శతావధానసారము/వానమామల

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


పరాభవ సం. మాఖబహుళములో నూజివీడులోనే శ్రీ వానమామల జియ్యంగారి సన్నిధిని జరగిన సంపూర్ణ శతావధానమున గొన్ని. పుట:Satavadhana Saramu - Tirupati Venkatakavulu.pdf/119 పుట:Satavadhana Saramu - Tirupati Venkatakavulu.pdf/120 పుట:Satavadhana Saramu - Tirupati Venkatakavulu.pdf/121 పుట:Satavadhana Saramu - Tirupati Venkatakavulu.pdf/122 పుట:Satavadhana Saramu - Tirupati Venkatakavulu.pdf/123 పుట:Satavadhana Saramu - Tirupati Venkatakavulu.pdf/124 పుట:Satavadhana Saramu - Tirupati Venkatakavulu.pdf/125 పుట:Satavadhana Saramu - Tirupati Venkatakavulu.pdf/126 పుట:Satavadhana Saramu - Tirupati Venkatakavulu.pdf/127 పుట:Satavadhana Saramu - Tirupati Venkatakavulu.pdf/128 పుట:Satavadhana Saramu - Tirupati Venkatakavulu.pdf/129


ప్లవంగ సం. చైత్రములో ఖాసింకోట సంస్థానములో నొకయష్టావధానము జరగెను గాని రికార్డు ప్రకృతము తటస్థింపదయ్యె.

ప్లవంగ సం. మార్గశిర బహుళములో బెజవాడలో ఆకెళ్ల వెంకయ్య కోవెలమూడి రామయ్యగార్లు చేయించిన శతాష్టావధానములలో గొన్ని