విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 10

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 10)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
అదాపరొ ఽథృశ్యత రూపసంపథా; సత్రీణామ అలంకారధరొ బృహత పుమాన
పరాకారవప్రే పరతిముచ్య కుణ్డలే; థీర్ఘే చ కమ్బూ పరిహాటకే శుభే
2 బహూంశ చ థీర్ఘాంశ చ వికీర్య మూర్ధజాన; మహాభుజొ వారణమత్తవిక్రమః
గతేన భూమిమ అభికమ్పయంస తథా; విరాటమ ఆసాథ్య సభా సమీపతః
3 తం పరేక్ష్య రాజొపగతం సభా తలే; సత్ర పరతిచ్ఛన్నమ అరిప్రమాదినమ
విరాజమానం పరమేణ వర్చసా; సుతం మహేన్థ్రస్య గజేన్థ్రవిక్రమమ
4 సర్వాన అపృచ్ఛచ చ సమీపచారిణః; కుతొ ఽయమ ఆయాతి న మే పురాశ్రుతః
న చైనమ ఊచుర విథితం తథా నరాః; స విస్మితం వాక్యమ ఇథం నృపొ ఽబరవీత
5 సర్వొపపన్నః పురుషొ మనొరమః; శయామొ యువా వారణయూదపొపమాః
విముచ్య కమ్బూ పరిహాటకే; శుభే విముచ్య వేణీమ అపినహ్య కుణ్డలే
6 శిఖీ సుకేశః పరిధాయ చాన్యదా; భవస్వ ధన్వీ కవచీ శరీ తదా
ఆరుహ్య యానం పరిధావతాం భవాన; సుతైః సమొ మే భవ వా మయా సమః
7 వృథ్ధొ హయ అహం వై పరిహార కామః; సర్వాన మత్స్యాంస తరసా పాలయస్వ
నైవంవిధాః కలీబ రూపా భవన్తి; కదం చనేతి పరతిభాతి మే మనః
8 [అర్జున]
గాయామి నృత్యామ్య అద వాథయామి; భథ్రొ ఽసమి నృత్తే కుశలొ ఽసమి గీతే
తవమ ఉత్తరాయాః పరిథత్స్వ మాం సవయం; భవామి థేవ్యా నరథేవ నర్తకః
9 ఇథం తు రూపం మమ యేన కిం ను తత; పరకీర్తయిత్వా భృశశొకవర్ధనమ
బృహన్నడాం వై నరథేవ విథ్ధి మాం; సుతం సుతాం వా పితృమాతృవర్జితామ
10 [విరాట]
థథామి తే హన్త వరం బృహన్నడే; సుతాం చ మే నర్తయ యాశ చ తాథృశీః
ఇథం తు తే కర్మ సమం న మే మతం; సముథ్రనేమిం పృదివీం తవమ అర్హసి
11 [వై]
బృహన్నడాం తామ అభివీక్ష్య మత్స్యరాట; కలాసు నృత్తే చ తదైవ వాథితే
అపుంస్త్వమ అప్య అస్య నిశమ్య చ సదిరం; తతః కుమారీ పురమ ఉత్ససర్జ తమ
12 స శిక్షయామ ఆస చ గీతవాథితం; సుతాం విరాటస్య ధనంజయః పరభుః
సఖీశ చ తస్యాః పరిచారికాస తదా; పరియశ చ తాసాం స బభూవ పాణ్డవః
13 తదా స సత్రేణ ధనంజయొ ఽవసత; పరియాణి కుర్వన సహ తాభిర ఆత్మవాన
తదాగతం తత్ర న జజ్ఞిరే జనా; బహిశ్చరా వాప్య అద వాన్తరే చరాః