శల్య పర్వము - అధ్యాయము - 26

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శల్య పర్వము - అధ్యాయము - 26)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
థుర్యొధనొ మహారాజ సుథర్శశ చాపి తే సుతః
హాత శేషౌ తథా సంఖ్యే వాజిమధ్యే వయవస్దితౌ
2 తతొ థుర్యొధనం థృష్ట్వా వాజిమధ్యే వయవస్దితమ
ఉవాచ థేవకీపుత్రః కున్తీపుత్రం ధనంజయమ
3 శత్రవొ హతభూయిష్ఠా జఞాతయః పరిపాలితాః
గృహీత్వా సంజయం చాసౌ నివృత్తః శినిపుంగవః
4 పరిశ్రాన్తశ చ నకులః సహథేవశ చ భారత
యొధయిత్వా రణే పాపాన ధార్తరాష్ట్ర పథానుగాన
5 సుయొధనమ అభిత్యజ్య తరయ ఏతే వయవస్దితాః
కృపశ చ కృపవర్మా చ థరౌణిశ చైవ మహారదః
6 అసౌ తిష్ఠతి పాఞ్చాల్యః శరియా పరమయా యుతః
థుర్యొధన బలం హత్వా సహ సర్వైః పరభథ్రకైః
7 అసౌ థుర్యొధనః పార్ద వాజిమధ్యే వయవస్దితః
ఛత్త్రేణ ధరియమాణేన పరేక్షమాణొ ముహుర ముహుః
8 పరతివ్యూహ్య బలం సర్వం రణమధ్యే వయవస్దితః
ఏనం హత్వా శితైర బాణైః కృతకృత్యొ భవిష్యసి
9 గజానీకం హతం థృష్ట్వా తవాం చ పరాప్తమ అరింథమ
యావన న విథ్రవన్త్య ఏతే తావజ జహి సుయొధనమ
10 యాతు కశ చిత తు పాఞ్చాల్యం కషిప్రమ ఆగమ్యతామ ఇతి
పరిశ్రాన్త బలస తాత నైష ముచ్యేత కిల్బిషీ
11 తవ హత్వా బలం సర్వం సంగ్రామే ధృతరాష్ట్రజః
జితాన పాణ్డుసుతాన మత్వా రూపం ధారయతే మహత
12 నిహతం సవబలం థృష్ట్వా పీడితం చాపి పాణ్డవైః
ధరువమ ఏష్యతి సంగ్రామే వధాయైవాత్మనొ నృపః
13 ఏవమ ఉక్తః ఫల్గునస తు కృష్ణం వచనమ అబ్రవీత
ధృతరాష్ట్ర సుతాః సర్వే హతా భీమేన మానథ
యావ ఏతావ ఆస్దితౌ కృష్ణ తావ అథ్య న భవిష్యతః
14 హతొ భీష్మొ హతొ థరొణః కర్ణొ వైకర్తనొ హతః
మథ్రరాజొ హతః శల్యొ హతః కృష్ణ జయథ్రదః
15 హయాః పఞ్చశతాః శిష్టాః శకునేః సౌబలస్య చ
రదానాం తు శతే శిష్టే థవే ఏవ తు జనార్థన
థన్తినాం చ శతం సాగ్రం తరిసాహస్రాః పథాతయః
16 అశ్వత్దామా కృపశ చైవ తరిగర్తాధిపతిస తదా
ఉలూకః శకునిశ చైవ కృతవర్మా చ సాత్వతః
17 ఏతథ బలమ అభూచ ఛేషం ధార్తరాష్ట్రస్య మాధవ
మొక్షొ న నూనం కాలాథ ధి విథ్యతే భువి కస్య చిత
18 తదా వినిహతే సైన్యే పశ్య థుర్యొధనం సదితమ
అథ్యాహ్నా హి మహారాజొ హతామిత్రొ భవిష్యతి
19 న హి మే మొక్ష్యతే కశ చిత పరేషామ ఇతి చిన్తయే
యే తవ అథ్య సమరం కృష్ణ న హాస్యన్తి రణొత్కటాః
తాన వై సర్వాన హనిష్యామి యథ్య అపి సయుర అమానుషాః
20 అథ్య యుథ్ధే సుసంక్రుథ్ధొ థీర్ఘం రాజ్ఞః పరజాగరమ
అపనేష్యామి గాన్ధారం పాతయిత్వా శితైః శరైః
21 నికృత్యా వై థురాచారొ యాని రత్నాని సౌబలః
సభాయామ అహరథ థయూతే పునస తాన్య అహరామ్య అహమ
22 అథ్యా తా అపి వేత్స్యన్తి సర్వా నాగపురస్త్రియః
శరుత్వా పతీంశ చ పుత్రాంశ చ పాణ్డవైర నిహతాన యుధి
23 సమాప్తమ అథ్య వై కర్ణ సర్వం కృష్ణ భవిష్యతి
అథ్య థుర్యొధనొ థీప్తాం శరియం పరాణాంశ చ తయక్ష్యతి
24 నాపయాతి భయాత కృష్ణ సంగ్రామాథ యథి చేన మమ
నిహతం విథ్ధి వార్ష్ణేయ ధార్తరాష్ట్రం సుబాలిశమ
25 మమ హయ ఏతథ అశక్తం వై వాజివృన్థమ అరింథమ
సొఢుం జయాతలనిర్ఘొషాం యాహి యావన నిహన్మ్య అహమ
26 ఏవమ ఉక్తస తు థాశార్హః పాణ్డవేన యశస్వినా
అచొథయథ ధయాన రాజన థుర్యొధన బలం పరతి
27 తథ అనీకమ అభిప్రేక్ష్య తరయః సజ్జా మహారదాః
భీమసేనొ ఽరజునశ చైవ సహథేవశ చ మారిష
పరయయుః సింహనాథేన థుర్యొధన జిఘాంసయా
28 తాన పరేక్ష్య సహితాన సర్వాఞ జవేనొథ్యత కార్ముకాన
సౌబలొ ఽభయథ్రవథ యుథ్ధే పాణ్డవాన ఆతతాయినః
29 సుథర్శనస తవ సుతొ భీమసేనం సమభ్యయాత
సుశర్మా శకునిశ చైవ యుయుధాతే కిరీటినా
సహథేవం తవ సుతొ హయపృష్ఠ గతొ ఽభయయాత
30 తతొ హయ అయత్నతః కషిప్రం తవ పుత్రొ జనాధిప
పరాసేన సహథేవస్య శిరసి పరాహరథ భృశమ
31 సొపావిశథ రదొపస్దే తవ పుత్రేణ తాడితః
రుధిరాప్లుత సర్వాఙ్గ ఆశీవిష ఇవ శవసన
32 పరతిలభ్య తతః సంజ్ఞాం సహథేవొ విశాం పతే
థుర్యొధనం శరైస తీక్ష్ణైః సంక్రుథ్ధః సమవాకిరత
33 పార్దొ ఽపి యుధి విక్రమ్య కున్తీపుత్రొ ధనంజయః
శూరాణామ అశ్వపృష్ఠేభ్యః శిరాంసి నిచకర్త హ
34 తథ అనీకం తథా పార్దొ వయధమథ బహుభిః శరైః
పాతయిత్వా హయాన సర్వాంస తరిగర్తానాం రదాన యయౌ
35 తతస తే సహితా భూత్వా తరిగర్తానాం మహారదాః
అర్జునం వాసుథేవం చ శరవర్షైర అవాకిరన
36 సత్యకర్మాణమ ఆక్షిప్య కషురప్రేణ మహాయశాః
తతొ ఽసయ సయన్థనస్యేషాం చిచ్ఛిథే పాణ్డునన్థనః
37 శిలాశితేన చ విభొ కషురప్రేణ మహాయశాః
శిరశ చిచ్ఛేథ పరహసంస తప్తకుణ్డలభూషణమ
38 సత్యేషుమ అద చాథత్త యొధానాం మిషతాం తతః
యదా సింహొ వనే రాజన మృగం పరిబుభుక్షితః
39 తం నిహత్య తతః పార్దః సుశర్మాణం తరిభిః శరైః
విథ్ధ్వా తాన అహనత సర్వాన రదాన రుక్మవిభూషితాన
40 తతస తు పరత్వరన పార్దొ థీర్ఘకాలం సుసంభృతమ
ముఞ్చన కరొధవిషం తీక్ష్ణం పరస్దలాధిపతిం పరతి
41 తమ అర్జునః పృషాత్కానాం శతేన భరతర్షభ
పూరయిత్వా తతొ వాహాన నయహనత తస్య ధన్వినః
42 తతః శరం సమాథాయ యమథణ్డొపమం శితమ
సుశర్మాణం సముథ్థిశ్య చిక్షేపాశు హసన్న ఇవ
43 స శరః పరేషితస తేన కరొధథీప్తేన ధన్వినా
సుశర్మాణం సమాసాథ్య విభేథ హృథయం రణే
44 స గతాసుర మహారాజ పపాత ధరణీతలే
నన్థయన పాణ్డవాన సర్వాన వయదయంశ చాపి తావకాన
45 సుశర్మాణం రణే హత్వా పుత్రాన అస్య మహారదాన
సప్త చాష్టౌ చ తరింశచ చ సాయకైర అనయత కషయమ
46 తతొ ఽసయ నిశితైర బాణైః సర్వాన హత్వా పథానుగాన
అభ్యగాథ భారతీం సేనాం హతశేషాం మహారదః
47 భీమస తు సమరే కరుథ్ధః పుత్రం తవ జనాధిప
సుథర్శనమ అథృశ్యన్తం శరైశ చక్రే హసన్న ఇవ
48 తతొ ఽసయా పరహసన కరుథ్ధః శిరః కాయాథ అపాహరత
కషురప్రేణ సుతీక్ష్ణేన స హాతః పరాపతథ భువి
49 తస్మింస తు నిహతే వీరే తతస తస్య పథానుగాః
పరివవ్రూ రణే భీమం కిరన్తొ విశిఖాఞ శితాన
50 తతస తు నిశితైర బాణైస తథ అనీకం వృకొథరః
ఇన్థ్రాశనిసమస్పర్శైః సమన్తాత పర్యవాకిరత
తతః కషణేన తథ భీమొ నయహనథ భరతర్షభ
51 తేషు తూత్సాథ్యమానేషు సేనాధ్యక్షా మహాబలాః
భీమసేనం సమాసాథ్య తతొ ఽయుధ్యన్త భారత
తాంస తు సర్వాఞ శరైర ఘొరైర అవాకిరత పాణ్డవః
52 తదైవ తావకా రాజన పాణ్డవేయాన మహారదాన
శరవర్షేణ మహతా సమన్తాత పర్యవారయన
53 వయాకులం తథ అభూత సర్వం పాణ్డవానాం పరైః సహ
తావకానాం చ సమరే పాణ్డవేయైర యుయుత్సతామ
54 తత్ర యొధాస తథా పేతుః పరస్పరసమాహతాః
ఉభయొః సేనయొ రాజన సంశొచన్తః సమ బాన్ధవాన