శతావధానసారము/శ్రికాకుళము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


ప్లవ సం. కార్తికమార్గశిరమాసములలో శ్రికాకుళములో జరగిన శతావధానాష్టావధానములలో గొన్ని, పుట:Satavadhana Saramu - Tirupati Venkatakavulu.pdf/97 పుట:Satavadhana Saramu - Tirupati Venkatakavulu.pdf/98 పుట:Satavadhana Saramu - Tirupati Venkatakavulu.pdf/99 పుట:Satavadhana Saramu - Tirupati Venkatakavulu.pdf/100 పుట:Satavadhana Saramu - Tirupati Venkatakavulu.pdf/101


ప్లవ సం. మార్గశీర్షమాసమున నుర్లాము సంస్థానములో జరగిన శతావధానాష్టావధానములలోని కొన్ని పద్యములు.