శతావధానసారము/విశాఖపట్టణము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


జయ సం. ఆషాఢమాసములో విశాఖపట్టణములో జరిగిన యష్టావధానములోని పద్యములలో గొన్ని, పుట:Satavadhana Saramu - Tirupati Venkatakavulu.pdf/53

మరలనమలాపురములో నొకయష్టావధానము జరగినదిగాని ఆ రికార్డు దొరకదయ్యె.

జయ సం. మాఖమాసములో బెజవాడలో జరగిన యవధానములో జెప్పిన పద్యములు 50 టిలో గొన్ని, (నవనాగరికులు)