విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 12

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 12)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [జనమ]
ఏవం మత్స్యస్య నగరే వసన్తస తత్ర పాణ్డవాః
అత ఊర్ధ్వం మహావీర్యాః కిమ అకుర్వన్త వై థవిజ
2 [వై]
ఏవం తే నయవసంస తత్ర పరచ్ఛన్నాః కురునన్థనాః
ఆరాధయన్తొ రాజానం యథ అకుర్వన్త తచ ఛృణు
3 యుధిష్ఠిరః సభాస్తారః సభ్యానామ అభవత పరియః
తదైవ చ విరాటస్య సపుత్రస్య విశాం పతే
4 స హయ అక్షహృథయజ్ఞస తాన కరీడయామ ఆస పాణ్డవః
అక్షవత్యాం యదాకామం సూత్రబథ్ధాన ఇవ థవిజాన
5 అజ్ఞాతం చ విరాటస్య విజిత్య వసు ధర్మరాజ
భరాతృభ్యః పురుషవ్యాఘ్రొ యదార్హం సమ పరయచ్ఛతి
6 భీమసేనొ ఽపి మాంసాని భక్ష్యాణి వివిధాని చ
అతి సృష్టాని మత్స్యేన విక్రీణాతి యుధిష్ఠిరే
7 వాసాంసి పరిజీర్ణాని లబ్ధాన్య అన్తఃపురే ఽరజునః
విక్రీణానశ చ సర్వేభ్యః పాణ్డవేభ్యః పరయచ్ఛతి
8 సహథేవొ ఽపి గొపానాం వేషమ ఆస్దాయ పాణ్డవః
థధి కషీరం ఘృతం చైవ పాణ్డవేభ్యః పరయచ్ఛతి
9 నకులొ ఽపి ధనం లబ్ధ్వా కృతే కర్మణి వాజినామ
తుష్టే తస్మిన నరపతౌ పాణ్డవేభ్యః పరయచ్ఛతి
10 కృష్ణాపి సర్వాన భరాతౄంస తాన నిరీక్షన్తీ తపస్వినీ
యదా పునర అవిజ్ఞాతా తదా చరతి భామినీ
11 ఏవం సంపాథయన్తస తే తదాన్యొన్యం మహారదాః
పరేక్షమాణాస తథా కృష్ణామ ఊషుశ ఛన్నా నరాధిప
12 అద మాసే చతుర్దే తు బరహ్మణః సుమహొత్సవః
ఆసీత సమృథ్ధొ మత్స్యేషు పురుషాణాం సుసంమతః
13 తత్ర మల్లాః సమాపేతుర థిగ్భ్యొ రాజన సహస్రశః
మహాకాయా మహావీర్యాః కాలఖఞ్జా ఇవాసురాః
14 వీర్యొన్నథ్ధా బలొథగ్రా రాజ్ఞా సమభిపూజితాః
సిన్హ సకన్ధకటి గరీవాః సవవథాతా మనస్వినః
అసకృల లబ్ధలక్షాస తే రఙ్గే పార్దివ సంనిధౌ
15 తేషామ ఏకొ మహాన ఆసీత సర్వమల్లాన సమాహ్వయత
ఆవల్గమానం తం రఙ్గే నొపతిష్ఠతి కశ చన
16 యథా సర్వే విమనసస తే మల్లా హతచేతసః
అద సూథేన తం మల్లం యొధయామ ఆస మత్స్యరాజ
17 చొథ్యమానస తతొ భీమొ థుఃఖేనైవాకరొన మతిమ
న హి శక్నొతి వివృతే పరత్యాఖ్యాతుం నరాధిపమ
18 తతః స పురుషవ్యాఘ్రః శార్థూలశిదిలం చరన
పరవివేశ మహారఙ్గం విరాటమ అభిహర్షయన
19 బబన్ధ కక్ష్యాం కౌన్తేయస తతస్తం హర్షయఞ జనమ
తతస తం వృత్ర సంకాశం భీమొ మల్లం సమాహ్వయత
20 తావ ఉభౌ సుమహొత్సాహావ ఉభౌ తీవ్రపరాక్రమౌ
మత్తావ ఇవ మహాకాయౌ వారణౌ షష్టిహాయనౌ
21 చకర్ష థొర్భ్యామ ఉత్పాట్య భీమొ మల్లమ అమిత్రహా
వినథన్తమ అభిక్రొశఞ శార్థూల ఇవ వారణమ
22 తమ ఉథ్యమ్య మహాబాహుర భరామయామ ఆస వీర్యవాన
తతొ మల్లాశ చ మత్స్యాశ చ విస్మయం చక్రిరే పరమ
23 భరామయిత్వా శతగుణం గతసత్త్వమ అచేతనమ
పరత్యాపింషన మహాబాహుర మల్లం భువి వృకొథరః
24 తస్మిన వినిహతే మల్లే జీమూతే లొకవిశ్రుతే
విరాటః పరమం హర్షమ అగచ్ఛథ బాన్ధవైః సహ
25 సంహర్షాత పరథథౌ విత్తం బహు రాజా మహామనః
బల్లవాయ మహారఙ్గే యదా వైశ్రవణస తదా
26 ఏవం స సుబహూన మల్లాన పురుషాంశ చ మహాబలాన
వినిఘ్నన మత్స్యరాజస్య పరీతిమ ఆవహథ ఉత్తమామ
27 యథాస్య తుల్యః పురుషొ న కశ చిత తత్ర విథ్యతే
తతొ వయాఘ్రైశ చ సింహైశ చ థవిరథైశ చాప్య అయొధయత
28 పునర అన్తఃపుర గతః సత్రీణాం మధ్యే వృకొథరః
యొధ్యతే సమ విరాటేణ సింహైర మత్తైర మహాబలైః
29 బీభత్సుర అపి గీతేన సునృత్తేన చ పాణ్డవః
విరాటం తొషయామ ఆస సర్వాశ చాన్తఃపుర సత్రియః
30 అశ్వైర వినీతైర జవనైస తత్ర తత్ర సమాగతైః
తొషయామ ఆస నకులొ రాజానం రాజసత్తమ
31 తస్మై పరథేయం పరాయచ్ఛత పరీతొ రాజా ధనం బహు
వినీతాన వృషభాన థృష్ట్వా సహథేవస్య చాభిభొ
32 ఏవం తే నయవసంస తత్ర పరచ్ఛన్నాః పురుషర్షభాః
కర్మాణి తస్య కుర్వాణా విరాట నృపతేస తథా