విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 15

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 15)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [కీచక]
సవాగతం తే సుకేశాన్తే సువ్యుష్టా రజనీ మమ
సవామినీ తవమ అనుప్రాప్తా పరకురుష్వ మమ పరియమ
2 సువర్ణమాలాః కమ్బూశ చ కుణ్డలే పరిహాటకే
ఆహరన్తు చ వస్త్రాణి కౌశికాన్య అజినాని చ
3 అస్తి మే శయనం శుభ్రం తవథర్దమ ఉపకల్పితమ
ఏహి తత్ర మయా సార్ధం పిబస్వ మధుమాధవీమ
4 [థరౌ]
అప్రైషీథ రాజపుత్రీ మాం సురా హారీం తవాన్తికమ
పానమ ఆనయ మే కషిప్రం పిపాసా మేతి చాబ్రవీత
5 [కీచక]
అన్యా భథ్రే నయిష్యన్తి రాజపుత్ర్యాః పరిస్రుతమ
6 [వై]
ఇత్య ఏనాం థక్షిణే పాణౌ సూతపుత్రః పరామృశత
సా గృహీతా విధున్వానా భూమావ ఆక్షిప్య కీచకమ
సభాం శరణమ ఆధావథ యత్ర రాజా యుధిష్ఠిరః
7 తాం కీచకః పరధావన్తీం కేశపక్షే పరామృశత
అదైనాం పశ్యతొ రాజ్ఞః పాతయిత్వా పథావధీత
8 తతొ యొ ఽసౌ తథార్కేణ రాక్షసః సంనియొజితః
స కీచకమ అపొవాహ వాతవేగేన భారత
9 స పపాత తతొ భూమౌ రక్షొబలసమాహతః
విఘూర్ణమానొ నిశ్చేష్టశ ఛిన్నమూల ఇవ థరుమః
10 తాం చాసీనౌ థథృశతుర భీమసేన యుధిష్ఠిరౌ
అమృష్యమాణౌ కృష్ణాయాః కీచకేన పథా వధమ
11 తస్య భీమొ వధప్రేప్సుః కీచకస్య థురాత్మనః
థన్తైర థన్తాంస తథా రొషాన నిస్పిపేష మహామనః
12 అదాఙ్గుష్ఠేనావమృథ్నాథ అఙ్గుష్ఠం తస్య ధర్మరాజ
పరబొధనభయాథ రాజన భీమస్య పరత్యషేధయత
13 సా సహా థవారమ ఆసాథ్య రుథతీ మత్స్యమ అబ్రవీత
అవేక్షమాణా సుశ్రొణీ పతీంస తాన థీనచేతసః
14 ఆకారమ అభిరక్షన్తీ పరతిజ్ఞాం ధర్మసంహితామ
థహ్యమానేవ రౌథ్రేణ చక్షుర ఆ థరుపథాత్మజా
15 [థరౌ]
యేషాం వైరీ న సవపితి పథా భూమిమ ఉపస్పృశన
తేషాం మాం మానినీం భార్యాం సూతపుత్రః పథావధీత
16 యే థథ్యుర న చ యాచేయుర బరహ్మణ్యాః సత్యవాథినః
తేషాం మాం మానినీం భార్యాం సూతపుత్రః పథావధీత
17 యేషాం థున్థుభినిర్ఘొషొ జయాఘొషః శరూయతే ఽనిశమ
తేషాం మాం మానినీం భార్యాం సూతపుత్రః పథావధీత
18 యే తే తేజస్వినొ థాన్తా బలవన్తొ ఽభిమానినః
తేషాం మాం మానినీం భార్యాం సూతపుత్రః పథావధీత
19 సర్వలొకమ ఇమం హన్యుర ధర్మపాశసితాస తు యే
తేషాం మాం మానినీం భార్యాం సూతపుత్రః పథావధీత
20 శరణం యే పరపన్నానాం భవన్తి శరణార్దినామ
చరన్తి లొకే పరచ్ఛన్నాః కవ ను తే ఽథయ మహారదాః
21 కదం తే సూతపుత్రేణ వధ్యమానాం పరియాం సతీమ
మర్షయన్తి యదా కలీబా బలవన్తొ ఽమితౌజసః
22 కవ ను తేషామ అమర్షశ చ వీర్యం తేజశ చ వర్తతే
న పరీప్సన్తి యే భార్యాం వధ్యమానాం థురాత్మనా
23 మయాత్ర శక్యం కిం కర్తుం విరాటే ధర్మథూషణమ
యః పశ్యన మాం మర్షయతి వధ్యమానమ అనాగసమ
24 న రాజన రాజవత కిం చిత సమాచరసి కీచకే
థస్యూనామ ఇవ ధర్మస తే న హి సంసథి శొభతే
25 న కీచకః సవధర్మస్దొ న చ మత్స్యః కదం చన
సభా సథొ ఽపయ అధర్మజ్ఞా య ఇమం పర్యుపాసతే
26 నొపాలభే తవాం నృపతౌ విరాట జనసంసథి
నాహమ ఏతేన యుక్తా వై హన్తుం మత్స్యతవాన్తికే
సభా సథస తు పశ్యన్తు కీచకస్య వయతిక్రమమ
27 [విరాట]
పరొక్షం నాభిజానామి విగ్రహం యువయొర అహమ
అర్దతత్త్వమ అవిజ్ఞాయ కిం ను సయాత కుశలం మమ
28 [వై]
తతస తు సభ్యా విజ్ఞాయ కృష్ణాం భూయొ ఽభయపూజయన
సాధు సాధ్వ ఇతి చాప్య ఆహుః కీచకం చ వయగర్హయన
29 [సభ్యా]
యస్యేయం చారుసర్వాఙ్గీ భార్యా సయాథ ఆయతేక్షణా
పరొ లాభశ చ తస్య సయాన న స శొచేత కథా చన
30 [వై]
ఏవం సంపూజయంస తత్ర కృష్ణాం పరేక్ష్య సభా సథః
యుధిష్ఠిరస్య కొపాత తు లలాటే సవేథ ఆసజత
31 అదాబ్రవీథ రాజపుత్రీం కౌరవ్యొ మహిషీం పరియామ
గచ్ఛ సైరన్ధ్రి మాత్రస్దాః సుథేష్ణాయా నివేశనమ
32 భర్తారమ అనురుధ్యన్త్యః కలిశ్యన్తే వీర పత్నయః
శుశ్రూషయా కలిశ్యమానాః పతిలొకం జయన్త్య ఉత
33 మన్యే న కాలం కరొధస్య పశ్యన్తి పతయస తవ
తేన తవాం నాభిధావన్తి గన్ధర్వాః సూర్యవర్చసః
34 అకాలజ్ఞాసి సైరన్ధ్రి శైలూషీవ విధావసి
విఘ్నం కరొషి మత్స్యానాం థీవ్యతాం రాజసంసథి
గచ్ఛ సైరన్ధ్రి గన్ధర్వాః కరిష్యన్తి తవ పరియమ
35 [థరౌ]
అతీవ తేషాం ఘృణినామ అర్దే ఽహం ధర్మచారిణీ
తస్య తస్యేహ తే వధ్యా యేషాం జయేష్ఠొ ఽకషథేవితా
36 [వై]
ఇత్య ఉక్త్వా పరాథ్రవత కృష్ణా సుథేష్ణాయా నివేశనమ
కేశాన ముక్త్వా తు సుశ్రొణీ సంరమ్భాల లొహితేక్షణా
37 శుశుభే వథనం తస్యా రుథన్త్యా విరతం తథా
మేఘలొఖా వినిర్ముక్తం థివీవ శశిమణ్డలమ
38 [సుథేస్ణా]
కస తవావధీథ వరారొహే కస్మాథ రొథిషి శొభనే
కస్మాథ య న సుఖం భథ్రే కేన తే విప్రియం కృతమ
39 [థరౌ]
కీచకొ మావధీత తత్ర సురా హారీం గతాం తవ
సభాయాం పశ్యతొ రాజ్ఞొ యదైవ విజనే తదా
40 [సుథేస్ణా]
ఘాతయామి సుకేశాన్తే కీచకం యథి మన్యసే
యొ సౌ తవాం కామసంమత్తొ థుర్లభామ అభిమన్యతే
41 [థరౌ]
అన్యే వై తం వధిష్యన్తి యేషామ ఆగః కరొతి సః
మన్యే చాథ్యైవ సువ్యక్తం పరలొకం గమిష్యతి