విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 16

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 16)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
సా హతా సూతపుత్రేణ రాజపుత్రీ సమజ్వలత
వధం కృష్ణా పరీప్సన్తీ సేనా వాహస్య భామినీ
జగామావాసమ ఏవాద తథా సా థరుపథాత్మ జా
2 కృత్వా శౌచం యదాన్యాయం కృష్ణా వై తనుమధ్యమా
గత్రాణి వాససీ చైవ పరక్షాల్య సలిలేన సా
3 చిన్తయామ ఆస రుథతీ తస్య థుఃఖస్య నిర్ణయమ
కిం కరొమి కవ గచ్ఛామి కదం కార్యం భవేన మమ
4 ఇత్య ఏవం చిన్తయిత్వా సా భీమం వై మనసాగమత
నాన్యః కర్తా ఋతే భీమాన మమాథ్య మనసః పరియమ
5 తత ఉత్దాయ రాత్రౌ సా విహాయ శయనం సవకమ
పరాథ్రవన నాదమ ఇచ్ఛన్తీ కృష్ణా నాదవతీ సతీ
థుఃఖేన మహతా యుక్తా మానసేన మనస్వినీ
6 సా వై మహానసే పరాప్య భీమసేనం శుచిస్మితా
సర్వశ్వేతేవ మాహేయీ వనే జాతా తరిహాయనీ
ఉపాతిష్ఠత పాఞ్చాలీ వాశితేవ మహాగజమ
7 సా లతేవ మహాశాలం ఫుల్లం గొమతి తీరజమ
బాహుభ్యాం పరిరభ్యైనం పరాబొధయథ అనిన్థితా
సింహం సుప్తం వనే థుర్గే మృగరాజవధూర ఇవ
8 వీణేవ మధురాభాషా గాన్ధారం సాధు మూర్చ్ఛితా
అభ్యభాషత పాఞ్చాలీ భీమసేనమ అనిన్థితా
9 ఉత్తిష్ఠొత్తిష్ఠ కిం శేషే భీమసేన యదా మృతః
నామృతస్య హి పాపీయాన భార్యామ ఆలభ్య జీవతి
10 తస్మిఞ జీవతి పాపిష్ఠే సేనా వాహే మమ థవిషి
తత కర్మకృతవత్య అథ్య కదం నిథ్రాం నిషేవసే
11 స సంప్రహాయ శయనం రాజపుత్ర్యా పరబొధితః
ఉపాతిష్ఠత మేఘాభః పర్యఙ్కే సొపసంగ్రహే
12 అదాబ్రవీథ రాజపుత్రీం కౌరవ్యొ మహిషీం పరియామ
కేనాస్య అర్దేన సంప్రాప్తా తవరితేవ మమాన్తికమ
13 న తే పరకృతిమాన వర్ణః కృశా పాణ్డుశ చ లక్ష్యసే
ఆచక్ష్వ పరిశేషేణ సర్వం విథ్యామ అహం యదా
14 సుఖం వా యథి వా థుఃఖం థవేష్యం వా యథి వా పరియమ
యదావత సర్వమ ఆచక్ష్వ శరుత్వా జఞాస్యామి యత పరమ
15 అహమ ఏవ హి తే కృష్ణే విశ్వాస్యః సర్వకర్మసు
అహమ ఆపత్సు చాపి తవాం మొక్షయామి పునః పునః
16 శీఘ్రమ ఉక్త్వా యదాకామం యత తే కార్యం వివక్షితమ
గచ్ఛ వై శయనాయైవ పురా నాన్యొ ఽవబుధ్యతే