విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 11

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 11)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
అదాపరొ ఽథృశ్యత పాణ్డవః పరభుర; విరాట రాజ్ఞస తురగాన సమీక్షతః
తమ ఆపతన్తం థథృశే పృదగ్జనొ; విముక్తమ అభ్రాథ ఇవ సూర్యమణ్డలమ
2 స వై హయాన ఐక్షత తాంస తతస తతః; సమీక్షమాణం చ థథర్శ మత్స్యరాజ
తతొ ఽబరవీత తాన అనుగాన అమిత్రహా; కుతొ ఽయమ ఆయాతి నరామర పరభః
3 అయం హయాన వీక్షతి మామకాన థృఢం; ధరువం హయజ్ఞొ భవితా విచక్షణః
పరవేశ్యతామ ఏష సమీపమ ఆశు మే; విభాతి వీరొ హి యదామరస తదా
4 అభ్యేత్య రాజానమ అమిత్రహాబ్రవీజ; జయొ ఽసతు తే పార్దివ భథ్రమ అస్తు తే
హయేషు యుక్తొ నృప సంమతః సథా; తవాశ్వసూతొ నిపుణొ భవామ్య అహమ
5 [విరాట]
థథామి యానాని ధనం నివేశనం; మమాశ్వసూతొ భవితుం తవమ అర్హసి
కుతొ ఽసి కస్యాసి కదం తవమ ఆగతః; పరబ్రూహి శిల్పం తవ విథ్యతే చ యత
6 [నకుల]
పఞ్చానాం పాణ్డుపుత్రాణాం జయేష్ఠొ రాజా యుధిష్ఠిరః
తేనాహమ అశ్వేషు పురా పరకృతః శత్రుకర్శన
7 అశ్వానాం పరకృతిం వేథ్మి వినయం చాపి సర్వశః
థుష్టానాం పరతిపత్తిం చ కృత్స్నం చైవ చికిత్సితమ
8 న కాతరం సయాన మమ జాతు వాహనం; న మే ఽసతి థుష్టా వడవా కుతొ హయాః
జనస తు మామ ఆహ స చాపి పాణ్డవొ; యుధిష్ఠిరొ గరన్దికమ ఏవ నామతః
9 [విరాట]
యథ అస్తి కిం చిన మమ వాజివాహనం; తథ అస్తు సర్వం తవథధీనమ అథ్య వై
యే చాపి కే చిన మమ వాజియొజకాస; తవథాశ్రయాః సారదయశ చ సన్తు మే
10 ఇథం తవేష్టం యథి వై సురొపమ; బరవీహి యత తే పరసమీక్షితం వసు
న తే ఽనురూపం హయకర్మ విథ్యతే; పరభాసి రాజేవ హి సంమతొ మమ
11 యుధిష్ఠిరస్యేవ హి థర్శనేన మే; సమం తవేథం పరియ థర్శ థర్శనమ
కదం తు భృత్యైః స వినాకృతొ వనే; వసత్య అనిన్థ్యొ రమతే చ పాణ్డవః
12 [వై]
తదా స గన్ధర్వవరొపమొ యువా; విరాట రాజ్ఞా ముథితేన పూజితః
న చైనమ అన్యే ఽపి విథుః కదం చన; పరియాభిరామం విచరన్తమ అన్తరా
13 ఏవం హి మత్స్యే నయవసన్త పాణ్డవా; యదాప్రతిజ్ఞాభిర అమొఘథర్శనాః
అజ్ఞాతచర్యాం వయచరన సమాహితాః; సముథ్రనేమిపతయొ ఽతిథుఃఖితాః