విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 21

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 21)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [భీమస]
తదా భథ్రే కరిష్యామి యదా తవం భీరు భాషసే
అథ్య తం సూథయిష్యామి కీచకం సహ బాన్ధవమ
2 అస్యాః పరథొషే శర్వర్యాః కురుష్వానేన సంగమమ
థుఃఖం శొకం చ నిర్ధూయ యాజ్ఞసేని శుచిస్మితే
3 యైషా నర్తన శాలా వై మత్స్యరాజేన కారితా
థివాత్ర కన్యా నృత్యన్తి రాత్రౌ యాన్తి యదా గృహమ
4 తత్రాస్తి శయనం భీరు థృజ్ఢాఙ్గం సుప్రతిష్ఠితమ
తత్రాస్య థర్శయిష్యామి పూర్వప్రేతాన పితామహాన
5 యదా చ తవాం న పశ్యేయుః కుర్వాణాం తేన సంవిథమ
కుర్యాస తదా తవం కల్యాణి యదా సంనిహితొ భవేత
6 [వై]
తదా తౌ కదయిత్వా తు బాష్పమ ఉత్సృజ్య థుఃఖితౌ
రాత్రిశేషం తథ అత్యుగ్రం ధారయామ ఆసతుర హృథా
7 తస్యాం రాత్ర్యాం వయతీతాయాం పరాతర ఉత్దాయ కీచకః
గత్వా రాజకులాయైవ థరౌపథీమ ఇథమ అబ్రవీత
8 సభాయాం పశ్యతొ రాజ్ఞః పాతయిత్వా పథాహనమ
న చైవాలభదాస తరాణమ అభిపన్నా బలీయసా
9 పరవాథేన హి మత్స్యానాం రాజా నామ్నాయమ ఉచ్యతే
అహమ ఏవ హి మత్స్యానాం రాజా వై వాహినీపతిః
10 సా సుఖం పరతిపథ్యస్వ థాసభీరు భవామి తే
అహ్నాయ తవ సుశ్రొణిశతం నిష్కాన థథామ్య అహమ
11 థాసీ శతం చ తే థథ్యాం థాసానామ అపి చాపరమ
రదం చాశ్వతరీ యుక్తమ అస్తు నౌ భీరు సంగమః
12 [థరౌ]
ఏకం మే సమయం తవ అథ్య పరతిపథ్యస్వ కీచక
న తవాం సఖా వా భరాతా వా జానీయాత సంగతం మయా
13 అవబొధాథ ధి భీతాస్మి గన్ధర్వాణాం యశస్వినామ
ఏవం మే పరతిజానీహి తతొ ఽహం వశగా తవ
14 [కీచక]
ఏవమ ఏతత కరిష్యామి యదా సుశ్రొణి భాషసే
ఏకొ భథ్రే గమిష్యామి శూన్యమ ఆవసదం తవ
15 సమాగమార్దం రమ్భొరు తవయా మథనమొహితః
యదా తవాం నావభొత్స్యన్తి గన్ధర్వాః సూర్యవర్చసః
16 [థరౌ]
యథ ఇథం నర్తనాగారం మత్స్యరాజేన కారితమ
థివాత్ర కన్యా నృత్యన్తి రాత్రౌ యాన్తి యదా గృహమ
17 తమిస్రే తత్ర గచ్ఛేదా గన్ధర్వాస తన న జానతే
తత్ర థొషః పరిహృతొ భవిష్యతి న సంశయః
18 [వై]
తమ అర్దం పరతిజల్పన్త్యాః కృష్ణాయాః కీచకేన హ
థివసార్ధం సమభవన మాసేనైవ సమం నృప
19 కీచకొ ఽద గృహం గత్వా భృశం హర్షపరిప్లుతః
సైరన్ధ్రీ రూపిణం మూఢొ మృత్యుం తం నావబుథ్ధవాన
20 గన్ధాభరణ మాల్యేషు వయాసక్తః స విశేషతః
అలం చకార సొ ఽఽతమానం స తవరః కామమొహితః
21 తస్య తత కుర్వతః కర్మకాలొ థీర్ఘ ఇవాభవత
అనుచిన్తయతశ చాపి తామ ఏవాయత లొచనామ
22 ఆసీథ అభ్యధికా చాస్య శరీః శరియం పరముముక్షతః
నిర్వాణకాలే థీపస్య వర్తీమ ఇవ థిధక్షతః
23 కృతసంప్రత్యయస తత్ర కీచకః కామమొహితః
నాజానాథ థివసం యాన్తం చిన్తయానః సమాగమమ
24 తతస తు థరౌపథీ గత్వా తథా భీమం మహానసే
ఉపాతిష్ఠత కల్యాణీ కౌరవ్యం పతిమ అన్తికాత
25 తమ ఉవాచ సుకేశాన్తా కీచకస్య మయా కృతః
సంగమొ నర్తనాగారే యదావొచః పరంతప
26 శూన్యం స నర్తనాగారమ ఆగమిష్యతి కీచకః
ఏకొ నిశి మహాబాహొ కీచకం తం నిషూథయ
27 తం సూతపుత్రం కౌన్తేయ కీచకం మథథర్పితమ
గత్వా తవం నర్తనాగారం నిర్జీవం కురుపాణ్డవ
28 థర్పాచ చ సూతపుత్రొ ఽసౌ గన్ధర్వాన అవమన్యతే
తం తవం పరహరతాం శరేష్ఠ నడం నాగ ఇవొథ్ధర
29 అశ్రుథుఃఖాభిభూతాయా మమ మార్జస్వ భారత
ఆత్మనశ చైవ భథ్రం తే కురు మానం కులస్య చ
30 [భీమస]
సవాగతం తే వరారొహే యన మాం వేథయసే పరియమ
న హయ అస్య కం చిథ ఇచ్ఛామి సహాయం వరవర్ణిని
31 యా మే పరీతిస తవయాఖ్యాతా కీచకస్య సమాగమే
హత్వా హిడిమ్బం సా పరీతిర మమాసీథ వరవర్ణిని
32 సత్యం భరతౄంశ చ ధర్మం చ పురస్కృత్య బరవీమి తే
కీచకం నిహనిష్యామి వృత్రం థేవపతిర యదా
33 తం గహ్వరే పరకాశే వా పొదయిష్యామి కీచకమ
అద చేథ అవభొత్స్యన్తి హంస్యే మత్స్యాన అపి ధరువమ
34 తతొ థుర్యొధనం హత్వా పరతిపత్స్యే వసుంధరామ
కామం మత్స్యమ ఉపాస్తాం హి కున్తీపుత్రొ యుధిష్ఠిరః
35 [థరౌ]
యదా న సంత్యజేదాస తవం సత్యం వై మత్కృతే విభొ
నిగూఢస తవం తదా వీర కీచకం వినిపాతయ
36 [భీమస]
ఏవమ ఏతత కరిష్యామి యదా తవం భీరు భాషతే
అథృశ్యమానస తస్యాథ్య తమస్విన్యామ అనిన్థితే
37 నాగొ బిల్వమ ఇవాక్రమ్య పొదయిష్యామ్య అహం శిరః
అలభ్యామ ఇచ్ఛతస తస్య కీచకస్య థురాత్మనః
38 [వై]
భీమొ ఽద పరదమం గత్వా రాత్రౌ ఛన్న ఉపావిశత
మృగం హరిర ఇవాథృశ్యః పరత్యాకాఙ్క్షత స కీచకమ
39 కీచకశ చాప్య అలం కృత్యయదాకామమ ఉపావ్రజత
తాం వేలాం నర్తనాగారే పాఞ్చాలీ సంగమాశయా
40 మన్యమానః స సంకేతమ ఆగారం పరావిశచ చ తమ
పరవిశ్య చ స తథ వేశ్మ తమసా సంవృతం మహత
41 పూర్వాగతం తతస తత్ర భీమమ అప్రతిమౌజసమ
ఏకాన్తమ ఆస్దితం చైనమ ఆససాథ సుథుర్మతిః
42 శయానం శయనే తత్ర మృత్యుం సూతః పరామృశత
జాజ్వల్యమానం కొపేన కృష్ణా ధర్షణజేన హ
43 ఉపసంగమ్య చైవైనం కీచకః కామమొహితః
హర్షొన్మదిత చిత్తాత్మా సమయమానొ ఽభయభాషత
44 పరాపితం తే మయా విత్తం బహురూపమ అనన్తకమ
సత సర్వం తవాం సముథ్థిశ్య సహసా సముపాగతః
45 నాకస్మాన మాం పరశంసన్తి సథా గృహగతాః సత్రియః
సువాసా థర్శనీయశ చ నాన్యొ ఽసతి తవా థృశః పుమాన
46 [భీమస]
థిష్ట్యా తవం థర్శనీయొ ఽసి థిష్ట్యాత్మానం పరశంససి
ఈథృశస తు తవయా సపర్శః సపృష్టపూర్వొ న కర్హి చిత
47 [వై]
ఇత్య ఉక్త్వా తం మహాబాహుర భీమొ భీమపరాక్రమః
సముత్పత్య చ కౌన్తేయః పరహస్య చ నరాధమమ
భీమొ జగ్రాహ కేశేషు మాల్యవత్సు సుగన్ధిషు
48 స కేశేషు పరామృష్టొ బలేన బలినాం వరః
ఆక్షిప్య కేశాన వేగేన బాహ్వొర జగ్రాహ పాణ్డవమ
49 బాహుయుథ్ధం తయొర ఆసీత కరుథ్ధయొర నరసింహయొః
వసన్తే వాసితా హేతొర బలవథ గజయొర ఇవ
50 ఈషథ ఆగలితం చాపి కరొధాచ చల పథం సదితమ
కీచకొ బలవాన భీమం జానుభ్యామ ఆక్షిపథ భువి
51 పాతితొ భువి భీమస తు కీచకేన బలీయసా
ఉత్పపాతాద వేగేన థణ్డాహత ఇవొరగః
52 సపర్ధయా చ బలొన్మత్తౌ తావ ఉభౌ సూత పాణ్డవౌ
నిశీదే పర్యకర్షేతాం బలినౌ నిశి నిర్జనే
53 తతస తథ భవనశ్రేష్ఠం పరాకమ్పత ముహుర ముహుః
బలవచ చాపి సంక్రుథ్ధావ అన్యొన్యం తావ అగర్జతామ
54 తలాభ్యాం తు స భీమేన వక్షస్య అభిహతొ బలీ
కీచకొ రొషసంతప్తః పథాన న చలితః పథమ
55 ముహూర్తం తు స తం వేగం సహిత్వా భువి థుఃసహమ
బలాథ అహీయత తథా సూతొ భీమబలార్థితః
56 తం హీయమానం విజ్ఞాయ భీమసేనొ మహాబలః
వక్షస్య ఆనీయ వేగేన మమన్దైనం విచేతసమ
57 కరొధావిష్టొ వినిఃశ్వస్య పునశ చైనం వృకొథరః
జగ్రాహ జయతాం శరేష్ఠః కేశేష్వ ఏవ తథా భృశమ
58 గృహీత్వా కీచకం భీమొ విరురావ మహాబలః
శార్థూలః పిశితాకాఙ్క్షీ గృహీత్వేవ మహామృగమ
59 తస్య పాథౌ చ పాణీ చ శిరొగ్రీవాం చ సర్వశః
కాయే పరవేశయామ ఆస పశొర ఇవ పినాక ధృక
60 తం సంమదిత సర్వాఙ్గం మాంసపిణ్డొపమం కృతమ
కృష్ణాయై థర్శయామ ఆస భీమసేనొ మహాబలః
61 ఉవాచ చ మహాతేజా థరౌపథీం పాణ్డునన్థనః
పశ్యైనమ ఏహి పాఞ్చాలి కాముకొ ఽయం యదా కృతః
62 తదా స కీచకం హత్వా గత్వా రొషస్య వై శమమ
ఆమన్త్ర్య థరౌపథీం కృష్ణాం కషిప్రమ ఆయాన మహానసమ
63 కీచకం ఘాతయిత్వా తు థరౌపథీ యొషితాం వరా
పరహృష్టా గతసంతాపా సభా పాలాన ఉవాచ హ
64 కీచకొ ఽయం హతః శేతే గన్ధర్వైః పతిభిర మమ
పరస్త్రీ కామసంమత్తః సమాగచ్ఛత పశ్యత
65 తచ ఛరుత్వా భాషితం తస్యా నర్తనాగార రక్షిణః
సహసైవ సమాజగ్ముర ఆథాయొకాః సహస్రశః
66 తతొ గత్వాద తథ వేశ్మ కీచకం వినిపాతితమ
గతాసుం థథృశుర భూమౌ రుధిరేణ సముక్షితమ
67 కవాస్య గరీవా కవ చరణౌ కవ పాణీ కవ శిరస తదా
ఇతి సమ తం పరీక్షన్తే గన్ధర్వేణ హతం తథా