విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 19

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 19)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [థరౌ]
అహం సైరన్ధి వేషేణ చరన్తీ రాజవేశ్మని
శౌచథాస్మి సుథేష్ణాయా అక్షధూర్తస్య కారణాత
2 విక్రియాం పశ్య మే తీవ్రాం రాజపుత్ర్యాః పరంతప
ఆసే కాలమ ఉపాసీనా సర్వం థుఃఖం కిలార్తవత
3 అనిత్యా కిల మర్త్యానామ అర్దసిథ్ధిర జయాజయౌ
ఇతి కృత్వా పరతీక్షామి భర్తౄణామ ఉథయం పునః
4 య ఏవ హేతుర భవతి పురుషస్య జయావహః
పరాజయే చ హేతుః స ఇతి చ పరతిపాలయే
5 థత్త్వా యాచన్తి పురుషా హత్వా వధ్యన్తి చాపరే
పాతయిత్వా చ పాత్యన్తే పరైర ఇతి చ మే శరుతమ
6 న థైవస్యాతి భారొ ఽసతి న థైవస్యాతి వర్తనమ
ఇతి చాప్య ఆగమం భూయొ థైవస్య పరతిపాలయే
7 సదితం పూర్వం జలం యత్ర పునస తత్రైవ తిష్ఠతి
ఇతి పర్యాయమ ఇచ్ఛన్తీ పరతీక్షామ్య ఉథయం పునః
8 థైవేన కిల యస్యార్దః సునీతొ ఽపి విపథ్యతే
థైవస్య చాగమే యత్నస తేన కార్యొ విజానతా
9 యత తు మే వచనస్యాస్య కదితస్య పరయొజనమ
పృచ్ఛ మాం థుఃఖితాం తత తవమ అపృష్టా వా బరవీమి తే
10 మహిషీ పాణ్డుపుత్రాణాం థుహితా థరుపథస్య చ
ఇమామ అవస్దాం సంప్రాప్తా కా మథ అన్యా జిజీవిషేత
11 కురూన పరిభవన సర్వాన పాఞ్చాలాన అపి భారత
పాణ్డవేయాంశ చ సంప్రాప్తొ మమ కలేశొ హయ అరింథమ
12 భరాతృభిః శవశురైః పుత్రైర బహుభిః పరవీర హన
ఏవం సముథితా నారీ కా నవ అన్యా థుఃఖితా భవేత
13 నూనం హి బాలయా ధాతుర మయా వై విప్రియం కృతమ
యస్య పరసాథాథ థుర్నీతం పరాప్తాస్మి భరతర్షభ
14 వర్ణావకాశమ అపి మే పశ్య పాణ్డవ యాథృశమ
యాథృశొ మే న తత్రాసీథ థుఃఖే పరమకే తథా
15 తవమ ఏవ భీమ జానీషే యన మే పార్ద సుఖం పురా
సాహం థాసత్వమ ఆపన్నా న శాన్తిమ అవశా లభే
16 నాథైవికమ ఇథం మన్యే యత్ర పార్దొ ధనంజయః
భీమ ధన్వా మహాబాహుర ఆస్తే శాన్త ఇవానలః
17 అశక్యా వేథితుం పార్ద పరాణినాం వై గతిర నరైః
వినిపాతమ ఇమం మన్యే యుష్మాకమ అవిచిన్తితమ
18 యస్యా మమ ముఖప్రేక్షా యూయమ ఇన్థ్రసమాః సథా
సా పరేక్షే ముఖమ అన్యాసామ అవరాణాం వరా సతీ
19 పశ్య పాణ్డవ మే ఽవస్దాం యదా నార్హామి వై తదా
యుష్మాసు ధరియమాణేషు పశ్య కాలస్య పర్యయమ
20 యస్యాః సాగరపర్యన్తా పృదివీ వశవర్తినీ
ఆసీత సాథ్య సుథేష్ణాయా భీతాహం వశవర్తినీ
21 యస్యాః పురఃసరా ఆసన పృష్ఠతశ చానుగామినః
సాహమ అథ్య సుథేష్ణాయాః పురః పశ్చాచ చ గామినీ
ఇథం తు థుఃఖం కౌన్తేయ మమాసహ్యం నిబొధ తత
22 యా న జాతు సవయం పింషే గాత్రొథ్వర్తనమ ఆత్మనః
అన్యత్ర కున్త్యా భథ్రం తే సాథ్య పింషామి చన్థనమ
పశ్య కౌన్తేయ పాణీ మే నైవం యౌ భవతః పురా
23 [వై]
ఇత్య అస్య థర్శయామ ఆస కిణబథ్ధౌ కరావ ఉభౌ
24 [థరౌ]
బిభేమి కున్త్యా యా నాహం యుష్మాకం వా కథా చన
సాథ్యాగ్రతొ విరాటస్య భీతా తిష్ఠామి కింకరీ
25 కిం ను వక్ష్యతి సమ్రాణ మాం వర్ణకః సుకృతొ న వా
నాన్యపిష్టం హి మత్స్యస్య చన్థనం కిల రొచతే
26 [వై]
సా కీర్తయన్తీ థుఃఖాని భీమసేనస్య భామినీ
రురొథ శనకైః కృష్ణా భీమసేనమ ఉథీక్షతీ
27 సా బాష్పకలయా వాచా నిఃశ్వసన్తీ పునః పునః
హృథయం భీమసేనస్య ఘట్టయన్తీథమ అబ్రవీత
28 నాల్పం కృతం మయా భీమ థేవానాం కిల్బిషం పురా
అభాగ్యా యత తు జీవామి మర్తవ్యే సతి పాణ్డవ
29 తతస తస్యాః కరౌ శూనౌ కిణబథ్ధౌ వృకొథరః
ముఖమ ఆనీయ వేపన్త్యా రురొథ పరవీర హా
30 తౌ గృహీత్వా చ కౌన్తేయొ బాష్పమ ఉత్సృజ్య వీర్యవాన
తతః పరమథుఃఖార్త ఇథం వచనమ అబ్రవీత