విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 9

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 9)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
సహథేవొ ఽపి గొపానాం కృత్వా వేషమ అనుత్తమమ
భాషాం చైషాం సమాస్దాయ విరాటమ ఉపయాథ అద
2 తమ ఆయాన్తమ అభిప్రేక్ష్య భరాజమానం నరర్షభమ
సముపస్దాయ వై రాజా పప్రచ్ఛ కురునన్థనమ
3 కస్య వా తవం కుతొ వా తవం కిం వా తాత చికీర్షసి
న హి మే థృష్టపూర్వస తవం తత్త్వం బరూహి నరర్షభ
4 స పరాప్య రాజానమ అమిత్రతాపనస; తతొ ఽబరవీన మేఘమహౌఘనిఃస్వనః
వైశ్యొ ఽసమి నామ్నాహమ అరిష్టనేమిర; గొసంఖ్య ఆసం కురుపుంగవానామ
5 వస్తుం తవయీచ్ఛామి విశాం వరిష్ఠ; తాన రాజసింహాన న హి వేథ్మి పార్దాన
న శక్యతే జీవితుమ అన్యకర్మణా; న చ తవథన్యొ మమ రొచతే నృపః
6 [విరాట]
తవం బరాహ్మణొ యథి వా కషత్రియొ ఽసి; సముథ్రనేమీశ్వర రూపవాన అసి
ఆచక్ష్వ మే తత్త్వమ అమిత్రకర్శన; న వైశ్యకర్మ తవయి విథ్యతే సమమ
7 కస్యాసి రాజ్ఞొ విషయాథ ఇహాగతః; కిం చాపి శిల్పం తవ విథ్యతే కృతమ
కదం తవమ అస్మాసు నివత్స్యసే సథా; వథస్వ కిం చాపి తవేహ వేతనమ
8 [సహ]
పఞ్చానాం పాణ్డుపుత్రాణాం జయేష్ఠొ రాజా యుధిష్ఠిరః
తస్యాష్ట శతసాహస్రా గవాం వర్గాః శతం శతాః
9 అపరే థశసాహస్రా థవిస తావన్తస తదాపరే
తేషాం గొసంఖ్య ఆసం వై తన్తిపాలేతి మాం విథుః
10 భూతం భవ్యం భవిష్యచ చ యచ చ సంఖ్యా గతం కవ చిత
న మే ఽసత్య అవిథితం కిం చిత సమన్తాథ థశయొజనమ
11 గుణాః సువిథితా హయ ఆసన మమ తస్య మహాత్మనః
ఆసీచ చ స మయా తుష్టః కురురాజొ యుధిష్ఠిరః
12 కషిప్రం హి గావొ బహులా భవన్తి; న తాసు రొగొ భవతీహ కశ చిత
తైస తైర ఉపాయైర విథితం మయైతథ; ఏతాని శిల్పాని మయి సదితాని
13 వృషభాంశ చాపి జానామి రాజన పూజిత లక్షణాన
యేషాం మూత్రమ ఉపాఘ్రాయ అపి వన్ధ్యా పరసూయతే
14 [విరాట]
శతం సహస్రాణి సమాహితాని; వర్ణస్య వర్ణస్య వినిశ్చితా గుణైః
పశూన సపాలాన భవతే థథామ్య అహం; తవథాశ్రయా మే పశవొ భవన్త్వ ఇహ
15 [వై]
తదా స రాజ్ఞొ ఽవిథితొ విశాం పతే; ఉవాస తత్రైవ సుఖం నరేశ్వరః
న చైనమ అన్యే ఽపి విథుః కదం చన; పరాథాచ చ తస్మై భరణం యదేప్సితమ