విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 20

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 20)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [భీమస]
ధిగ అస్తు మే బాహుబలం గాణ్డీవం ఫల్గునస్య చ
యత తే రక్తౌ పురా భూత్వా పాణీ కృతకిణావ ఉభౌ
2 సభాయాం సమ విరాటస్య కరొమి కథనం మహత
తత్ర మాం ధర్మరాజస తు కటాక్షేణ నయవారయత
తథ అహం తస్య విజ్ఞాయ సదిత ఏవాస్మి భామిని
3 యచ చ రాష్ట్రాత పరచ్యవనం కురూణామ అవధశ చ యః
సుయొధనస్య కర్ణస్య శకునేః సౌబలస్య చ
4 థుఃశాసనస్య పాపస్య యన మయా న హృతం శిరః
తన మే థహతి కల్యాణి హృథి శల్యమ ఇవార్పితమ
మా ధర్మం జహి సుశ్రొణి కరొధం జహి మహామతే
5 ఇమం చ సముపాలమ్భం తవత్తొ రాజా యుధిష్ఠిరః
శృణుయాథ యథి కల్యాణి కృత్స్నం జహ్యాత స జీవితమ
6 ధనంజయొ వా సుశ్రొణి యమౌ వా తనుమధ్యమే
లొకాన్తర గతేష్వ ఏషు నాహం శక్ష్యామి జీవితుమ
7 సుకన్యా నామ శార్యాతీ భార్గవం చయచనం వనే
వల్మీక భూతం శామ్యన్తమ అన్వపథ్యత భామినీ
8 నాడ్థాయనీ చేన్థ్రసేనా రూపేణ యథి తే శరుతా
పతిమ అన్వచరథ వృథ్ధం పురా వర్షసహస్రిణమ
9 థుహితా జనకస్యాపి వైథేహీ యథి తే శరుతా
పతిమ అన్వచరత సీతా మహారణ్యనివాసినమ
10 రక్షసా నిగ్రహం పరాప్య రామస్య మహిషీ పరియా
కలిశ్యమానాపి సుశ్రొణీ రామమ ఏవాన్వపథ్యత
11 లొపాముథ్రా తదా భీరు వయొ రూపసమన్వితా
అగస్త్యమ అన్వయాథ ధిత్వా కామాన సర్వాన అమానుషాన
12 యదైతాః కీర్తితా నార్యొ రూపవత్యః పతివ్రతాః
తదా తవమ అపి కల్యాణి సర్వైః సముథితా గుణైః
13 మా థీర్ఘం కషమ కాలం తవం మాసమ అధ్యర్ధసంమితమ
పూర్ణే తరయొథశే వర్షే రాజ్ఞొ రాజ్ఞీ భవిష్యసి
14 [థరౌ]
ఆర్తయైతన మయా భీమకృతం బాష్పవిమొక్షణమ
అపారయన్త్యా థుఃఖాని న రాజానమ ఉపాలభే
15 విముక్తేన వయతీతేన భీమసేన మహాబల
పరత్యుపస్దిత కాలస్య కార్యస్యానన్తరొ భవ
16 మమేహ భీమకైకేయీ రూపాభిభవ శఙ్కయా
నిత్యమ ఉథ్జివతే రాజా కదం నేయాథ ఇమామ ఇతీ
17 తస్యా విథిత్వా తం భావం సవయం చానృత థర్శనః
కీచకొ ఽయం సుథుష్టాత్మా సథా పరార్దయతే హి మామ
18 తమ అహం కుపితా భీమ పునః కొపం నియమ్య చ
అబ్రువం కామసంమూఢమ ఆత్మానం రక్ష కీచక
19 గన్ధర్వాణామ అహం భార్యా పఞ్చానాం మహిషీ పరియా
తే తవాం నిహన్యుర థుర్ధర్షాః శూరాః సాహస కారిణః
20 ఏవమ ఉక్తః స థుష్టాత్మా కీచకః పరత్యువాచ హ
నాహం బిభేమి సైరన్ధిర గన్ధర్వాణాం శుచిస్మితే
21 శతం సహస్రమ అపి వా గన్ధర్వాణామ అహం రణే
సమాగతం హనిష్యామి తవం భీరు కురు మే కషణమ
22 ఇత్య ఉక్తే చాబ్రువం సూతం కామాతురమ అహం పునః
న తవం పరతిబలస తేషాం గన్ధర్వాణాం యశస్వినామ
23 ధర్మే సదితాస్మి సతతం కులశీలసమన్వితా
నేచ్ఛామి కం చిథ వధ్యన్తం తేన జీవసి కీచక
24 ఏవమ ఉక్తః స థుష్టాత్మా పరహస్య సవనవత తథా
న తిష్ఠతి సమ సన మార్గే న చ ధర్మం బుభూషతి
25 పాపాత్మా పాపభావశ చ కామరాగవశానుగః
అవినీతశ చ థుష్టాత్మా పరత్యాఖ్యాతః పునః పునః
థర్శనే థర్శనే హన్యాత తదా జహ్యాం చ జీవితమ
26 తథ ధర్మే యతమానానాం మహాన ధర్మొ నశిష్యతి
సమయం రక్షమాణానాం భార్యా వొ న భవిష్యతి
27 భార్యాయాం రక్ష్యమాణాయాం పరజా భవతి రక్షితా
పరజాయాం రక్ష్యమాణాయామ ఆత్మా భవతి రక్షితః
28 వథతాం వర్ణధర్మాంశ చ బరాహ్మణానాం హి మే శరుతమ
కషత్రియస్య సథా ధర్మొ నాన్యః శత్రునిబర్హణాత
29 పశ్యతొ ధర్మరాజస్య కీచకొ మాం పథావధీత
తవ చైవ సమక్షం వై భీమసేన మహాబల
30 తవయా హయ అహం పరిత్రాతా తస్మాథ ఘొరాజ జటాసురాత
జయథ్రదం తదైవ తవ మజైషీర భరాతృభిః సహ
31 జహీమమ అపి పాపం తవం యొ ఽయం మామ అవమన్యతే
కీచకొ రాజవాల్లభ్యాచ ఛొకకృన మమ భారత
32 తమ ఏవం కామసంమ్మత్తం భిన్ధి కుమ్భమ ఇవాశ్మని
యొ నిమిత్తమ అనర్దానాం బహూనాం మమ భారత
33 తం చేజ జీవన్తమ ఆథిత్యః పరాతర అభ్యుథయిష్యతి
విషమ ఆలొడ్య పాస్యామి మాం కీచక వశం గమమ
శరేయొ హి మరణం మహ్యం భీమసేన తవాగ్రతః
34 [వై]
ఇత్య ఉక్త్వా పరారుథత కృష్ణా భీమస్యొరః సమాశ్రితా
భీమశ చ తాం పరిష్వజ్య మహత సాన్త్వం పరయుజ్య చ
కీచకం మనసాగచ్ఛత సృక్కిణీ పరిసంలిహన