విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 18

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 18)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [థరౌ]
ఇథం తు మే మహథ థుఃఖం యత పరవక్ష్యామి భారత
న మే ఽభయసూయా కర్తవ్యా థుఃఖాథ ఏతథ బరవీమ్య అహమ
2 శార్థూలైర మహిషైః సింహైర ఆగారే యుధ్యసే యథా
కైకేయ్యాః పరేక్షమాణాయాస తథా మే కశ్మలొ భవేత
3 పరేక్షా సముత్దితా చాపి కైకేయీ తాః సత్రియొ వథేత
పరేక్ష్య మామ అనవథ్యాఙ్గీ కశ్మలొపహతామ ఇవ
4 సనేహాత సంవాసజాన మన్యే సూథమ ఏషా శుచిస్మితా
యొధ్యమానం మహావీర్యైర ఇమం సమనుశొచతి
5 కల్యాణ రూపా సైరన్ధ్రీ బల్లవశ చాతి సున్థరః
సత్రీణాం చ చిత్తం థుర్జ్ఞేయం యుక్తరూపౌ చ మే మతౌ
6 సైరన్ధ్రీ పరియ సంవాసాన నిత్యం కరుణవేథినీ
అస్మిన రాజకులే చేమౌ తుల్యకాలనివాసినౌ
7 ఇతి బరువాణా వాక్యాని సా మాం నిత్యమ అవేథయత
కరుధ్యన్తీం మాం చ సంప్రేక్ష్య సమశఙ్కత మాం తవయి
8 తస్యాం తదా బరువత్యాం తు థుఃఖం మాం మహథ ఆవిశత
శొకే యౌధిష్ఠిరే మగ్నా నాహం జీవితుమ ఉత్సహే
9 యః స థేవాన మనుష్యాంశ చ సర్పాం చైకరదొ ఽజయత
సొ ఽయం రాజ్ఞొ విరాటస్య కన్యానాం నర్తకొ యువా
10 యొ ఽతర్పయథ అమేయాత్మా ఖాణ్డవే జాతవేథసమ
సొ ఽనతఃపుర గతః పార్దః కూపే ఽగనిర ఇవ సంవృతః
11 యస్మాథ భయమ అమిత్రాణాం సథైవ పురుషర్షభాత
స లొకపరిభూతేన వేషేణాస్తే ధనంజయః
12 యస్య జయాతలనిర్ఘొషాత సమకమ్పన్త శత్రవః
సత్రియొ గీతస్వనం తస్య ముథితాః పర్యుపాసతే
13 కిరీటం సూర్యసంకాశం యస్య మూర్ధని శొభతే
వేణీ వికృతకేశాన్తః సొ ఽయమ అథ్య ధనంజయః
14 యస్మిన్న అస్త్రాణి థివ్యాని సమస్తాని మహాత్మని
ఆధారః సర్వవిథ్యానాం స ధారయతి కుణ్డలే
15 యం సమ రాజసహస్రాణి తేజసాప్రతిమాని వై
సమరే నాతివర్తన్తే వేలామ ఇవ మహార్ణవః
16 సొ ఽయం రాజ్ఞొ విరాటస్య కన్యానాం నర్తకొ యువా
ఆస్తే వేషప్రతిచ్ఛన్నః కన్యానాం పరిచారకః
17 యస్య సమ రదఘొషేణ సమకమ్పత మేథినీ
స పర్వత వనా భీమ సహస్దావరజఙ్గమా
18 యస్మిఞ జాతే మహాభాగే కున్త్యాః శొకొ వయనశ్యత
స శొచయతి మామ అథ్య భీమసేన తవానుజః
19 భూషితం తమ అలంకారైః కుణ్డలైః పరిహాటకైః
కమ్బుపాణినమ ఆయాన్తం థృష్ట్వా సీథతి మే మనః
20 తం వేణీ కృతకేశాన్తం భీమధన్వానమ అర్జునమ
కన్యా పరివృతం థృష్ట్వా భీమ సీథతి మే మనః
21 యథా హయ ఏనం పరివృతం కన్యాభిర థేవరూపిణమ
పరభిన్నమ ఇవ మాతఙ్గం పరికీర్ణం కరేణుభిః
22 మత్స్యమ అర్దపతిం పార్దం విరాటం సముపస్దితమ
పశ్యామి తూర్యమధ్య సదం థిశ నశ్యన్తి మే తథా
23 నూనమ ఆర్యా న జానాతి కృచ్ఛ్రం పరాప్తం ధనంజయమ
అజాతశత్రుం కౌరవ్యం మగ్నం థూథ్యూత థేవినమ
24 తదా థృష్ట్వా యవీయాంసం సహథేవం యుధాం పతిమ
గొషు గొవేషమ ఆయాన్తం పాణ్డుభూతాస్మి భారత
25 సహథేవస్య వృత్తాని చిన్తయన్తీ పునః పునః
న విన్థామి మహాబాహొ సహథేవస్య థుష్కృతమ
యస్మిన్న ఏవంవిధం థుఃఖం పరాప్నుయాత సత్యవిక్రమః
26 థూయామి భరతశ్రేష్ఠ థృష్ట్వా తే భరాతరం పరియమ
గొషు గొవృషసంకాశం మత్స్యేనాభినివేశితమ
27 సంరబ్ధం రక్తనేపద్యం గొపాలానాం పురొగమమ
విరాటమ అభినన్థన్తమ అద మే భవతి జవరః
28 సహథేవం హి మే వీరం నిత్యమ ఆర్యా పరశంసతి
మహాభిజన సంపన్నొ వృత్తవాఞ శీలవాన ఇతి
29 హరీనిషేధొ మధురవాగ ధార్మికశ చ పరియశ చ మే
స తే ఽరణ్యేషు బొథ్ధవ్యొ యాజ్ఞసేని కషపాస్వ అపి
30 తం థృష్ట్వా వయాపృతం గొషు వత్స చర్మ కషపాశయమ
సహథేవం యుధాం శరేష్ఠం కిం ను జీవామి పాణ్డవ
31 యస తరిభిర నిత్యసంపన్నొ రూపేణాస్త్రేణ మేధయా
సొ ఽశవబన్ధొ విరాటస్య పశ్య కాలస్య పర్యయమ
32 అభ్యకీర్యన్త వృన్థాని థామ గరన్దిమ ఉథీక్షతామ
వినయన్తం జనేనాశ్వాన మహారాజస్య పశ్యతః
33 అపశ్యమ ఏనం శరీమన్తం మత్స్యం భరాజిష్ణుమ ఉత్తమమ
విరాటమ ఉపతిష్ఠన్తం థర్శయన్తం చ వాజినః
34 కిం ను మాం మన్యసే పార్ద సుఖితేతి పరంతప
ఏవం థుఃఖశతావిష్టా యుధిష్ఠిర నిమిత్తతః
35 అతః పరతివిశిష్టాని థుఃఖాన్య అన్యాని భారత
వర్తన్తే మయి కౌన్తేయ వక్ష్యామి శృణు తాన్య అపి
36 యుష్మాసు ధరియమాణేషు థుఃఖాని వివిధాన్య ఉత
శొషయన్తి శరీరం మే కిం ను కుఃఖమ అతః పరమ