శతావధానసారము/మందసా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


ప్లవ సం. పుష్యమాసములో మందసా సంస్థానములోని యవధానమునందలి కొన్ని పద్యములు.


ప్లవ సం. మాఖమాసమున కిర్లంపూడి వద్దనున్న తిరుమాలి యను నొక్క పల్లెటూరికి బోయినప్పు డచ్చటి కరణంగారి యింట వారికోరికమీద నాశుగా రచించిన కొన్ని పద్యములు.