శతావధానసారము/బెజవాడ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

మరలనమలాపురములో నొకయష్టావధానము జరగినదిగాని ఆ రికార్డు దొరకదయ్యె.

జయ సం. మాఖమాసములో బెజవాడలో జరగిన యవధానములో జెప్పిన పద్యములు 50 టిలో గొన్ని, (నవనాగరికులు)


బందరులో మరల నవధానము చేయబడియెను రికార్డులేదు.

మన్మధ సం. భాద్రపదాశ్వయుజ మాసములలో విజయనగరములో జరగిన యవధానములోని కొన్ని పద్యములు.