శల్య పర్వము - అధ్యాయము - 31

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శల్య పర్వము - అధ్యాయము - 31)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ధృ]
ఏవం సంతర్జ్యమానస తు మమ పుత్రొ మహీపతిః
పరకృత్యా మన్యుమాన వీరః కదమ ఆసీత పరంతపః
2 న హి సంతర్జనా తేన శరుతపూర్వా కథా చన
రాజభావేన మాన్యశ చ సర్వలొకస్య సొ ఽభవత
3 ఇయం చ పృదివీ సర్వా సంలేచ్ఛాటవికా భృశమ
పరసాథాథ ధరియతే యస్య పరత్యక్షం తవ సంజయ
4 స తదా తర్జ్యమానస తు పాణ్డుపుత్రైర విశేషతః
విహీనశ చ సవకైర భృత్యైర నిర్జనే చావృతొ భృశమ
5 శరుత్వా స కటుకా వాచొ జయ యుక్తాః పునః పునః
కిమ అబ్రవీత పాణ్డవేయాంస తన మమాచక్ష్వ సంజయ
6 [స]
తర్జ్యమానస తథా రాజన్న ఉథకస్దస తవాత్మజః
యుధిష్ఠిరేణ రాజేన్థ్ర భరాతృభిః సహితేన హ
7 శరుత్వా స కటుకా వాచొ విషమస్దొ జనాధిపః
థీర్ఘమ ఉష్ణం చ నిఃశ్వస్య సలిలస్దః పునః పునః
8 సలిలాన్తర గతొ రాజా ధున్వన హస్తౌ పునః పునః
మనశ చకార యుథ్ధాయ రాజానం చాభ్యభాషత
9 యూయం ససుహృథః పార్దాః సర్వే సరద వాహనాః
అహమ ఏకః పరిథ్యూనొ విరదొ హతవాహనః
10 ఆత్తశస్త్రై రదగతైర బహుభిః పరివారితః
కదమ ఏకః పథాతిః సన్నశస్త్రొ యొథ్ధుమ ఉత్సహే
11 ఏకైకేన తు మాం యూయం యొధయధ్వం యుధిష్ఠిర
న హయ ఏకొ బహుభిర వీరైర నయాయ్యం యొధయితుం యుధి
12 విశేషతొ వికవచః శరాన్తశ చాపః సమాశ్రితః
భృశం విక్షత గాత్రశ చ శరాన్తవాహన సైనికః
13 న మే తవత్తొ భయం రాజన న చ పార్దాథ వృకొథరాత
ఫల్గునాథ వాసుథేవాథ వా పాఞ్చాలేభ్యొ ఽద వా పునః
14 యమాభ్యాం యుయుధానాథ వా యే చాన్యే తవ సైనికాః
ఏకః సర్వాన అహం కరుథ్ధొ న తాన యొథ్ధుమ ఇహొత్సహే
15 ధర్మమూలా సతాం కీర్తిర మనుష్యాణాం జనాధిప
ధర్మం చైవ హ కీర్తిం చ పాలయన పరబ్రవీమ్య అహమ
16 అహమ ఉత్దాయ వః సర్వాన పరతియొత్స్యామి సంయుగే
అన్వంశాభ్యాగతాన సర్వాన ఋతూన సంవత్సరొ యదా
17 అథ్య వః సరదాన సాశ్వాన అశస్త్రొ విరదొ ఽపి సన
నక్షత్రాణీవ సర్వాణి సవితా రాత్రిసంక్షయే
తేజసా నాశయిష్యామి సదిరీ భవత పాణ్డవాః
18 అథ్యానృణ్యం గమిష్యామి కషత్రియాణాం యశాస్వినామ
బాహ్లీక థరొణ భీష్మాణాం కర్ణస్య చ మహాత్మనః
19 జయథ్రదస్య శూరస్య భగథత్తస్య చొభయొః
మథ్రరాజస్య శల్యస్య భూరిశ్రవస ఏవ చ
20 పుత్రాణాం భరతశ్రేష్ఠ శకునేః సౌబలస్య చ
మిత్రాణాం సుహృథాం చైవ బాన్ధవానాం తదైవ చ
21 ఆనృణ్యమ అథ్య గచ్ఛామి హత్వా తవాం భరతృభిః సహ
ఏతావథ ఉక్త్వా వచనం విరరామ జనాధిపః
22 [య]
థిష్ట్యా తవమ అపి జానీషే కషత్రధర్మం సుయొధన
థిష్ట్యా తే వర్తతే బుథ్ధిర యుథ్ధాయైవ మహాభుజ
23 థిష్ట్యా శూరొ ఽసి కౌరవ్య థిష్ట్యా జానాసి సంగరమ
యస తవమ ఏకొ హి నః సర్వాన సంయుగే యొథ్ధుమ ఇచ్ఛసి
24 ఏక ఏకేన సంగమ్య యత తే సంమతమ ఆయుధమ
తత తవమ ఆథాయ యుధ్యస్వ పరేక్షకాస తే వయం సదితాః
25 అయమ ఇష్టం చ తే కామం వీర భూయొ థథామ్య అహమ
హత్వైకం భవతొ రాజ్యం హతొ వా సవర్గమ ఆప్నుహి
26 [థుర]
ఏకశ చేథ యొథ్ధుమ ఆక్రన్థే వరొ ఽథయ మమ థీయతే
ఆయుధానామ ఇయం చాపి వృతా తవత సంమతే గథా
27 భరాతౄణాం భవతామ ఏకః శక్యం మాం యొ ఽభిమన్యతే
పథాతిర గథయా సంఖ్యే స యుధ్యతు మయా సహ
28 వృత్తాని రదయుథ్ధాని విచిత్రాణి పథే పథే
ఇథమ ఏకం గథాయుథ్ధం భవత్వ అథ్యాథ్భుతం మహత
29 అన్నానామ అపి పర్యాయం కర్తుమ ఇచ్ఛన్తి మానవాః
యుథ్ధానామ అపి పర్యాయొ భవత్వ అనుమతే తవ
30 గథయా తవాం మహాబాహొ విజేష్యామి సహానుజమ
పాఞ్చాలాన సృఞ్జయాంశ చైవ యే చాన్యే తవ సైనికాః
31 [య]
ఉత్తిష్ఠొత్తిష్ఠ గాన్ధారే మాం యొధయ సుయొధన
ఏక ఏకేన సంగమ్య సంయుగే గథయా బలీ
32 పురుషొ భవ గాన్ధారే యుధ్యస్వ సుసమాహితః
అథ్య తే జీవితం నాస్తి యథ్య అపి తవం మనొజవః
33 [స]
ఏతత స నరశార్థూల నామృష్యత తవాత్మజః
సలిలాన్తర గతః శవభ్రే మహానాగ ఇవ శవసన
34 తదాసౌ వాక పరతొథేన తుథ్యమానః పునః పునః
వాచం న మామృషే ధీమాన ఉత్తమాశ్వః కశామ ఇవ
35 సంక్షొభ్య సలిలం వేగాథ గథామ ఆథాయ వీర్యవాన
అథ్రిసారమయీం గుర్వీం కాఞ్చనాఙ్గథభూషణామ
అన్తర్జలాత సముత్తస్దౌ నాగేన్థ్ర ఇవ నిఃశ్వసన
36 స భిత్త్వా సతమ్భితం తొయం సకన్ధే కృత్వాయసీం గథామ
ఉథతిష్ఠత పుత్రస తే పరతపన రశ్మిమాన ఇవ
37 తతః శైక్యాయసీం గుర్వీం జాతరూపపరిష్కృతామ
గథాం పరామృశథ ధీమాన ధార్తరాష్ట్రొ మహాబలః
38 గథాహస్తం తు తం థృష్ట్వా సశృఙ్గమ ఇవ పర్వతమ
పరజానామ ఇవ సంక్రుథ్ధం శూలపాణిమ అవస్దితమ
సగథొ భరతొ భాతి పరతపన భాస్కరొ యదా
39 తమ ఉత్తీర్ణం మహాబాహుం గథాహస్తమ అరింథమమ
మేనిరే సర్వభూతాని థణ్డహస్తమ ఇవాన్తకమ
40 వజ్రహస్తం యదా శక్రం శూలహస్తం యదా హరమ
థథృశుః సర్వపాఞ్చాలాః పుత్రం తవ జనాధిప
41 తమ ఉత్తీర్ణం తు సంప్రేక్ష్య సమహృష్యన్త సర్వశః
పాఞ్చాలాః పాణ్డవేయాశ చ తే ఽనయొన్యస్య తలాన థథుః
42 అవహాసం తు తం మత్వా పుత్రొ థుర్యొధనస తవ
ఉథ్వృత్య నయనే కరుథ్ధొ థిధక్షుర ఇవ పాణ్డవాన
43 తరిశిఖాం భరుకుటీం కృత్వా సంథష్ట థశనచ ఛథః
పరత్యువాచ తతస తాన వై పాణ్డవాన సహకేశవాన
44 అవహాసస్య వొ ఽసయాథ్య పరతివక్తాస్మి పాణ్డవాః
గమిష్యద హతాః సథ్యః సపానాలా యమక్షయమ
45 ఉత్దితస తు జలాత తస్మాత పుత్రొ థుర్యొధనస తవ
అతిష్ఠత గథాపాణీ రుధిరేణ సముక్షితః
46 తస్య శొణితథిగ్ధస్య సలిలేన సముక్షితమ
శరీరం సమ తథా భాతి సరవన్న ఇవ మహీధరః
47 తమ ఉథ్యతగథం వీరం మేనిరే తత్ర పాణ్డవాః
వైవస్వతమ ఇవ కరుథ్ధం కింకరొథ్యత పాణినమ
48 స మేఘనినథొ హర్షాన నథన్న ఇవ చ గొవృషః
ఆజుహావ తతః పార్దాన గథయా యుధి వీర్యవాన
49 [థుర]
ఏకైకేన చ మాం యూయమ ఆసీథత యుధిష్ఠిర
న హయ ఏకొ బహుభిర నయాయ్యొ వీర యొధయితుం యుధి
50 నయస్తవర్మా విశేషేణ శరాన్తశ చాప్సు పరిప్లుతః
భృశం విక్షత గాత్రశ చ హతవాహన సైనికః
51 [య]
నాభూథ ఇయం తవ పరజ్ఞా కాదమ ఏవం సుయొధన
యథాభిమన్యు బహవొ జఘ్నుర యుధి మహారదాః
52 ఆముఞ్చ కవచం వీర మూర్ధజాన యమయస్వ చ
యచ్చ చాన్యథ అపి తే నాస్తి తథ అప్య ఆథత్స్వ భారత
ఇమమ ఏకం చ తే కామం వీర భూయొ థథామ్య అహమ
53 పఞ్చానాం పాణ్డవేయానాం యేన యొథ్ధుమ ఇహేచ్ఛసి
తం హత్వా వై భవాన రాజా హతొ వా సవర్గమ ఆప్నుహి
ఋతే చ జీవితాథ వీర యుథ్ధే కిం కుర్మ తే పరియమ
54 [స]
తతస తవ సుతొ రాజన వర్మ జగ్రాహ కాఞ్చనమ
విచిత్రం చ శిరస తరాణం జామ్బూనథపరిష్కృతమ
55 సొ ఽవబథ్ధ శిరస తరాణః శుభకాఞ్చనవర్మ భృత
రరాజ రాజన పుత్రస తే కాఞ్చనః శైలరాడ ఇవ
56 సంనథ్ధః సగథీ రాజన సజ్జః సంగ్రామమూర్ధని
అబ్రవీత పాణ్డవాన సర్వాన పుత్రొ థుర్యొధనస తవ
57 భరాతౄణాం భవతామ ఏకొ యుధ్యతాం గథయా మయా
సహథేవేన వా యొత్స్యే భీమేన నకులేన వా
58 అద వా ఫల్గునేనాథ్య తవయా వా భరతర్షభ
యొత్స్యే ఽహం సంగరం పరాప్య విజేష్యే చ రణాజితే
59 అహమ అథ్య గమిష్యామి వైరస్యాన్తం సుథుర్గమామ
గథయా పురుషవ్యాఘ్ర హేమపట్ట వినథ్ధయా
60 గథాయుథ్ధే న మే కశ చిత సథృశొ ఽసతీతి చిన్తయ
గథయా వొ హనిష్యామి సర్వాన ఏవ సమాగతాన
గృహ్ణాతు సగథాం యొ వై యుధ్యతే ఽథయ మయా సహ