విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 14

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 14)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
పరత్యాఖ్యాతొ రాజపుత్ర్యా సుథేష్ణాం కీచకొ ఽబరవీత
అమర్యాథేన కామేన ఘొరేణాభిపరిప్లుతః
2 యదా కైకేయి సైరన్ధ్ర్యా సమేయాం తథ విధీయతామ
తాం సుథేష్ణే పరీప్సస్వ మాహం పరాణాన పరహాసిశమ
3 తస్య తాం బహుశః శరుత్వా వాచం విలపతస తథా
విరాట మహిషీ థేవీ కృపాం చక్రే మనస్వినీ
4 సవమ అర్దమ అభిసంధాయ తస్యార్దమ అనుచిన్త్య చ
ఉథ్వేగం చైవ కృష్ణాయాః సుథేష్ణా సూతమ అబ్రవీత
5 పర్విణీం తవం సముథ్థిష్య సురామ అన్నం చ కారయ
తత్రైనాం పరేషయిష్యామి సురా హారీం తవాన్తికమ
6 తత్ర సంప్రేషితామ ఏనాం విజనే నిరవగ్రహామ
సాన్త్వయేదా యదాకామం సాన్త్వ్యమానా రమేథ యథి
7 కీచకస తు గృహం గత్వా భగిన్యా వచనాత తథా
సురామ ఆహారయామ ఆస రాజార్హాం సుపరిస్రుతామ
8 ఆజౌరభ్రం చ సుభృశం బహూంశ చొచ్చావచాన మృగాన
కారయామ ఆస కుశలైర అన్నపానం సుశొభనమ
9 తస్మిన కృతే తథా థేవీ కీచకేనొపమన్త్రితా
సుథేష్ణా పరేషయామ ఆస సైరన్ధ్రీం కీచకాలయమ
10 [సుథేస్ణా]
ఉత్తిష్ఠ గచ్ఛ సైరన్ధిర కీచకస్య నివేశనమ
పానమ ఆనయ కల్యాణి పిపాసా మాం పరబాధతే
11 [థరౌ]
న గచ్ఛేయమ అహం తస్య రాజపుత్రి నివేశనమ
తవమ ఏవ రాజ్ఞి జానాసి యదా స నిరపత్రపః
12 న చాహమ అనవథ్యాఙ్గి తవ వేశ్మని భామిని
కామవృత్తా భవిష్యామి పతీనాం వయభిచారిణీ
13 తవం చైవ థేవి జానాసి యదా స సమయః కృతః
పరవిశన్త్యా మయా పూర్వం తవ వేశ్మని భామిని
14 కీచకశ చ సుకేశాన్తే మూఢొ మథనథర్పితః
సొ ఽవమంస్యతి మాం థృష్ట్వా న యాస్యే తత్ర శొభనే
15 సన్తి బహ్వ్యస తవ పరేష్యా రాజపుత్రి వశానుగాః
అన్యాం పరేషయ భథ్రం తే స హి మామ అవమంస్యతే
16 [సుథేస్ణా]
నైవ తవాం జాతు హింస్యాత స ఇతః సంప్రేషితాం మయా
17 [వై]
ఇత్య అస్యాః పరథథౌ కాంస్యం స పిధానం హిరణ్మయమ
సా శఙ్కమానా రుథతీ థైవం శరణమ ఈయుషీ
పరాతిష్ఠత సురా హారీ కీచకస్య నివేశనమ
18 [థరౌ]
యదాహమ అన్యం పాణ్డుభ్యొ నాభిజానామి కం చన
తేన సత్యేన మాం పరాప్తాం కీచకొ మా వశే కృదాః
19 [వై]
ఉపాతిష్ఠత సా సూర్యం ముహూర్తమ అబలా తతః
స తస్యాస తనుమధ్యాయాః సర్వం సూర్యొ ఽవబుథ్ధవాన
20 అన్తర్హితం తతస తస్యా రక్షొ రక్షార్దమ ఆథిశత
తచ చైనాం నాజహాత తత్ర సర్వావస్దాస్వ అనిన్థితామ
21 తాం మృగీమ ఇవ విత్రస్తాం థృష్ట్వా కృష్ణాం సమీపగామ
ఉథతిష్ఠన ముథా సూతొ నావం లబ్ధ్వేవ పారగః