విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 17

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 17)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [థరౌ]
అశొచ్యం ను కుతస తస్యా యస్యా భర్తా యుధిష్ఠిరః
జానం సర్వాణి థుఃఖాని కిం మాం తవం పరిపృచ్ఛసి
2 యన మాం థాసీ పరవాథేన పరాతికామీ తథానయత
సభాయాం పార్షథొ మధ్యే తన మాం థహతి భారత
3 పార్దివస్య సుతా నామ కా ను జీవేత మాథృశీ
అనుభూయ భృశం థుఃఖమ అన్యత్ర థరౌపథీం పరభొ
4 వనవాస గతాయాశ చ సైన్ధవేన థురాత్మనా
పరామర్శం థవితీయం చ సొఢుమ ఉత్సహతే ను కా
5 మత్స్యరాజ్ఞః సమక్షం చ తస్య ధూర్తస్య పశ్యతః
కీచకేన పథా సపృష్టా కా ను జీవేత మాథృశీ
6 ఏవం బహువిధైః కలేశైః కలిశ్యమానాం చ భారత
న మాం జానాసి కౌన్తేయ కిం ఫలం జీవితేన మే
7 యొ ఽయం రాజ్ఞొ విరాటస్య కీచకొ నామ భారత
సేనా నీః పురుషవ్యాఘ్ర సయాలః పరమథుర్మతిః
8 స మాం సైరన్ధి వేషేణ వసన్తీం రాజవేశ్మని
నిత్యమ ఏవాహ థుష్టాత్మా భార్యా మమ భవేతి వై
9 తేనొపమన్త్ర్యమాణాయా వధార్హేణ సపత్నహన
కాలేనేవ ఫలం పక్వం హృథయం మే విథీర్యతే
10 భరాతరం చ విగర్హస్వ జయేష్ఠం థుర్థ్యూత థేవినమ
యస్యాస్మి కర్మణా పరాప్తా థుఖమ ఏతథ అనన్తకమ
11 కొ హి రాజ్యం పరిత్యజ్య సర్వస్వం చాత్మనా సహ
పరవ్రజ్యాయైవ థీవ్యేత వినా థుర్థ్యూత థేవినమ
12 యథి నిష్కసహస్రేణ యచ చాన్యత సారవథ ధనమ
సాయమ్ప్రాతర అథేవిష్యథ అపి సంవత్సరాన బహూన
13 రుక్మం హిరణ్యం వాసాంసి యానం యుగ్యమ అజావికమ
అశ్వాశ్వతర సంఘాంశ చ న జాతు కషయమ ఆవహేత
14 సొ ఽయం థయూతప్రవాథేన శరియా పరత్యవరొపితః
తూష్ణీమ ఆస్తే యదా మూఢః సవాని కర్మాణి చిన్తయన
15 థశనాగసహస్రాణి పథ్మినాం హేమమాలినామ
యం యాన్తమ అనుయాన్తీహ సొ ఽయం థయూతేన జీవతి
16 తదా శతసహస్రాణి నృణామ అమితతేజసామ
ఉపాసతే మహారాజమ ఇన్థ్రప్రస్దే యుధిష్ఠిరమ
17 శతం థాసీ సహస్రాణి యస్య నిత్యం మహానసే
పాత్రీ హస్తం థివారాత్రమ అతిదీన భొజయన్త్య ఉత
18 ఏష నిష్కసహస్రాణి పరథాయ థథతాం వరః
థయూతజేన హయ అనర్దేన మహతా సముపావృతః
19 ఏనం హి సవరసంపన్నా బహవః సూతమాగధాః
సాయంప్రాతర ఉపాతిష్ఠన సుమృష్టమణికుణ్డలాః
20 సహస్రమ ఋషయొ యస్య నిత్యమ ఆసన సభా సథః
తపః శరుతొపసంపన్నాః సర్వకామైర ఉపస్దితాః
21 అన్ధాన వృథ్ధాంస తదానాదాన సర్వాన రాష్ట్రేషు థుర్గతాన
బిభర్త్య అవిమనా నిత్యమ ఆనృశంస్యాథ యుధిష్ఠిరః
22 స ఏష నిరయం పరాప్తొ మత్స్యస్య పరిచారకః
సభాయాం థేవితా రాజ్ఞః కఙ్కొ బరూతే యుధిష్ఠిరః
23 ఇన్థ్రప్రస్దే నివసతః సమయే యస్య పార్దివాః
ఆసన బలిభృతః సర్వే సొ ఽథయాన్యైర భృతిమ ఇచ్ఛతి
24 పార్దివాః పృదివీపాలా యస్యాసన వశవర్తినః
స వశే వివశొ రాజా పరేషామ అథ్య వర్తతే
25 పరతాప్య పృదివీం సర్వాం రశ్మివాన ఇవ తేజసా
సొ ఽయం రాజ్ఞొ విరాటస్య సభా సతారొ యుధిష్ఠిరః
26 యమ ఉపాసన్త రాజానః సభాయామ ఋషిభిః సహ
తమ ఉపాసీనమ అథ్యాన్యం పశ్య పాణ్డవ పాణ్డవమ
27 అతథర్హం మహాప్రాజ్ఞం జీవితార్దే ఽభిసంశ్రితమ
థృష్ట్వా కస్య న థుఃఖం సయాథ ధర్మాత్మానం యుధిష్ఠిరమ
28 ఉపాస్తే సమ సభాయాం యం కృత్ష్ణా వీర వసుంధరా
తమ ఉపాసీనమ అథ్యాన్యం పశ్య భారత భారతమ
29 ఏవం బహువిధైర థుఃఖైః పీడ్యమానామ అనాదవత
శొకసారగమధ్యస్దాం కిం మాం భీమ న పశ్యసి