శల్య పర్వము - అధ్యాయము - 25

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శల్య పర్వము - అధ్యాయము - 25)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
గజానీకే హతే తస్మిన పాణ్డుపుత్రేణ భారత
వధ్యమానే బలే చైవ భీమసేనేన సంయుగే
2 చరన్తం చ తదా థృష్ట్వా భీమసేనమ అరింథమమ
థణ్డహస్తం యదా కరుథ్థ్ధమ అన్తకం పరాణహారిణమ
3 సమేత్య సమరే రాజన హతశేషాః సుతాస తవ
అథృశ్యమానే కౌరవ్యే పుత్రే థుర్యొధనే తవ
సొథర్యాః సహితా భూత్వా భీమసేనమ ఉపాథ్రవన
4 థుర్మర్షణొ మహారాజ జైత్రొ భూరి బలొ రవిః
ఇత్య ఏతే సహితా భూత్వా తత్ర పుత్రాః సమన్తతః
భీమసేనమ అభిథ్రుత్య రురుధుః సవతొ థిశమ
5 తతొ భీమొ మహారాజ సవరదం పునర ఆస్దితః
ముమొచ నిశితాన బాణాన పుత్రాణాం తవ మర్మసు
6 తే కీర్యమాణా భీమేన పుత్రాస తవ మహారణే
భీమసేనమ అపాసేధన పరవణాథ ఇవ కుఞ్జరమ
7 తతః కరుథ్ధొ రణే భీమః శిరొ థుర్మర్షణస్య హ
కషురప్రేణ పరమద్యాశు పాతయామ ఆస భూతలే
8 తతొ ఽపరేణ భల్లేన సర్వావరణభేథినా
శరుతాన్తమ అవధీథ భీమస తవ పుత్రం మహారదః
9 జయత్సేనం తతొ విథ్ధ్వా నారాచేన హసన్న ఇవ
పాతయామ ఆస కౌరవ్యం రదొపస్దాథ అరింథమః
స పపాత రదాథ రాజన భూమౌ తూర్ణం మమార చ
10 శరుతర్వా తు తతొ భీమం కరుథ్ధొ వివ్యాధ మారిష
శతేన గృధ్రవాజానాం శరాణాం నతపర్వణామ
11 తతః కరుథ్ధొ రణే భీమొ జైత్రం భూరి బలం రవిమ
తరీన ఏతాంస తరిభిర ఆనర్ఛథ థవిషాగ్నిప్రతిమైః శరైః
12 తే హతా నయపతన భూమౌ సయన్థనేభ్యొ మహారదః
వసన్తే పుష్పశబలా నికృత్తా ఇవ కింశుకాః
13 తతొ ఽపరేణ తీక్ష్ణేన నారాచ్చేన పరంతపః
థుర్విమొచనమ ఆహత్య పరేషయామ ఆస మృత్యవే
14 స హతః పరాపతథ భూమౌ సవరదాథ రదినాం వరః
గిరేస తు కూటజొ భగ్నొ మారుతేనేవ పాథపః
15 థుష్ప్రధర్షం తతశ చైవ సుజాతం చ సుతౌ తవ
ఏకైకం నయవధీత సంఖ్యే థవాభ్యాం థవాభ్యాం చమూముఖే
తౌ శిలీముఖవిథ్ధాఙ్గౌ పేతతూ రదసత్తమౌ
16 తతొ యతన్తమ అపరమ అభివీక్ష్య సుతం తవ
భల్లేన యుధి వివ్యాధ భీమొ థుర్విషహం రణే
స పపాత హతొ వాహాత పశ్యతాం సర్వధన్వినామ
17 థృష్ట్వా తు నిహతాన భరాతౄన బహూన ఏకేన సంయుగే
అమర్షవశమ ఆపన్నః శరుతర్వా భీమమ అభ్యయాత
18 విక్షిపన సుమహచ చాపం కార్తస్వరవిభూషితమ
విసృజన సాయకాంశ చైవ విషాగ్నిప్రతిమాన బహూన
19 స తు రాజన ధనుశ ఛిత్త్వా పాణ్డవస్య మహామృధే
అదైనం ఛిన్నధన్వానం వింశత్యా సమవాకిరత
20 తతొ ఽనయథ ధనుర ఆథాయ భీమసేనొ మహారదః
అవాకిరత తవ సుతం తిష్ఠ తిష్ఠేతి చాబ్రవీత
21 మహథ ఆసీత తయొర యుథ్ధం చిత్రరూపం భయానకమ
యాథృశం సమరే పూర్వం జమ్భ వాసవయొర అభూత
22 తయొస తత్ర శరైర ముక్తైర యమథణ్డనిభైః శుభైః
సమాచ్ఛన్నా ధరా సర్వా ఖం చ సర్వా థిశస తదా
23 తతః శరుతర్వా సంక్రుథ్ధొ ధనుర ఆయమ్య సాయకైః
భీమసేనం రణే రాజన బాహ్వొర ఉరసి చార్పయత
24 సొ ఽతివిథ్ధొ మహారాజ తవ పుత్రేణ ధన్వినా
భీమః సంచుక్షుభే కరుథ్ధః పర్వణీవ మహొథధిః
25 తతొ భీమొ రుషావిష్టః పుత్రస్య తవ మారిష
సారదిం చతురశ చాశ్వాన బాణైర నిన్యే యమక్షయమ
26 విరదం తం సమాలక్ష్య విశిఖైర లొమవాహిభిః
అవాకిరథ అమేయాత్మా థర్శయన పాణిలాఘవమ
27 శరుతర్వా విరదొ రాజన్న ఆథథే ఖడ్గ చర్మణీ
అదాస్యాథథతః ఖడ్గం శతచన్థ్రం చ భానుమత
కషురప్రేణ శిరః కాయాత పాతయామ ఆస పాణ్డవః
28 ఛిన్నొత్తమాఙ్గస్య తతః కషురప్రేణ మహాత్మనః
పపాత కాయః స రదాథ వసుధామ అనునాథయన
29 తస్మిన నీపతితే వీరే తావకా భయమొహితాః
అభ్యథ్రవన్త సంగ్రామే భీమసేనం యుయుత్సవః
30 తాన ఆపతత ఏవాశు హతశేషాథ బలార్ణవాత
థంశితః పరతిజగ్రాహ భీమసేనః పరతాపవాన
తే తు తం వై సమాసాథ్య పరివవ్రుః సమన్తతః
31 తతస తు సంవృతొ భీమస తావాకైర నిశితైః శరైః
పీడయామ ఆస తాన సర్వాన సహస్రాక్ష ఇవాసురాన
32 తతః పఞ్చ శతాన హత్వా సవరూదాన మహారదాన
జఘాన కుఞ్జరానీకం పునః సప్తశతం యుధి
33 హత్వా థశసహస్రాణి పత్తీనాం పరమేషుభిః
వాజినాం చ శతాన్య అష్టౌ పాణ్డవః సమ విరాజతే
34 భీమసేనస తు కౌన్తేయొ హత్వా యుథ్ధే సుతాంస తవ
మేనే కృతార్తహ్మ ఆత్మానం సఫలం జన్మ చ పరభొ
35 తం తదా యుధ్యమానం చ వినిఘ్నన్తం చ తావకాన
ఈక్షితుం నొత్సహన్తే సమ తవ సైన్యాని భారత
36 విథ్రావ్య తు కురూన సర్వాంస తాంశ చ హత్వా పథానుగాన
థొర్భ్యాం శబ్థాం తతశ చక్రే తరాసయానొ మహాథ్విపాన
37 హతభూయిష్ఠ యొధా తు తవ సేనా విశాం పతే
కిం చిచ ఛేషా మహారాజ కృపణా సమపథ్యత