంస తపస తేపే మహాతపాః
తతొ వై తపసా తేన పరాప్య వేథాన అనుత్తమాన
6 స విథ్వాన వేథ యుక్తశ చ సిథ్ధశ చాప్య ఋషిసత్తమః
తత్ర తీర్దే వరాన పరాథాత తరీన ఏవ సుమహాతపాః
7 అస్మింస తీర్దే మహానథ్యా అథ్య పరభృతి మానవః
ఆప్లుతొ వాజిమేధస్య ఫలం పరాప్నొతి పుష్కలమ
8 అథ్య పరభృతి నైవాత్ర భయం వయాలాథ భవిష్యతి
అపి చాల్పేన యత్నేన ఫలం పరాప్స్యతి పుష్కలమ
9 ఏవమ ఉక్త్వా మహాతేజా జగామ తరిథివం మునిః
ఏవం సిథ్ధః స భగవాన ఆర్ష్టిషేణః పరతాపవాన
10 తస్మిన్న ఏవ తథా తీర్దే సిన్ధుథ్వీపః పరతాపవాన
థేవాపిశ చ మహారాజ బరాహ్మణ్యం పరాపతుర మహత
11 తదా చ కౌశికస తాత తపొనిత్యొ జితేన్థ్రియః
తపసా వై సుతప్తేన బరాహ్మణత్వమ అవాప్తవాన
12 గాధిర నామ మహాన ఆసీత కషత్రియః పరదితొ భువి
తస్య పుత్రొ ఽభవథ రాజన విశ్వామిత్రః పరతాపవాన
13 స రాజా కౌశికస తాత మహాయొగ్య అభవత కిల
సపుత్రమ అభిషిచ్యాద విశ్వామిత్రం మహాతపాః
14 థేహన్యాసే మనశ చక్రే తమ ఊచుః పరణతాః పరజాః
న గన్తవ్యం మహాప్రాజ్ఞ తరాహి చాస్మాన మహాభయాత
15 ఏవమ ఉక్తః పరత్యువాచ తతొ గాధిః పరజాస తథా
విశ్వస్య జగతొ గొప్తా భవిష్యతి సుతొ మమ
16 ఇత్య ఉక్త్వా తు తతొ గాధిర విశ్వామిత్రం నివేశ్య చ
జగామ తరిథివం రాజన విశ్వామిత్రొ ఽభవన నృపః
న చ శక్నొతి పృదివీం యత్నవాన అపి రక్షితుమ
17 తతః శుశ్రావ రాజా స రాక్షసేభ్యొ మహాభయమ
నిర్యయౌ నగరాచ చాపి చతురఙ్గ బలాన్వితః
18 స గత్వా థూరమ అధ్వానం వసిష్ఠాశ్రమమ అభ్యయాత
తస్య తే సైనికా రాజంశ చక్రుస తత్రానయాన బహూన
19 తతస తు భగవాన విప్రొ వసిష్ఠొ ఽఽశరమమ అభ్యయాత
థథృశే చ తతః సర్వం భజ్యమానం మహావనమ
20 తస్య కరుథ్ధొ మహారాజ వసిష్ఠొ మునిసత్తమః
సృజస్వ శబరాన ఘొరాన ఇతి సవాం గామ ఉవాచ హ
21 తదొక్తా సాసృజథ ధేనుః పురుషాన ఘొరథర్శనాన
తే చ తథ బలమ ఆసాథ్య బభఞ్జుః సర్వతొథిశమ
22 తథ థృష్ట్వా విథ్రుతం సైన్యమం విశ్వామిత్రస తు గాధిజః
తపః పరం మన్యమానస తపస్య ఏవ మనొ థధే
23 సొ ఽసమింస తీర్దవరే రాజన సరస్వత్యాః సమాహితః
నియమైశ చొపవాసైశ చ కర్శయన థేహమ ఆత్మనః
24 జలాహారొ వాయుభక్షః పర్ణాహారశ చ సొ ఽభవత
తదా సదణ్డిలశాయీ చ యే చాన్యే నియమాః పృదక
25 అసకృత తస్య థేవాస తు వరతవిఘ్నం పరచక్రిరే
న చాస్య నియమాథ బుథ్ధిర అపయాతిమహాత్మనః
26 తతః పరేణ యత్నేన తప్త్వా బహువిధం తపః
తేజసా భాస్కరాకారొ గాధిజః సమపథ్యత
27 తపసా తు తదాయుక్తం విశ్వామిత్రం పితామహః
అమన్యత మహాతేజా వరథొ వరమ అస్య తత
28 స తు వవ్రే వరం రాజన సయామ అహం బరాహ్మణస తవ ఇతి
తదేతి చాబ్రవీథ బరహ్మా సర్వ లొకపితామహః
29 స లబ్ధ్వా తపసొగ్రేణ బరాహ్మణత్వం మహాయశాః
విచచార మహీం కృత్స్నాం కృతకామః సురొపమః
30 తస్మింస తీర్దవరే రామః పరథాయ వివిధం వసు
పయస్వినీస తదా ధేనూర యానాని శయనాని చ
31 తదా వస్త్రాణ్య అలంకారం భక్ష్యం పేయం చ శొభనమ
అథథాన ముథితొ రాజన పూజయిత్వా థవిజొత్తమాన
32 యయౌ రాజంస తతొ రామొ బకస్యాశ్రమమ అన్తికాత
యత్ర తేపే తపస తీవ్రం థాల్భ్యొ బక ఇతి శరుతిః