శతావధానసారము/బెజవాడ2

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


ప్లవంగ సం. చైత్రములో ఖాసింకోట సంస్థానములో నొకయష్టావధానము జరగెను గాని రికార్డు ప్రకృతము తటస్థింపదయ్యె.

ప్లవంగ సం. మార్గశిర బహుళములో బెజవాడలో ఆకెళ్ల వెంకయ్య కోవెలమూడి రామయ్యగార్లు చేయించిన శతాష్టావధానములలో గొన్ని పుట:Satavadhana Saramu - Tirupati Venkatakavulu.pdf/131 పుట:Satavadhana Saramu - Tirupati Venkatakavulu.pdf/132 ప్లవంగ సం. పుష్యబహుళములో చెన్నపట్టణమున ప్రొఫెసరు రంగాచార్యుల వారింగూర్చియు, సంస్కృతపు ఇనస్పెక్టరు ఆర్ కృష్ణమాచార్యుల వారింగుఱించియు నాశుగా జెప్పినది.


TRUE COPY. TRIPLICANE. 25th January 1908. I

Venkata

Pandit Satavadhani Ohallapilla Telugu, and consider them of They indicate an" extraordinary command '"*

have some knowledge

of

Sasrri's poetic composition in

be of high merit. both Teluga and Sanskrit; aud their

to

flow are quite striking. true poetry is also

His

^

.!

teage^r'rMfl^ati if Sarisltnt^

_

-

w

it ducing as well as appreciating teacher oi ieges where that ver very worthy and useful He is both rational and are taught. language and its literature Paadit. old-fationed an in no is and way critical^ (3d)

M, RANGACHAfilTAB.

and comProfessor of Sanskrit, partitive

PMlology

Presidency

College

MADRAS.