శతావధానసారము/విజయనగరము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


బందరులో మరల నవధానము చేయబడియెను రికార్డులేదు.

మన్మధ సం. భాద్రపదాశ్వయుజ మాసములలో విజయనగరములో జరగిన యవధానములోని కొన్ని పద్యములు. పుట:Satavadhana Saramu - Tirupati Venkatakavulu.pdf/56 పుట:Satavadhana Saramu - Tirupati Venkatakavulu.pdf/57 పుట:Satavadhana Saramu - Tirupati Venkatakavulu.pdf/58 పుట:Satavadhana Saramu - Tirupati Venkatakavulu.pdf/59 పుట:Satavadhana Saramu - Tirupati Venkatakavulu.pdf/60


మన్మథ సం. పుష్యమాసములో క్రొత్తపల్లెలో శ్రీ రావు జగ్గారాయనింగారు చేయించిన శతావధానములో రచియించిన 105 పద్యములలో గొన్ని పద్యములు.

(శ్రీరామపట్టాభిషేకము)


The following verses were read by T. Venkatachalam, student B. A. Class and were much appreciated by tbe Audience.

What From

reverential love you do

command

learned audieuce in this crowded hall

Glory indeed!; but scarcely found and now I thank you on -.behalf of students- all This fair and splendid intellectual feast Enlivens us, ao now we drink your health

In sweetest drops crystal gratitude

And

sing your juat and universal praise,