శల్య పర్వము - అధ్యాయము - 41

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శల్య పర్వము - అధ్యాయము - 41)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [జ]
వసిష్ఠస్యాపవాహొ వై భీమవేగః కదం ను సః
కిమర్దం చ సరిచ్ఛ్రేష్ఠా తమ ఋషిం పరత్యవాహయత
2 కేన చాస్యాభవథ వైరం కారణం కిం చ తత పరభొ
శంస పృష్టొ మహాప్రాజ్ఞ న హి తృప్యామి కద్యతామ
3 [వై]
విశ్వామిత్రస్య చైవర్షేర వసిష్ఠస్య చ భారత
భృశం వైరమ అభూథ రాజంస తపః సపర్ధా కృతం మహత
4 ఆశ్రమొ వై వసిష్ఠస్య సదాణుతీర్దే ఽభవన మహాన
పూర్వతః పశ్చిమశ చాసీథ విశ్వామిత్రస్య ధీమతః
5 యత్ర సదాణుర మహారాజ తప్తవాన సుమహత తపః
యత్రాస్య కర్మ తథ ఘొరం పరవథన్తి మనీషిణః
6 యత్రేష్ట్వా భగవాన సదాణుః పూజయిత్వా సరస్వతీమ
సదాపయామ ఆస తత తీర్దం సదాణుతీర్దమ ఇతి పరభొ
7 తత్ర సర్వే సురాః సకన్థమ అభ్యషిఞ్చన నరాధిప
సేనాపత్యేన మహతా సురారివినిబర్హణమ
8 తస్మిన సరస్వతీ తీర్దే విశ్వామిత్రొ మహామునిః
వసిష్ఠం చాలయామ ఆస తపసొగ్రేణ తచ ఛృణు
9 విశ్వామిత్ర వసిష్ఠౌ తావ అహన్య అహని భారత
సపర్ధాం తపః కృతాం తీవ్రాం చక్రతుస తౌ తపొధనౌ
10 తత్రాప్య అధికసంతాపొ విశ్వామిత్రొ మహామునిః
థృష్ట్వా తేజొ వసిష్ఠస్య చిన్తామ అభిజగామ హ
తస్య బుథ్ధిర ఇయం హయ ఆసీథ ధర్మనిత్యస్య భారత
11 ఇయం సరస్వతీ తూర్ణం మత్సమీపం తపొధనమ
ఆనయిష్యతి వేగేన వసిష్ఠం జపతాం వరమ
ఇహాగతం థవిజశ్రేష్ఠం హనిష్యామి న సంశయః
12 ఏవం నిశ్చిత్య భగవాన విశ్వామిత్రొ మహామునిః
సస్మార సరితాం శరేష్ఠాం కరొధసంరక్తలొచనః
13 సా ధయాతా మునినా తేన వయాకులత్వం జగామ హ
జజ్ఞే చైనం మహావీర్యం మహాకొపం చ భామినీ
14 తత ఏనం వేపమానా వివర్ణా పరాఞ్జలిస తథా
ఉపతస్దే మునివరం విశ్వామిత్రం సరస్వతీ
15 హతవీరా యదా నారీ సాభవథ థుఃఖితా భృశమ
బరూహి కిం కరవాణీతి పరొవాచ మునిసత్తమమ
16 తామ ఉవాచ మునిః కరుథ్ధొ వసిష్ఠం శీఘ్రమ ఆనయ
యావథ ఏనం నిహన్మ్య అథ్య తచ ఛరుత్వా వయదితా నథీ
17 సాఞ్జలిం తు తదా కృత్వా పుణ్డరీకనిభేక్షణా
వివ్యదే సువిరూఢేవ లతా వాయుసమీరితా
18 తదాగతాం తు తాం థృష్ట్వా వేపమానాం కృతాఞ్జలిమ
విశ్వామిత్రొ ఽబరవీత కరొధొ వసిష్ఠం శీఘ్రమ ఆనయ
19 తతొ భీతా సరిచ్ఛ్రేష్ఠా చిన్తయామ ఆస భారత
ఉభయొః శాపయొర భీతా కదమ ఏతథ భవిష్యతి
20 సాభిగమ్య వసిష్ఠం తు ఇమమ అర్దమ అచొథయత
యథ ఉక్తా సరితాం శరేష్ఠా విశ్వామిత్రేణ ధీమతా
21 ఉభయొః శాపయొర భీతా వేపమానా పునః పునః
చిన్తయిత్వా మహాశాపమ ఋషివిత్రాసితా భృశమ
22 తాం కృశాం చ వివర్ణాం చ థృష్ట్వా చిన్తా సమన్వితామ
ఉవాచ రాజన ధర్మాత్మా వసిష్ఠొ థవిపథాం వరః
23 తరాహ్య ఆత్మానం సరిచ్ఛ్రేష్ఠే వహ మాం శీఘ్రగామినీ
విశ్వామిత్రః శపేథ ధి తవాం మా కృదాస తవం విచారణామ
24 తస్య తథ వచనం శరుత్వా కృపా శీలస్య సా సరిత
చిన్తయామ ఆస కౌరవ్య కిం కృతం సుకృతం భవేత
25 తస్యాశ చిన్తా సముత్పన్నా వసిష్ఠొ మయ్య అతీవ హి
కృతవాన హి థయాం నిత్యం తస్య కార్యం హితం మయా
26 అద కూలే సవకే రాజఞ జపన్తమ ఋషిసత్తమమ
జుహ్వానం కౌశికం పరేక్ష్య సరస్వత్య అభ్యచిన్తయత
27 ఇథమ అన్తరమ ఇత్య ఏవ తతః సా సరితాం వరా
కూలాపహారమ అకరొత సవేన వేగేన సా సరిత
28 తేన కూలాపహారేణ మైత్రావరుణిర ఔహ్యత
ఉహ్యమానశ చ తుష్టావ తథా రాజన సరస్వతీమ
29 పితామహస్య సరసః పరవృత్తాసి సరస్వతి
వయాప్తం చేథం జగత సర్వం తవైవామ్భొభిర ఉత్తమైః
30 తవమ ఏవాకాశగా థేవి మేఘేషూత్సృజసే పయః
సర్వాశ చాపస తవమ ఏవేతి తవత్తొ వయమ అధీమహే
31 పుష్టిర థయుతిస తదా కీర్తిః సిథ్ధిర వృథ్ధిర ఉమా తదా
తవమ ఏవ వాణీ సవాహా తవం తవయ్య ఆయత్తమ ఇథం జగత
తవమ ఏవ సర్వభూతేషు వససీహ చతుర్విధా
32 ఏవం సరస్వతీ రాజన సతూయమానా మహర్షిణా
వేగేనొవాహ తం విప్రం విశ్వామిత్రాశ్రమం పరతి
నయవేథయత చాభీక్ష్ణం విశ్వామిత్రాయ తం మునిమ
33 తమ ఆనీతం సరస్వత్యా థృష్ట్వా కొపసమన్వితః
అదాన్వేషత పరహరణం వసిష్ఠాన్త కరం తథా
34 తం తు కరుథ్ధమ అభిప్రేక్ష్య బరహ్మహత్యా భయాన నథీ
అపొవాహ వసిష్ఠం తు పరాచీం థిశమ అతన్థ్రితా
ఉభయొః కుర్వతీ వాక్యం వఞ్చయిత్వా తు గాధిజమ
35 తతొ ఽపవాహితం థృష్ట్వా వసిష్ఠమ ఋషిసత్తమమ
అబ్రవీథ అద సంక్రుథ్ధొ విశ్వామిత్రొ హయ అమర్షణః
36 యస్మాన మా తవం సరిచ్ఛ్రేష్ఠే వఞ్చయిత్వా పునర గతా
శొణితం వహ కల్యాణి రక్షొ గరామణి సంమతమ
37 తతః సరస్వతీ శప్తా విశ్వామిత్రేణ ధీమతా
అవహచ ఛొణితొన్మిశ్రం తొయం సంవత్సరం తథా
38 అదర్షయశ చ థేవాశ చ గన్ధర్వాప్సరసస తదా
సరస్వతీం తదా థృష్ట్వా బభూవుర భృశథుఃఖితాః
39 ఏవం వసిష్ఠాపవాహొ లొకే ఖయాతొ జనాధిప
ఆగచ్ఛచ చ పునర మార్గం సవమ ఏవ సరితాం వరా