విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 13

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 13)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
వసమానేషు పార్దేషు మత్స్యస్య నగరే తథా
మహారదేషు ఛన్నేషు మాసా థశసమత్యయుః
2 యాజ్ఞసేనీ సుథేష్ణాం తు శుశ్రూషన్తీ విశాం పతే
అవసత పరిచారార్హా సుథుఃఖం జనమేజయ
3 తదా చరన్తీం పాఞ్చాలీం సుథేష్ణాయా నివేశనే
సేనాపతిర విరాటస్య థథర్శ జలజాననామ
4 తాం థృష్ట్వా థేవగర్భాభాం చరన్తీం థేవతామ ఇవ
కీచకః కామయామ ఆస కామబాణప్రపీడితః
5 స తు కామాగ్నిసంతప్తః సుథేష్ణామ అభిగమ్య వై
పరహసన్న ఇవ సేనా నీర ఇథం వచనమ అబ్రవీత
6 నేయం పురా జాతు మయేహ థృష్టా; రాజ్ఞొ విరాటస్య నివేశనే శుభా
రూపేణ చొన్మాథయతీవ మాం భృశం; గన్ధేన జాతా మథిరేవ భామినీ
7 కా థేవరూపా హృథయంగమా శుభే; ఆచక్ష్వ మే కా చ కుతశ చ శొభనా
చిత్తం హి నిర్మద్య కరొతి మాం వశే; న చాన్యథ అత్రౌషధమ అథ్య మే మతమ
8 అహొ తవేయం పరిచారికా శుభా; పరత్యగ్ర రూపా పరతిభాతి మామ ఇయమ
అయుక్తరూపం హి కరొతి కర్మ తే; పరశాస్తు మాం యచ చ మమాస్తి కిం చన
9 పరభూతనాగాశ్వరదం మహాధనం; సమృథ్ధి యుక్తం బహు పానభొజనమ
మనొహరం కాఞ్చనచిత్రభూషణం; గృహం మహచ ఛొభయతామ ఇయం మమ
10 తతః సుథేష్ణామ అనుమన్త్ర్య కీచకస; తతః సమభేత్య నరాధిపాత్మ జామ
ఉవాచ కృష్ణామ అభిసాన్త్వయంస తథా; మృగేన్థ్ర కన్యామ ఇవ జమ్బుకొ వనే
11 ఇథం చ రూపం పరదమం చ తే వయొ; నిరర్దకం కేవలమ అథ్య భామిని
అధార్యమాణా సరగ ఇవొత్తమా యదా; న శొభసే సున్థరి శొభనా సతీ
12 తయజామి థారాన మమ యే పురాతనా; భవన్తు థాస్యస తవ చారుహాసిని
అహం చ తే సున్థరి థాసవత సదితః; సథా భవిష్యే వశగొవరాననే
13 [థరౌ]
అప్రార్దనీయామ ఇహ మాం సూతపుత్రాభిమన్యసే
విహీనవర్ణాం సైరన్ధ్రీం బీభత్సాం కేశకారికామ
14 పరథారాస్మి భథ్రం తే న యుక్తం తవయి సాంప్రతమ
థయితాః పరాణినాం థారా ధర్మం సమనుచిన్తయ
15 పరపారే న తే బుథ్ధిర జాతు కార్యా కదం చన
వివర్జనం హయ అకార్యాణామ ఏతత సత్పురుషవ్రతమ
16 మిద్యాభిగృధ్నొ హి నరః పాపాత్మా మొహమ ఆస్దితః
అయశః పరాప్నుయాథ ఘొరం సుమహత పరాప్నుయాథ భయమ
17 మా సూతపుత్ర హృష్యస్వ మాథ్య తయక్ష్యసి జీవితమ
థుర్లభామ అభిమన్వానొ మాం వీరైర అభిరక్షితామ
18 న చాప్య అహం తవయా శక్యా గన్ధర్వాః పతయొ మమ
తే తవాం నిహన్యుః కుపితాః సాధ్వలం మా వయనీనశః
19 అశక్యరూపైః పురుషైర అధ్వానం గన్తుమ ఇచ్ఛసి
యదా నిశ్చేతనొ బాలః కూలస్దః కూలమ ఉత్తరమ
తర్తుమ ఇచ్ఛతి మన్థాత్మా తదా తవం కర్తుమ ఇచ్ఛసి
20 అన్తర మహీం వా యథి వొర్ధ్వమ ఉత్పతేః; సముథ్రపారం యథి వా పరధావసి
తదాపి తేషాం న విమొక్షమ అర్హసి; పరమాదినొ థేవ సుతా హి మే వరాః
21 తవం కాలరాత్రీమ ఇవ కశ చిథ ఆతురః; కిం మాం థృఢం రార్దయసే ఽథయ కీచక
కిం మాతుర అఙ్కే శయితొ యదా శిశుశ; చన్థ్రం జిఘృక్షుర ఇవ మన్యసే హి మామ