Jump to content

విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 22

వికీసోర్స్ నుండి
వ్యాస మహాభారతము (విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 22)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
తస్మిన కాలే సమాగమ్య సర్వే తత్రాస్య బాన్ధవాః
రురుథుః కీచకం థృష్ట్వా పరివార్య సమన్తతః
2 సర్వే సంహృష్టరొమాణః సంత్రస్తాః పరేక్ష్య కీచకమ
తదా సర్వాఙ్గసంభుగ్నం కూర్మం సదల ఇవొథ్ధృతమ
3 పొదితం భీమసేనేన తమ ఇన్థ్రేణేవ థానవమ
సంస్కారయితుమ ఇచ్ఛన్తొ బహిర నేతుం పరచక్రముః
4 థథృశుస తే తతః కృష్ణాం సూతపుత్రాః సమాగతాః
అథూరాథ అనవథ్యాఙ్గీం సతమ్భమ ఆలిఙ్గ్య తిష్ఠతీమ
5 సమవేతేషు సూతేషు తాన ఉవాచొపకీచకః
హన్యతాం శీఘ్రమ అసతీ యత్కృతే కీచకొ హతః
6 అద వా నేహ హన్తవ్యా థహ్యతాం కామినా సహ
మృతస్యాపి పరియం కార్యం సూతపుత్రస్య సర్వదా
7 తతొ విరాటమ ఊచుస తే కీచకొ ఽసయాః కృతే హతః
సహాథ్యానేన థహ్యేత తథనుజ్ఞాతుమ అర్హసి
8 పరాక్రమం తు సూతానాం మత్వా రాజాన్వమొథత
సైరన్ధ్ర్యాః సూతపుత్రేణ సహ థాహం విశాం పతే
9 తాం సమాసాథ్య విత్రస్తాం కృష్ణాం కమలలొచనామ
మొముహ్యమానాం తే తత్ర జగృహుః కీచకా భృశమ
10 తతస తు తాం సమారొప్య నిబధ్య చ సుమధ్యమామ
జగ్ముర ఉథ్యమ్య తే సర్వే శమశానమ అభితస తథా
11 హరియమాణా తు సా రాజన సూతపుత్రైర అనిన్థితా
పరాక్రొశన నాదమ ఇచ్ఛన్తీ కృష్ణా నాదవతీ సతీ
12 [థరౌ]
జయొ జయన్తొ విజయొ జయత్సేనొ యజథ్బలః
తే మే వాచం విజానన్తు సూతపుత్రా నయన్తి మామ
13 యేషాం జయాతలనిర్ఘొషొ విస్ఫూర్జితమ ఇవాశనేః
వయశ్రూయత మహాయుథ్ధే భీమఘొషస తరస్వినామ
14 రదఘొషశ చ బలవాన గన్ధర్వాణాం యశస్వినామ
తే మే వాచం విజానన్తు సూతపుత్రా నయన్తి మామ
15 [వై]
తస్యాస తాః కృపణా వాచః కృష్ణాయాః పరిథేవితాః
శరుత్వైవాభ్యపతథ భీమః శయనాథ అవిచారయన
16 [భీమస]
అహం శృణొమి తే వాచం తవయా సైరన్ధి భాషితామ
తస్మాత తే సూతపుత్రేభ్యొ న భయం భీరు విథ్యతే
17 [వై]
ఇత్య ఉక్త్వా స మహాబాహుర విజజృమ్భే జిఘాంసయా
తతః స వయాయతం కృత్వా వేషం విపరివర్త్య చ
అథ్వారేణాభ్యవస్కన్థ్య నిర్జగామ బహిస తథా
18 స భీమసేనః పరాకారాథ ఆరుజ్య తరసా థరుమమ
శమశానాభిముఖః పరాయాథ యత్ర తే కీచకా గతాః
19 స తం వృక్షం థశవ్యామం స సకన్ధవిటపం బలీ
పరగృహ్యాభ్యథ్రవత సూతాన థణ్డపాణిర ఇవాన్తకః
20 ఊరువేగేన తస్యాద నయగ్రొధాశ్వత్ద కింశుకాః
భూమౌ నిపతితా వృక్షాః సంఘశస తత్ర శేరతే
21 తం సింహమ ఇవ సంక్రుథ్ధం థృష్ట్వా గన్ధర్వమ ఆగతమ
విత్రేసుః సర్వతః సూతా విషాథభయకమ్పితాః
22 తమ అన్తకమ ఇవాయాన్తం గన్ధర్వం పరేక్ష్య తే తథా
థిధక్షన్తస తథా జయేష్ఠం భరాతరం హయ ఉపకీచకాః
పరస్పరమ అదొచుస తే విషాథభయకమ్పితాః
23 గన్ధర్వొ బలవాన ఏతి కరుథ్ధ ఉథ్యమ్య పాథపమ
సైరన్ధ్రీ ముచ్యతాం శీఘ్రం మహన నొ భయమ ఆగతమ
24 తే తు థృష్ట్వా తమ ఆవిథ్ధం భీమసేనేన పాథపమ
విముచ్య థరౌపథీం తత్ర పరాథ్రవన నగరం పరతి
25 థరవతస తాంస తు సంప్రేక్ష్య సవజ్రీ థానవాన ఇవ
శతం పఞ్చాధికం భీమః పరాహిణొథ యమసాథనమ
26 తత ఆశ్వాసయత కృష్ణాం పరవిముచ్య విశాం పతే
ఉవాచ చ మహాబాహుః పాఞ్చాలీం తత్ర థరౌపథీమ
అశ్రుపూర్ణముఖీం థీనాం థుర్ధర్షః స వృకొథరః
27 ఏవం తే భీరు వధ్యన్తే యే తవాం కలిష్యన్త్య అనాగసమ
పరైహి తవం నగరం కృష్ణే న భయం విథ్యతే తవ
అన్యేనాహం గమిష్యామి విరాటస్య మహానసమ
28 పఞ్చాధికం శతం తచ చ నిహతం తత్ర భారత
మహావనమ ఇవ ఛిన్నం శిశ్యే విగలితథ్రుమమ
29 ఏవం తే నిహతా రాజఞ శతం పఞ్చ చ కీచకాః
స చ సేనాపతిః సూర్వమ ఇత్య ఏతత సూత షట షతమ
30 తథ థృష్ట్వా మహథ ఆశ్చర్యం నరా నార్యశ చ సంగతాః
విష్మయం పరమం గత్వా నొచుః కిం చన భారత