శతావధానసారము/చెన్నపట్టణము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

విజయ సం. మార్గశీర్షములో చెన్నపట్టణములో నడియారులో నానేబిసంటు దొరసాని యొద్ద జరిగిన యష్టావధానములోని యొకపద్యము.


విజయ సంవత్సర పుష్యమాసములో నెల్లూరులో జరిగిన యష్టావధానములోని కొన్ని పద్యములు.