శతావధానసారము/ఉర్లాము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


ప్లవ సం. మార్గశీర్షమాసమున నుర్లాము సంస్థానములో జరగిన శతావధానాష్టావధానములలోని కొన్ని పద్యములు. పుట:Satavadhana Saramu - Tirupati Venkatakavulu.pdf/103


ప్లవ సం. పుష్యమాసములో మందసా సంస్థానములోని యవధానమునందలి కొన్ని పద్యములు.