శల్య పర్వము - అధ్యాయము - 38

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శల్య పర్వము - అధ్యాయము - 38)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
ఉషిత్వా తత్ర రామస తు సంపూజ్యాశ్రమవాసినః
తదా మఙ్కణకే పరీతిం శుభాం చక్రే హలాయుధః
2 థత్త్వా థానం థవిజాతిభ్యొ రజనీం తామ ఉపొష్య చ
పూజితొ మునిసంఘైశ చ పరాతర ఉత్దాయ లాఙ్గలీ
3 అనుజ్ఞాప్య మునీన సర్వాన సపృష్ట్వా తొయం చ భారత
పరయయౌ తవరితొ రాజంస తీర్దహేతొర మహాబలః
4 తత ఔశనసం తీర్దమ ఆజగామ హలాయుధః
కపాలమొచ్చనం నామ యత్ర ముక్తొ మహామునిః
5 మహతా శిరసా రాజన గరస్తజఙ్ఘొ మహొథరః
రాక్షసస్య మహారాజ రామ కషిప్తస్య వై పురా
6 తత్ర పూర్వం తపస తప్తం కావ్యేన సుమహాత్మనా
యత్రాస్య నీతిర అఖిలా పరాథుర్భూతా మహాత్మనః
తత్రస్దశ చిన్తయామ ఆస థైత్యథానవ విగ్రహమ
7 తత పరాప్య చ బలొ రాజంస తీర్దప్రవరమ ఉత్తమమ
విధివథ ధి థథౌ విత్తం బరాహ్మణానాం మహాత్మనామ
8 [జ]
కపాలమొచనం బరహ్మన కదం యత్ర మహామునిః
ముక్తః కదం చాస్య శిరొ లగ్నం కేన చ హేతునా
9 [వై]
పురా వై థణ్డకారణ్యే రాఘవేణ మహాత్మనా
వసతా రాజశార్థూల రాక్షసాస తత్ర హింసితాః
10 జనస్దానే శిరశ ఛిన్నం రాక్షసస్య థురాత్మనః
కషురేణ శితధారేణ తత పపాత మహావనే
11 మహొథరస్య తల లగ్నం జఙ్ఘాయాం వై యథృచ్ఛయా
వనే విచరతొ రాజన్న అస్ది భిత్త్వాస్ఫురత తథా
12 స తేన లగ్నేన తథా థవిజాతిర న శశాక హ
అభిగన్తుం మహాప్రాజ్ఞస తీర్దాన్య ఆయతనాని చ
13 స పూతినా విస్రవతా వేథనార్తొ మహామునిః
జగామ సర్వతీర్దాని పృదివ్యామ ఇతి నః శరుతమ
14 స గత్వా సరితః సర్వాః సముథ్రాంశ చ మహాతపాః
కదయామ ఆస తత సర్వమ ఋషీణాం భావితాత్మనామ
15 ఆప్లుతః సర్వతీర్దేషు న చ మొక్షమ అవాప్తవాన
స తు శుశ్రావ విప్రేన్థ్రొ మునీనాం వచ్చనం మహత
16 సరస్వత్యాస తీర్దవరం ఖయాతమ ఔశనసం తథా
సర్వపాపప్రశమనం సిథ్ధక్షేత్రమ అనుత్తమమ
17 స తు గత్వా తతస తత్ర తీర్దమ ఔశనసం థవిజః
తత ఔశనసే తీర్దే తస్యొపస్పృశతస తథా
తచ్ఛిరశ చరణం ముక్త్వా పపాతాన్తర జలే తథా
18 తతః స విరుజొ రాజన పూతాత్మా వీతకల్మషః
ఆజగామాశ్రమం పరీతః కృతకృత్యొ మహొథరః
19 సొ ఽద గత్వాశ్రమం పుణ్యం విప్రముక్తొ మహాతపాః
కదయామ ఆస తత సర్వమ ఋషీణాం భవితాత్మనామ
20 తే శరుత్వా వచనం తస్య తతస తీర్దస్య మానథ
కపాలమొచనమ ఇతి నామ చక్రుః సమాగతాః
21 తత్ర థత్త్వా బహూన థాయాన విప్రాన సంపూజ్య మాధవః
జగామ వృష్ణిప్రవరొ రుషఙ్గొరాశ్రమం తథా
22 యత్ర తప్తం తపొ ఘొరమ ఆర్ష్టిషేణేన భారత
బరాహ్మణ్యం లబ్ధవాంస తత్ర విశ్వామిత్రొ మహామునిః
23 తతొ హలధరః శరీమాన బరాహ్మణైః పరివారితః
జగామ యత్ర రాజేన్థ్ర రుషఙ్గుస తనుమ అత్యజత
24 రుషఙ్గుర బరాహ్మణొ వృథ్ధస తపొనిత్యశ చ భారత
థేహన్యాసే కృతమనా విచిన్త్య బహుధా బహు
25 తతః సర్వాన ఉపాథాయ తనయాన వై మహాతపాః
రుషఙ్గుర అబ్రవీత తత్ర నయధ్వం మా పృదూథకమ
26 విజ్ఞాయాతీత వయసం రుషఙ్గుం తే తపొధనాః
తం వై తీర్దమ ఉపానిన్యుః సరస్వత్యాస తపొధనమ
27 స తైః పుత్రైస తథా ధీమాన ఆనీతొ వై సరస్వతీమ
పుణ్యాం తీర్దశతొపేతాం విప్ర సంఘైర నిషేవితామ
28 స తత్ర విధినా రాజన్న ఆప్లుతః సుమహాతపాః
జఞాత్వా తీర్దగుణాంశ చైవ పరాహేథమ ఋషిసత్తమః
సుప్రీతః పురుషవ్యాఘ్ర సర్వాన పుత్రాన ఉపాసతః
29 సరస్వత్య ఉత్తరే తీరే యస తయజేథ ఆత్మనస తనుమ
పృదూథకే జప్యపరొ నైనం శవొ మరణం తపేత
30 తత్రాప్లుత్య స ధర్మాత్మా ఉపస్పృశ్య హలాయుధమ
థత్త్వా చైవ బహూన థాయాన విప్రాణాం విప్ర వత్సలః
31 ససర్జ తత్ర భగవాఁల లొకాఁల లొకపితామహః
యత్రార్ష్టిషేణః కౌరవ్య బరాహ్మణ్యం సంశితవ్రతః
తపసా మహతా రాజన పరాప్తవాన ఋషిసత్తమః
32 సిన్ధుథ్వీపశ చ రాజర్షిర థేవాపిశ చ మహాతపాః
బరాహ్మణ్యం లబ్ధవాన యత్ర విశ్వామిత్రొ మహామునిః
మహాతపస్వీ భగవాన ఉగ్రతేజా మహాతపాః
33 తత్రాజగామ బలవాన బలభథ్రః పరతాపవాన