శల్య పర్వము - అధ్యాయము - 33

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శల్య పర్వము - అధ్యాయము - 33)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
తస్మిన యుథ్ధే మహారాజ సంప్రవృత్తే సుథారుణే
ఉపవిష్టేషు సర్వేషు పాణ్డవేషు మహాత్మసు
2 తతస తాలధ్వజొ రామస తయొర యుథ్ధ ఉపస్దితే
శరుత్వా తచ ఛిష్యయొ రాజన్న ఆజగామ హలాయుధః
3 తం థృష్ట్వా మరమ పరీతాః పూజయిత్వా నరాధిపాః
శిష్యయొః కౌశలం యుథ్ధే పశ్య రామేతి చాబ్రువన
4 అబ్రవీచ చ తథా రామొ థృష్ట్వా కృష్ణం చ పాణ్డవమ
థుర్యొధనం చ కౌరవ్యం గథాపాణిమ అవస్దితమ
5 చత్వారింశథ అహాన్య అథ్య థవే చ మే నిఃసృతస్య వై
పుష్యేణ సంప్రయాతొ ఽసమి శరవణే పునరాగతః
శిష్యయొర వై గథాయుథ్ధం థరష్టుకామొ ఽసమి మాధవ
6 తతొ యుధిష్ఠిరొ రాజా పరిష్వజ్య హలాయుధమ
సవాగతం కుశలం చాస్మై పర్యపృచ్ఛథ యదాతదమ
7 కృష్ణౌ చాపి మహేష్వాసావ అభివాథ్య హలాయుధమ
సస్వజాతే పరిప్రీతౌ పరియమాణౌ యశస్వినౌ
8 మాథ్రీపుత్రౌ తదా శూరౌ థరౌపథ్యాః పఞ్చ చాత్మజాః
అభివాథ్య సదితా రాజన రౌహిణేయం మహాబలమ
9 భీమసేనొ ఽద బలవాన పుత్రస తవ జనాధిప
తదైవ చొథ్యత గథౌ పూజయామ ఆసతుర బలమ
10 సవాగతేన చ తే తత్ర పరతిపూజ్య పునః పునః
పశ్య యుథ్ధం మహాబాహొ ఇతి తే రామమ అబ్రువన
ఏవమ ఊచుర మహాత్మానం రౌహిణేయం నరాధిపాః
11 పరిష్వజ్య తథా రామః పాణ్డవాన సృఞ్జయాన అపి
అపృచ్ఛత కుశలం సర్వాన పాణ్డవాంశ చామితౌజసః
తదైవ తే సమాసాథ్య పప్రచ్ఛుస తమ అనామయమ
12 పరత్యభ్యర్చ్య హలీ సర్వాన కషత్రియాంశ చ మహామనాః
కృత్వా కుశలసంయుక్తాం సంవిథం చ యదా వయః
13 జనార్థనం సత్యకిం చ పరేమ్ణా స పరిషస్వజే
మూర్ధ్ని చైతావ ఉపాఘ్రాయ కుశలం పర్యపృచ్ఛత
14 తౌ చైనం విధివథ రాజన పూజయామ ఆసతుర గురుమ
బరహ్మాణమ ఇవ థేవేశమ ఇన్థ్రొపేన్థ్రౌ ముథా యుతౌ
15 తతొ ఽబరవీథ ధర్మసుతొ రౌహిణేయమ అరింథమమ
ఇథం భరాత్రొర మహాయుథ్ధం పశ్య రామేతి భారత
16 తేషాం మధ్యే మహాబాహుః శరీమాన కేశవ పూర్వజః
నయవిశత పరమప్రీతః పూజ్యమానొ మహారదైః
17 స బభౌ రాజమధ్యస్దొ నీలవాసాః సితప్రభః
థివీవ నక్షత్రగణైః పరికీర్ణొ నిశాకరః
18 తతస తయొః సంనిపాతస తుములొ లొమహర్షణః
ఆసీథ అన్తకరొ రాజన వైరస్య తవ పుత్రయొః