శతావధానసారము/గద్వాల

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


మన్మథ సం. ఫాల్గునములో గద్వాల సంస్థానములో జరగిన శతావధానములో రచించిన 57 టికి రికార్డు దొరకనందున ఒకటిమాత్రము.

రాజుగారి కుమారుని హస్తము

(Stamp of Gudwal Sama&tanam.) At the Sabha held

at

Gudwal

my

in

on

presence

th

21st

February 1896, two pandits named Brahmasree Challapilla Venkateswara Sastri Gara asd Brahmasree Divakarla Tirupati Sastry Garo, showed their skill in performing Satavadhanarn 57 persons .

'were seated

in

a row.

They began one after another

to give

The subjects pi>ets subjects on which to compose verses. each member was chosen by him then and there. Some by

the

named

of. the members asked them to compose Sanscrit verses and others Telagu, The pacdJts performed their task in the following manner.

Beginning with the

first

member they gave him

first

oherna of

the verse on the subject given by him; then proceeding to the next they gave him the first efaarzu of the verse composed on his subject

  • nd

in the

same manner they gave the

to all the other

members

first

charanas of

the eerses

in the order in

which they had been given; gave the members one often another the 2nd charanttof tke verses; when this was finished they gave the members in the same order the second halves of the verses, The

after this they

verses both.


దుర్ముఖి సం. జ్యేష్ఠములో నర్సాపురములో జరగిన శతావధానములో జెప్పిన 60 పద్యములలో గొన్ని పద్యములు.

శంకరాచార్యులు.

Sanscrit and Telugn were of different metres. I was much pleased with the skill in versification and the wonderful power of memory displayed by the two Pandits,

(Stamp of Rajah

GUDWAL.

in Parshi.)

-i

9th March, 1896, J

Rajah of Gudwal S-amastan.