శల్య పర్వము - అధ్యాయము - 32

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శల్య పర్వము - అధ్యాయము - 32)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
ఏవం థుర్యొధనొ రాజన గర్జమానే ముహుర ముహుః
యుధిష్ఠిరస్య సంక్రుథ్ధొ వాసుథేవొ ఽబరవీథ ఇథమ
2 యథి నామ హయ అయం యుథ్ధే వరయేత తవాం యుధిష్ఠిర
అర్జునం నకులం వాపి సహథేవమ అదాపి వా
3 కిమ ఇథం సాహసం రాజంస తవయా వయాహృతమ ఈథృశమ
ఏకమ ఏవ నిహత్యాజౌ భవ రాజా కురుష్వ ఇతి
4 ఏతేన హి కృతా యొగ్యా వర్షాణీహ తరయొథశ
ఆయసే పురుషే రాజన భీమసేనజిఘాంసయా
5 కదం నామ భవేత కార్యమ అస్మాభిర భరతర్షభ
సాహసం కృతవాంస తవం తు హయ అనుక్రొశాన నృపొత్తమ
6 నాన్యమ అస్యానుపశ్యామి పరతియొథ్ధారమ ఆహవే
ఋతే వృకొథరాత పార్దాత స చ నాతికృత శరమః
7 తథ ఇథం థయూతమ ఆరబ్ధం పునర ఏవ యదా పురా
విషమం శకునేశ చైవ తవ చైవ విశాం పతే
8 బలీ భీమః సమర్దశ చ కృతీ రాజా సుయొధనః
బలవాన వా కృతీ వేతి కృతీ రాజన విశిష్యతే
9 సొ ఽయం రామంస తవయా శత్రుః సమే పది నివేశితః
నయస్తశ చాత్మా సువిషమే కృచ్ఛ్రమ ఆపాథితా వయమ
10 కొ ను సర్వాన వినిర్జిత్య శత్రూన ఏకేన వైరిణా
పణిత్వా చైకపాణేన రొచయేథ ఏవమ ఆహవమ
11 న హి పశ్యామి తం లొకే గథాహస్తం నరొత్తమమ
యుధ్యేథ థుర్యొధనం సంఖ్యే కృతిత్వాథ ధి విశేషయేత
12 ఫల్గునం వా భవన్తం వా మాథ్రీపుత్రావ అదాపి వా
న సమర్దాన అహం మన్యే గథాహస్తస్య సంయుగే
13 స కదం వథసే శత్రుం యుధ్యస్వ గథయేతి హ
ఏకం చ నొ నిహత్యాజౌ భవ రాజేతి భారత
14 వృకొథరం సమాసాథ్య సంశయొ విజయే హి నః
నయాయతొ యుధ్యమానానాం కృతీ హయ ఏష మహాబలః
15 [భమ]
మధుసూథన మా కార్షీర విషాథం యథునన్థన
అథ్య పారం గమిష్యామి వైరస్య భృశథుర్గమమ
16 అహం సుయొధనం సంఖ్యే హనిష్యామి న సంశయః
విజయొ వై ధరువం కృష్ణ ధర్మరాజస్య థృశ్యతే
17 అధ్యర్ధేన పునేనేయం గథా గురుతరీ మమ
న తదా ధార్తరాష్ట్రస్య మా కార్షీర మాధవ వయదామ
18 సామరాన అపి లొకాంస తరీన నానాశస్త్రధరాన యుధి
యొధయేయం రణే హృష్టః కిమ ఉతాథ్య సుయొధనమ
19 [స]
తదా సంభాషమాణం తు వాసుథేవొ వృకొథరమ
హృష్టః సంపూజయామ ఆస వచనం చేథమ అబ్రవీత
20 తవామ ఆశ్రిత్య మహాబాహొ ధర్మరాజొ యుధిష్ఠిరః
నిహతారిః సవకాం థీప్తాం శరియం పరాప్తొ న సంశయః
21 తవయా వినిహతాః సర్వే ఘృతరాష్ట్ర సుతా రణే
రాజానొ రాజపుత్రాశ చ నాగాశ చ వినిపాతితాః
22 కలిఙ్గా మాగధాః పరాచ్యా గాన్ధారాః కురవస తదా
తవామ ఆసాథ్య మహాయుథ్ధే నిహతాః పాణ్డునన్థన
23 హత్వా థుర్యొధనం చాపి పరయచ్ఛొర్వీం ససాగరామ
ధర్మరాజస్య కౌన్తేయ యదా విష్ణుః శచీపతేః
24 తవాం చ పరాప్య రణే పాపొ ధార్తరాష్ట్రొ వినఙ్క్ష్యతి
తవమ అస్య సక్దినీ భఙ్క్త్వా పరతిజ్ఞాం పారయిష్యసి
25 యత్నేన తు సథా పార్ద యొథ్థ్ధవ్యొ ధృతరాష్ట్రజః
కృతీ చ బలవాంశ చైవ యుథ్ధశౌణ్డశ చ నిత్యథా
26 తతస తు సాత్యకీ రాజన పూజయామ ఆస పాణ్డవమ
వివిధాభిశ చ తాం వాగ్భిః పూజయామ ఆస మాధవః
27 పాఞ్చాలాః పాణ్డవేయాశ చ ధర్మరాజ పురొగమాః
తథ వచొ భీమసేనస్య సర్వ ఏవాభ్యపూజయన
28 తతొ భీమబలొ భీమొ యుధిష్ఠిరమ అదాబ్రవీత
సృఞ్జయైః సహ తిష్ఠన్తం తపన్తమ ఇవ భాస్కరమ
29 అహమ ఏతేన సంగమ్య సంయుగే యొథ్ధుమ ఉత్సహే
న హి శక్తొ రణే జేతుం మామ ఏష పురుషాధమః
30 అథ్య కరొధం విమొక్ష్యామి నిహితం హృథయే భృశమ
సుయొధనే ధార్తరాష్ట్రే ఖాణ్డవే ఽగనిమ ఇవార్జునః
31 శల్యమ అథ్యొథ్ధరిష్యామి తవ పాణ్డవ హృచ్చ్ఛయమ
నిహత్య గథయా పాపమ అథ్య రాజన సుఖీ భవ
32 అథ్య కీర్తిమయీం మాలాం పరతిమొక్ష్యే తవానఘ
పరాణాఞ శరియం చ రాజ్యం చ మొక్ష్యతే ఽథయ సుయొధనః
33 రాజా చ ధృతరాష్ట్రొ ఽథయ శరుత్వా పుత్రం మయా హతమ
సమారిష్యత్య అశుభం కర్మ యత తచ ఛకుని బుథ్ధిజమ
34 ఇత్య ఉక్త్వా భరతశ్రేష్ఠొ గథామ ఉథ్యమ్య వీర్యవాన
ఉథతిష్ఠత యుథ్ధాయ శక్రొ వృత్రమ ఇవాహ్వయన
35 తమ ఏకాకినమ ఆసాథ్య ధార్తరాష్ట్రం మహాబలమ
నిర్యూదమ ఇవ మాతఙ్గం సమహృష్యన్త పాణ్డవాః
36 తమ ఉథ్యతగథం థృష్ట్వా కైలాసమ ఇవ శృఙ్గిణమ
భీమసేనస తథా రాజన థుర్యొధనమ అదాబ్రవీత
37 రాజ్ఞాపి ధృతరాష్ట్రేణ తవయా చాస్మాసు యత్కృతమ
సమార తథ థుష్కృతం కర్మ యథ్వృత్తం వారణావతే
38 థరౌపథీ చ పరిక్లిష్టా సభామధ్యే రజస్వలా
థయూతే యథ విజితొ రాజా శకునేర బుథ్ధినిశ్చయాత
39 యాని చాన్యాని థుష్టాత్మన పాపాని కృతవాన అసి
అనాగఃసు చ పార్దేషు తస్య పశ్య మహత ఫలమ
40 తవత్కృతే నిహతః శేతే శరతల్పే మహాయశాః
గాఙ్గేయొ భరతశ్రేష్ఠః సర్వేషాం నః పితామహః
41 హతొ థరొణశ చ కార్ణశ చ హతః శల్యః పరతాపవాన
వైరస్యా చాథి కర్తాసౌ శకునిర నిహతొ యుధి
42 భరాతరస తే హతాః శూరాః పుత్రాశ చ సహసైనికాః
రాజానశ చ హతాః శూరాః సమరేష్వ అనివర్తినః
43 ఏతే చాన్యే చ నిహతా బహవః కషత్రియర్షభాః
పరాతికామీ తదా పాపొ థరౌపథ్యాః కలేశకృథ ధతః
44 అవశిష్టస తవమ ఏవైకః కులఘ్నొ ఽధమ పూరుషః
తవామ అప్య అథ్య హనిష్యామి గథయా నాత్ర సంశయః
45 అథ్య తే ఽహం రణే థర్పం సర్వం నాశయితా నృప
రాజ్యాశాం విపులాం రాజన పాణ్డవేషు చ థుష్కృతమ
46 [థుర]
కిం కత్దితేన బహుధా యుధ్యస్వాథ్య మయా సహ
అథ్య తే ఽహం వినేష్యామి యుథ్ధశ్రథ్ధాం వృకొథర
47 కిం న పశ్యసి మాం పాపగథా యుథ్ధే వయవస్దితమ
హిమవచ్ఛిఖరాకారాం పరగృహ్య మహతీం గథామ
48 గథినం కొ ఽథయ మాం పాపజేతుమ ఉత్సహతే రిపుః
నయాయతొ యుధ్యమానస్య థేవేష్వ అపి పురంథరః
49 మా వృదా గర్జ కౌన్తేయ శరథాభ్రమ ఇవాజలమ
థర్శయస్వ బలం యుథ్ధే యావత తత తే ఽథయ విథ్యతే
50 తస్య తథ వచనం శరుత్వా పాఞ్చాలాః సహసృఞ్జయాః
సర్వే సంపూజయామ ఆసుస తథ వచొ విజిగీషవః
51 తం మత్తమ ఇవ మాతఙ్గం తలశబ్థేన మానవాః
భూయః సంహర్షయామ ఆసూ రాజన థుర్యొధనం నృపమ
52 బృహన్తి కుఞ్జరాస తత్ర హయా హేషన్తి చాసకృత
శస్త్రాణి సంప్రథీప్యన్తే పాణ్డవానాం జయైషిణామ