శతావధానసారము/కేశనకుర్తి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శార్వరి సం. ఆశ్వయుజములో నర్సారావు పేటలో జరగిన యవధానపు రికార్డు దొరకనందున 1 టి మాత్రము.


శార్వరి సం. మార్గశీర్ష మాసములో కేశనకుర్తిలో ఆకొండి కామన్న గారి యింట జరగిన యష్టావధానములో గొన్ని


ప్లవ సం. నిజశ్రావణములో రెడ్డిపోలవరపు సంస్థానములో జరగిన యవధానములో గొన్ని,


ప్లవ సం. ఆశ్వయుజమాసమున అనకాపల్లెలోని యవధానములోని కొన్ని పద్యములు.


ప్లవ సం. కార్తికమార్గశిరమాసములలో శ్రికాకుళములో జరగిన శతావధానాష్టావధానములలో గొన్ని, పుట:Satavadhana Saramu - Tirupati Venkatakavulu.pdf/97 పుట:Satavadhana Saramu - Tirupati Venkatakavulu.pdf/98 పుట:Satavadhana Saramu - Tirupati Venkatakavulu.pdf/99